5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Dava; 6222 sayılı kanuna muhalefet suçuna ilişkindir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 193/2. maddesindeki “Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.” ve yine aynı Kanun’un 195/1. maddesindeki “Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır.” şeklinde belirtilen ayrık durumlar dışında, sanığın sorgusu yapılmadan hüküm kurulmasının mümkün olmadığı, sanık adına çıkartılan tebliğ mazbatasının da anılan Kanun’un 195/1. maddesi uyarınca yokluğunda karar verilebileceği şeklinde bir şerh içermediği anlaşılmakla, sanığın savunması alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. (Yargıtay 19. CD, 2020/9176 K.)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Nedir?

Madde 1 – (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.
5271 sayılı CMK nun 232 6 Nedir?
Açıklanan hüküm fıkrasında, 232 nci maddeye göre kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, ceza miktarının, kanun yollarına başvurma olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin açıkça ve tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmesi maddenin altıncı fıkrasının emridir.
Ceza Muhakemesi Hukukunda hükmün konusu nedir?
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 225. maddesinin birinci fıkrasına göre; hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin eylem ve fail hakkında kurulmalıdır. Hükmün konusunu, iddianamede sınırları çizilmiş ve dava nedeni yapılan maddi olay (yani eylem) oluşturmaktadır.
CMK 173 maddesi nedir?
(1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.