Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

Aile toplulukların en küçük ve en temel yapı taşıdır. Aileler bazen eşlerin anlaşamamasında veya başka nedenler ile bölünmek isteyebilirler.

Evlilik, ömür boyu devam edeceği inancıyla kurulan birlikteliktir. Kimse boşanmak için evlenmez. Kimse mutlu bir evliliğini sonlandırmak da istemez fakat bazı durumlarda artık evliliği sonlandırmak gerekir. Bu durumda akla ilk gelen şey boşanmadır.

Boşanmanın temelinde dört temel ilke vardır. Bunlar ise irade, kusur, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve elverişsizlik ilkeleridir.

Biraz daha ayrıntılı anlatmak gerekirse kusur ilkesi; boşanma davalarında ağır kusur az kusur veya eşit kusur vardır.

Ağır kusurlu eş, az kusurlu eşe tazminat ödemekle yükümlüdür. İrade ilkesinde; Eşlerden en az birinin iradesi ile dava açılmalıdır.

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ilkesi; Türk Medeni Kanun’nun 166.maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış ve artık ortak hayat sürmenin imkansız olduğunu düşünen eş boşanma davası açabilir.

Son ilke ise elverişsizlik ilkesidir; “evlilik birliğinde eşlerden birinin bedensel veya ruhsal bozukluğu sebebi ile evliliğin yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olması halinde boşanmaya karar verilmelidir.”

Boşanma davası iki şekilde olabilir. Anlaşmalı veya çekişmeli şekilde. Biz her iki durumda da İstanbul boşanma avukatı ile bu yasal süreci yürütmenizi tavsiye ederiz.

Evlilik esnasında bir takım kişisel veya mali yükümlülükler meydana gelir, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi de boşanma konusu olabilir.

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

Bizim İstanbul tecrübeli boşanma avukatı olarak size sunacaklarımız; Zina, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi boşanma sebepleri sırasında profesyonel ve hukuki olarak yanınızda bulunmak dava süreçlerinin hepsinde destek olmaktır.
Boşanma Davaları için ise boşanma avukatı olarak çözümler sunmaktayız.

BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ

Çekişmeli bir boşanma davası açan davacı taraf, dava dilekçesinde genel veya özel boşanma sebeplerinden en az birini sebep olarak göstermesi gerekecektir.
Ayrıca çekişmeli boşanma davasının kabul edilmesi için öne sürülen boşanma sebebinin ispatlanması gerekmektedir.

Davanın ispatlanamaması durumunda dava mahkeme tarafında reddedilir ve sonuç olarak aynı sebeplerle 3 yıl boyunca dava açmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle özelikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatından hukuki destek almak büyük önem arz etmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları son derece teknik davalardır. Dava dilekçesinin ve delil listesinin iyi bir boşanma avukatı tarafından yazılması ileride yaşanılacak telafisi mümkün olmayan hak kayıplarını önler.

Ayrıca boşanma davası dilekçesi yazılırken uyulması gereken kaideler bulunmaktadır. Boşanma davasının dayandırıldığı delillerin yazılması, taleplerin açık ve net olması gerekmektedir.

Ayrıca boşanma dava dilekçesinin verilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Boşanma dava dilekçesinin verilmesinin ardından dilekçe karşı tarafa tebliğ edilir, karşı tarafın yani davalının bu dilekçeye cevap vermesi için iki hafta süre verilir.

Davalı bu iki hafta içerisinde davaya cevap verdiği taktirde bu dilekçeye karşı cevaba cevap dilekçesi yazılması gerekmektedir. Bu dilekçelerin kesin süreler içerisinde yazılması gerekmektedir bu nedenle bu işlemlerin boşanma avukatı tarafından yapılmasını veya hukuki yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

BOŞANMA DAVASINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU ?

Türk hukuk sisteminde hiçbir dava da avukat tutmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma dahil, teknik ve ayrıntılı davalardır.

Sanıldığı gibi bir dilekçe doldurulup sonuçlandırılması son derece sakıncalı sonuçlar doğurur. Şöyle ki; günümüzde vatandaşlar kulaktan dolma bilgilerle veya internette ki eksik bilgiler ile bir boşanma avukatına danışmadan bu davaları kendileri yürütmek istemektedir.

Fakat sanıldığının aksine boşanma davaları, anlaşmalı boşanma dahil tecrübe ve bilgi gerektiren davalardır.

Bazı vatandaşlar avukatlık ücreti ödememek için kendileri bizzat başvurarak dava açma yoluna gitmekte fakat dava da uyulması gereken usul ve esas kurallarını bilmedikleri için davaları red olmakta veya geri dönüşü olmayan, telafisi imkansız zararlarla karşılaşmaktadırlar.

Davayı kendisi açıp, dava sonunda davası red ile sonuçlananlar üç yıl boyunca bir daha aynı sebeplerle dava açamama gibi durumlarla karşı karşıya gelmektedirler.

Ayrıca boşanma avukatına başvurmayarak davasını kendi açan vatandaşlar dosyanın bütün takibini kendisi yapmak ve tüm duruşmalara bizzat kendisi katılmak zorunda kalacaktır. Bir duruşmaya dahi gidememesi durumunda açtığı boşanma davası düşecektir.

Boşanma avukatına vekalet verilmesi durumunda ise boşanma avukatı, kişiyi bizzat temsil edecek, dava ile ilgili tüm tebligatlar boşanma avukatının adresine gelecek, dava ile tüm süreleri ve işleyişi boşanma avukatı takip edecektir.

Ayrıca boşanma avukatına vekalet verilmesi durumunda dava ile ilgili tüm duruşmalara boşanma avukatı girecektir. Maddi durumu avukat tutamayacak kadar kötü olan vatandaşlar baroya başvurarak adli yardım bürolarından yardım alabilirler.

Bu yardımın alınabilmesi için gerekli şartlar bulunmaktadır.

Tavsiyemiz hayatınızda belki de bir karşılaşacağınız ve sizin için maddi ve manevi büyük önem taşıyan boşanma davanız için öncelikli olarak iyi bir boşanma avukatına vekalet vermeniz, maddi durumunuz avukatlık ücretini karşılayacak durumda değil ise en azından boşanma avukatına danışarak dava sürecini takip etmeniz yararlı olacaktır.

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT ALABİLMENİN ŞARTLARI

Boşanma davalarında maddi tazminat alabilmek için;
Öncelikle usulüne uygun açılmış bir boşanma davası bulunmalıdır.

Boşanma davası dilekçesinde maddi tazminatın talep edilmesi gerekmektedir. Dava dilekçesinde tazminat taleplerinin açıkça yazılması gerekmektedir. Ayrıca hakim talep edilen tazminat miktarından fazlasına karar vermeyecektir.

Maddi tazminat ancak açılan boşanma davasında boşanmaya karar verildiği takdirde alınabilir.

Açılan boşanma davasının ispatlanamaması veya başka bir nedenle red olması veya işlemden kaldırılması durumunda maddi tazminata hükmedilmeyecektir.

Boşanma davalarında maddi tazminata karar verilebilmesi için, maddi tazminat talep eden tarafın, kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekir.

Boşanma davasında maddi tazminat talep eden taraf evlilik birliğinin sona ermesinde kusursuz olduğunu veya karşı tarafa kıyasla daha az kusurlu olduğunu ispatlamak zorundadır.

Hakim boşanma davasında, kusur değerlendirmesi yaparak maddi tazminat talep eden tarafın karşı tarafa kıyasla kusursuz olduğuna veya daha az kusurlu olduğuna kanaat getirmesi durumunda maddi tazminata hükmedebilecektir.

Maddi tazminat talep eden tarafın, evlilik birliğinin sona ermesiyle mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmiş veya zedelenecek olması gerekir.

Evliliğin sona ermesiyle, maddi olarak zarara uğrama şartı aranmaktadır. Hakim bu durumu değerlendirirken, tarafların yaşlarını, kaç yıldır evli olduklarını, maaş durumlarını, sosyal güvencelerinin olup olmadığını, iş bulma ve yeniden evlenme gibi durumların bulunup bulunmadığını değerlendirecektir.

Maddi tazminat zamanaşımı süresi içinde talep edilmelidir.
Maddi tazminat talep eden taraf, bu talebini dava dilekçesinde boşanma davası ile birlikte isteyebilir.

İlk dava dilekçesinde talep edilmiş olsa da, cevaba cavap dilekçesinde talep edebilir. Ayrıca boşanma davasında talep edilmese dahi, boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilebilir. Fakat boşanma davasının kesinleşmesinden bir yıl geçtikten sonra maddi tazminat talep etme hakkı zaman aşımına uğrar.

Anlaşmalı Boşanma

Boşanmanın en hızlı yolu anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma ile, boşanma aile mahkemelerinin yoğunluğuna göre 1 hafta ile 2 ay arasındadır. Anlaşmaya karar veren eşlerin hukuki destek almaları onların avantajı olacaktır.

Olması muhtemel hak kayıplarının önüne geçmek adına İstanbul şehrimizde anlaşmalı boşanma avukatı tutmanızı öneririz.

Anlaşmalı boşanacak eşlerin her konuda hemfikir olması ve anlaşmalı boşanma şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İlk olarak taraflar 1 yıl evli kalmış olmalılar, taraflar nafaka, varsa çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat, ziynet eşya … gibi konularda hem fikir olmalılar ve bunu boşanma protokolünde belirterek imzalamalılar.

Son şart ise Tarafların hakime özgür ifadelerinde bulunmaları için tarafların boşanma duruşması saati ve tarihinde mahkemede bulunmaları şarttır.

Anlaşmalı boşanma dahi olsa bir anlaşmalı boşanma avukatı hukuki destek almanızı tavsiye ediyoruz.

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma davası nedir?

Resmi şekilde evlenen eşlerin artık evliliklerini devam ettirmek istememeleri sonucu mahkemeye başvurarak resmi şekilde boşanma istemleri doğrultusunda açılan davadır.

Anlaşmalı boşanma kanunda yer almasa dahi uygulamada evlilik birliğinin sarsılması içerisinde yer alır. Çekişmeli boşanmadan daha hızlıdır, tek celsede boşanma sağlanır. Anlaşmalı boşanmada dahi bir İstanbul boşanma avukatı ile görüşüp, fikir almanızı öneririz.

Boşanma sadece eşlerin ayrılması değildir. Çocuğun velayeti, nafaka, tazminat, evlilik esnasında edinilen malların tasfiyesi gibi hususlar da söz konusudur. Biz bütün haklarınızı bilmeniz ve kullanmanız için bir İstanbul boşanma avukatından destek almanızı şiddetle tavsiye ederiz. Boşanmak kadar evliliğinizin getirdiği haklardan mahrum kalmak da bir o kadar kötü olabilir.

Uzman ve profesyonel kadromuz hukuki deneyimlerimiz sayesinde sizin haklarınızı savunmak ve haklarınıza sahip çıkmak için İstanbul boşanma avukatı olan bizlerle iletişime geçip randevu alabilirsiniz.

Boşanmak isteyen eşlerin çocuğu ya da çocukları var ise ve anlaşmalı bir boşanmadan söz edilmiyorsa, çocuğun velayetinin kimde kalacağına mahkeme karar verecektir.

Bu aşamada eşlerden her ikisi de çocuğun velayetinin kendisinde olmasını istiyorsa, taraflar velayetin kendisinde kalması için mahkemeyi ikna etmek durumundadır. İşte yine bu noktada boşanma avukatına büyük iş düşer.

Mahkemenin çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda başlıca baktığı birkaç unsur vardır, bunlar; boşanma nedeni nedir (aile içi şiddet var mı, sadakatsizlik – aldatma var mı gibi), hangi ebeveyn, anne mi yoksa baba mı çocuğa daha iyi bakabilecek durumdadır hem maddi hem de manevi (ekonomik, sosyolojik, psikolojik v.s), bu genel çerçeve dahilinde velayet kararını açıklayacaktır.

Yine bu kararla birlikte çocuk hangi ebeveynde kaldı ise diğer ebeveynin çocuğu görme hakkı (istisnai durumlar haricinde) vardır.

Boşanmada mal paylaşımı – Boşanma Avukatı

Çocuk velayeti konusu ile benzerlik gösterir bu konu da mahkeme genel olarak ortadaki malın değerine, hangi süreçte (evlilik öncesi, sonrası) ve nasıl elde edildiğine (birlikte kazanarak mı yoksa eşlerden sadece birisinin kazancı ile mi ya da eşlerden birisine miras mı kaldı v.b gibi) hususları ve varsa ailenin, eşlerin borç durumlarını da göz önünde bulundurarak mal paylaşımı için bir karara varacaktır.

Bu noktada da tuttuğunu koparan, mesleğini seven, idealist, etik kurallara harfiyen uyan boşanma avukatları ile çalışılması son derece ciddi önem arz ediyor. Anlaşmalı yapılan boşanmalarda karşı tarafın avukatı ile ortaklaşa protokol hazırlanması da boşanma avukatının görevleri arasında yer alıyor.

ANLAŞMALI BOŞANMADA EŞİN SOYADINI KULLANABİLİRMİYİM ?

Protokolde bekarlık soyadınız yerine eşinizin soyadını kullanmak istediğinizi belirttiğiniz halde ve mahkemenin belirtilen bu maddeyi karar eklemesi ile kullanabilirsiniz. Yine de bir anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul ile iletişime geçmenizi öneririz.

Boşanma Avukatı – İstanbul Nafaka Avukatı

Aile toplumun en önemli parçasıdır. Ailenin huzurlu olması toplum yararınadır. Ailenin huzurlu olması toplumun huzurlu ve mutlu olmasıdır. Fakat bazen ailenin mutsuz olması sonucu boşanmalar meydana gelebilir.

Boşanmanın meydana getirebileciği için devlet kayıpları aza indirmek için eşleri ve çocukları koruyucu önlemler almıştır. Bunun adı nafakadır.

Nafaka evlilik birliğinin sonlanmasıyla alınabileceği gibi evlilik birliği içinde de alınabilir. Nafaka Türk Medeni Kanun’umuzda 2 ye ayrılmaktadır. Bunlar bakım nafakası ve yardım nafakasıdır.

Daha detaylı bilgi için İstanbul nafaka avukatı olan bizler ile görüşebilirsiniz.

Boşanma davası için neden gerekli midir?

Boşanma davası için Türk Medeni Kanun’un saydığı sebeplerin var olması durumunda boşanma davası gerçekleşir.

Bunlar;

Zina,
Hayata kast,
Pek Kötü muamele,
Onur Kırıcı Davranış,
Suç işleme,
Terk,
Akıl hastalığı,
Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
Fiili ayrılık nedeniyle,
Anlaşmalı boşanma,

Boşanma Davası İçin Avukat Zorunlu mudur?

Boşanma davası için avukatın zorunlu olduğuna dair bir yasal dayanak mevcut değildir. Fakat geri dönülemeyecek telafisi mümkün olmayan hak kayıplarını önlemek adına boşanma davası için avukat tutmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Boşanma Avukatı Tavsiye

Boşanma davalarında, müvekkil adaylarımızın tanıdığı bildiği bir meslektaşımız olmadığı zamanlarda, illa ki boşanma avukatı tavsiye aldıklarına şahit olmaktayız.

Bazen boşanma aşamasına gelen taraflar ise internet üzerinden boşanma avukatı tavsiye şeklinde aramalar yaptıklarını görmekteyiz. Daha önceki yazılarımızda da hukukun çok geniş olduğunu, bu sebeple avukatların bazı alanlarda uzmanlaşmayı tercih ettikleri bilinen bir durumdur.

İstanbul Boşanma Avukatı olarak, bizleri de boşanma avukatı tavsiye şeklinde arayıp bulanlar olmaktadır. Bizleri tavsiye eden değerli müvekkillerimize çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Boşanma Avukatı olarak, Boşanma davalarında, mal rejimi davalarında, ziynet davalarında, velayet davalarında, nafaka davalarında bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davası sürecinde Feragat Etme Nedir?

Her şeyden önce belirtmek isterim ki Yargıtay içtihatlarına göre feragat; affetme en azından hoş görme anlamına gelmektedir.

Feragat nedeninizin dilekçede belirtilmesi çok önemlidir. Çünkü boşanma davası sürecinde bir feragat dilekçesi verirseniz bir daha o boşanma davası içerisinde dayandığınız nedenlere dayanamazsınız.

Feragattan sonraki olaylara dayanmanız gerekmektedir. Bu durumda olası hak kayıplarınızın meydana gelmemesi adına şiddetle bir avukata başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu konuda bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Profesyonel İstanbul Boşanma Avukatı

İşine adanmış bir İstanbul ile hukuku avukatı, yakın çalışma ilişkileri kurar, bu da güçlü ve etkili bir temsiliyetle sonuçlanır ve insanlık, şefkat ve anlayışla karakterize oluyor.

Kendinizi boşanma veya diğer aile hukuku sorunlarıyla karşı karşıya buluyorsanız, deneyimli bir İstanbul Boşanma Avukatı randevu almak için iletişime geçebilirsiniz.

Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup çeşitli alt konuları incelenmektedir.

Bu konular Nişanlanma, Evlenme (Şartları ve Hükümleri), Boşanma (Şartları ve Sonuçları), Evlat Edinme, Mal Rejimleri, Aile Konutu, Soybağı, Velayet, Nafaka – Çocuk Nafakası, Vesayet ve Kayyımlıktır.

İstanbul’da bir Boşanma Avukatı ile çalışmayı düşünüyorsanız davada geçebilecek bazı terimler hakkında bilgilenmeniz iyi olabilir. Boşanma Avukatları sadece boşanma davalarına bakmaz Aile Hukuku içerisinde yer alan birçok konudaki davayla da ilgilenir.

Hukuksal Olarak Nişanlanma Nedir?

Nişanlamanın ne olduğunu biliyorsunuzdur ancak hukuksal anlamda nişanlanmanın tanımını duymamış olabilirsiniz. Hukuksal anlamda nişanlanma; genel anlamda kişilerin birbirleri ile evlenmek istediklerini beyan etmeleri demektir. Halk arasında yapılan nişan töreni de kanunun aradığı şartı taşımakta olup nişan için tören yapılması şart değildir.

Evlenme Nedir?

Kanunda açıklanan koşulları sağlayan kişilerin resmi makamlar önünde evlenmek istemelerini beyan etmeleri ile evlenme gerçekleşir. Evlenme, Aile Hukukunun büyük bir bölümünü oluşturan konularından biridir. Boşanma Avukatı aynı zamanda evlilik sözleşmelerini de düzenlerler. Evlenmeden sözleşme yaparak boşanma durumunda haklarınızı daha rahat koruyabilirsiniz.

Boşanma Nedir?

Evlilik birliğinin sona erme aşamasına boşanma denir. Boşanma da yine Aile Hukukunun ana konularından biri olup sonucunda eşlerin durumlarında birçok değişimler meydana gelmektedir. İstanbul Boşanma Avukatı deneyimli ve kanunlara tam hakim olması gerekir. Bu sayede boşanma aşamasındaki maddi paylaşım ve velayet hakkı gibi konulardaki haklarınızı daha iyi koruyacaktır.

Evlat Edinme Nedir?

Çocukları olsun ya da olmasın kanunen gerekli şartları taşıması durumunda bir çocuğu kendi nüfusuna alarak çocuğa bakmasıdır. Bu konuya ilişkin sıkı sıkıya şartlar mevcut olup evlat edinilen çocukların iyi koşullarda yetişmesine önem verilmektedir.

Mal Rejimi Nedir?

Kişilerin evlenmesi, boşanması veya ölüm sonrasında evlilik öncesi ve sonrası kazanılan malların ve paraların nasıl paylaşılacağının incelenmesidir. Aile Hukukunun çözüme kavuşturulmasında güçlük çekilen zor konularından biridir. Boşanma Avukatı boşanma halinde mal rejimi incelemesi yaparak eşler arasında sorun çıkmadan ve hak kaybı yaşanmadan boşanmanın gerçekleşmesini sağlarlar.

Aile Konutu Nedir?

Aile Konutu; eşlerin birlikte ikamet ettikleri evleridir. Aile Konutu güvencesi eşlerin yatırım amaçlı yada kiraya verdikleri diğer taşınmazlarını kapsamamakla beraber yalnızca ikametlerine tahsis edilmiş tek bir taşınmaz için geçerlidir. İstanbul Boşanma Avukatları, boşanma gerçekleştiğinde aile konutunun ne olacağı gibi konularda da çözümler üretir ve mahkemede hakkınızı savunur.

Soybağı Nedir?

Kişilerin nüfus kayıtlarındaki tüm alt ve üst soyu olarak tanımlansa da hukuki anlamda ana, baba ve çocuklar arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu sebeple sayılan kişiler arasındaki soy bağının doğumla kazanılması esas ise de nüfus kayıtlarındaki eksiklikler yada yanlış bildirimler sonucundaki düzeltmelerle soybağı mahkeme kararı ile de kurulabilmektedir.

Reşit olmayan çocukların temsil edilmesine velayet denir. Ülkemizde reşit olma yaşı 18 olup bu yaşa kadar çocuklar evlilik birliği içerisinde müştereken anne ve baba tarafından temsil edilirler.

Yani 18 yaşını doldurmamış her bireyin sorumluluğu anne baba üzerindedir. Evliliğin sonlanmasından sonra ise mahkeme kadarı ile tedbiren yada kalıcı olarak velayet değiştirilebilmektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı velayet davalarında özellikle önemlidir. Çocuğun boşanma davalarında bazen karşı tarafı yıpratma amaçlı kullanıldığı görülmüştür.

Çocuğun bu durumdan en az şekilde yıpranması için iyi bir boşanma avukatı bulmalısınız. Evlilik birliğinin sonlanması ile yada evlilik birliğinin sonlanması için açılan dava aşamasında (tedbir nafakası) eşlerden birinin yoksulluğa düşmemesi yada müşterek çocuğun giderleri için diğer eşe ödenmesi gereken bedele nafaka denir.

Çocuk varsa çocuğun okul giderlerinin kim tarafından karşılanacağı gibi birçok konu nafaka davası içerisinde yer alır. Vesayet; karar verme yeteneği olmayan yada bir işi yapmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmayan kişilerin temsil edilmesidir. Bu karar mahkeme tarafından verilmektedir.

Kayyım Nedir?

Aile Hukuku açısından değerlendirildiğinde dava aşamasında aralarında husumet oluşacak kişilerin temsil edilmesine kayyım denir. Örneğin babalık davasında davayı açacak çocuğun reşit olmaması durumunda mahkemece kendisine kayyım atanacaktır.

İstanbul Boşanma Avukatlarının İlgileneceği Davalardan Bazıları

İstanbul Boşanma,
Çekişmeli Boşanma,
Boşanmadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
Velayet Davaları,
Nafaka Davaları,
Mal Rejimi – Boşanma Sonrası Malların Paylaşımına İlişikin Davalar,
Nesebin – Soybağınınz Reddi,
Babalık Tespiti Davaları,
İsim – Soyisim Değiştirme Davaları

AİLE HUKUKU

Aile ilişkilerinin düzenlendiği ve medeni hukukun içerisinde yer alan hukuk dalına aile hukuku denir. Aile hukuku, mahiyeti itibariyle medeni hukukun diğer dallarından çok farklı özellikler gösterir. Aile ilişkisi özellikle de çocuk varsa sürekli devam etmesi gereken ilişkileri içerir.

Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olup, eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Aile hukukunun bir diğer özelliği de zayıfların korunması ilkesidir. Aile hukukuna giren ilişkiler ve kurumlar sadece kanunda düzenlenmiş olanlardan ibaret olup, ilişkileri düzenleyen hükümler çoğunlukla emredici hükümlerdir. Aile hukuku ilişkilerinde geniş ölçüde ahlak ve kamu düzeni düşüncesi hakimdir.

İstanbul Boşanma Avukatı hizmetleri için en iyi ve profesyonel boşanma avukatını arıyorsanız bir avukatla iletişime geçin. Velayet, mal paylaşımı konularında danışmanlık hizmeti de alabilirsiniz.

Aile hukuku içerisinde ayrılmayla ilgili davalar sadece evlilik içerisinde yer almaz. Bazen çiftler nişanlandıktan sonra da ayrılabilir ve nişan döneminde alınan takılar, hediyeler ve harcanan paralar için aileler anlaşamadığında İstanbul’da bir Boşanma Avukatı ile birlikte dava açabilirler.

Nişanlanmada kağıt üzerinde resmi bir kanıt olamamasına rağmen nişanlanmakla birlikte kişiler arasında hukuki bir bağ oluşur. Hukuki bağın oluşması için Nişan töreni yapılması zorunluluğu yoktur. Burada gerekli olan şart, iradelerin karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklanmasıdır.

Evlenmek ise iki kişinin sürekli bir birliktelik ve iyi, kötü günde aile birliği kurmak için gerekli şartları sağlayarak, imza atarak birleşmeleri olarak tanımlayabiliriz. Medeni Kanun’a göre; evlenecek olan kişilerin evlenme ehliyetinin bulunmasıyla birlikte evlenme engellerinin bulunmaması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı evli çiftlerin boşanmaya karar vermesiyle devreye girer. Boşanma sebepleri Medeni Kanun’da açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle kanunda belirtilen sebepler dışında başka bir sebeple boşanma davası açılamaz ve boşanma kararı verilemez.

Boşanma sebepleri mutlak ve nispi boşanma sebepleri olarak sayılabileceği gibi, özel ve genel boşanma sebepleri olmak üzere de sayılabilir. Bu yüzden İstanbul’da bir Boşanma Avukatı ile çalışarak destek almalısınız.

Boşanmaya karar veren çiftler kendi aralarında anlaşırsa iki taraf da boşanmaya istekliyse buna anlaşmalı boşanma denir. Bu boşanma türünde sıkı şartlar olmamakla birlikte kanuna aykırı anlaşma şartları hakim tarafından düzenlenebilmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için yasal olarak evlilik üzerinden bir sene geçmesi gerekir. Ayrıca eşlerin tüm konularda anlaşması ve bu anlaşmayı Protokolde belirtmeleri gerekir. İstanbul Boşanma Avukatı tüm bunları sizin için yapacaktır. Çiftler malların paylaşımı, çocukların velayeti, boşanmadan sonra nafaka verilip verilmeyeceği gibi birçok konuya bu protokolde yer verilmelidir.

İstanbul Boşanma Avukatı Anlaşmalı Boşanma Protokolünü sizin için hazırlar ve çiftler anlaşmayı imzalayarak birinci aşamayı tamamlarlar. Anlaşmalı boşanma için imzalar atıldıktan sonra İstanbul Boşanma Avukatı yine sizin yerinize boşanma dilekçenizi yazıp size imzalatıp Aile Mahkemesinde boşanma davası açacaktır.

Dilekçenin kabulünden sonra Mahkemece duruşma gün ve saati tebliğ edilmektedir. İstanbul Boşanma Avukatları bu konuda size ayrıntılı bilgi verecektir. Duruşma esnasında yasal engel olmadığının tespit edilmesi ile boşanma karar bağlanır.

Gerekçeli kararın tebliğinden sonra temyiz süreci başlar. Kararın kesinleşmesi ve işlemlerin hızlandırılması için temyizden feragat dilekçesi sunulmalıdır. Gerekçeli kararın kesinleşmesi ile Nüfus Müdürlüğünde gerekli düzeltmeler yaptırılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların boşanma sürecini hızlandırmaları, haklarını korumaları ve hata yapmamaları için İstanbul Boşanma Avukatı yardımı almaları uygun olacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Şu bir gerçek ki evlilikler her zaman anlaşmalı olarak bitmez.

Medeni Kanunda belirtilen Zina, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, Akıl Hastalığı, Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması, Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması sebeplerinden dolayı ve evlilik birliğini bitirme konusunda anlaşma sağlanamaması ile anlaşma sağlanmış olsa dahi evliliğin bir yılı doldurmadığı hallerde eşler Çekişmeli Boşanma Davası açmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası tek taraflı açılabileceği gibi karşılıklı da açılabilmektedir. İstanbul Boşanma Avukatı bu durumlarda mutlaka dikkatli seçilmelidir.

Bu tarz boşanmalar kişilere özel dava türlerinden olduğu için dava dilekçesi, tanık ve deliller dava sonucunu belirleyecektir. İstanbul Boşanma Avukatının dava dilekçesi bile davanın seyrini değiştirebilir.

İnternetten veya çevreden bir şekilde bulunan dilekçelerle açılan davalarda velayet ve mal kaybı sıkça yaşanmaktadır. Böyle ciddi bir konuda yazılan sıradan bir dilekçe boşanma sürecini çok olumsuz etkileyecektir.

İstanbul Boşanma Avukatı bu yüzden tutulmalıdır. Boşanma davaları avukatsız açılabilir, kendiniz bir dilekçe yazabilirsiniz ama çekişmeli boşanmalarda velayet ve mal paylaşımı sorunlu olacaktır. Bu yüzden bir İstanbul Boşanma Avukatı ile çalışmanız sizin için en iyisi olacaktır.

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ

Mal rejimi halk arasında bilinen adıyla mal paylaşımı eşlerin evilik öncesi ve evilik sürecinde kazandıkları paraları ve malları nasıl paylaşacaklarına karar vermektir.

Medeni Kanun dört tür mal rejimi kabul etmiştir. Bunlardan “edinilmiş mallara katılma rejimi” yasal rejim olarak belirtilmiş, diğer üçü; mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklı rejimleri olarak sayılmıştır.

Eşler yasal mal rejimi dışındaki rejimlerden bir tanesini evlenmeden önce ya da sonra tercih edebilirler. Bu nedenle bunlar, seçimlik mal rejimi türleri olarak nitelenebilir.

Evlenmeden önce bir sözleşme yapılmışsa mal paylaşımı bu sözleşmeye göre yapılır. Genel anlamda soybağı, bir kimse ile onun üstsoyu arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade eder. Dar anlamda soybağı, çocuk ile ana-baba arasındaki bağlantıyı işaret eder.

Soybağı doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır:

Doğal soybağı, çocuk ile ana-baba arasında doğumla oluşur ve kendiliğinden kurulur.
Yapay soybağı ise, doğumla değil, hukuki bir işlem soncunda oluşur.

TEDBİR NAFAKASI

İstanbul Boşanma Avukatı ile boşanma davası aşamalarında hakim tarafından, taraflardan yoksulluğa düşecek eş ve varsa çocuğun bakımı için dava sonuçlanıncaya kadar eşlerden birinin diğer eşe ödemesi gereken para Tedbir Nafakası olarak adlandırılır.

YARDIM NAFAKASI

Yoksul ve muhtaç durumdaki kişilere ödenen nafaka türüdür. Yardım nafakası, eğitime devam eden 18 yaşını geçmiş çocuklara, yetişkinler tarafından ana babaya ödenebilmektedir.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak; Aile Hukuku ve Boşanma Davaları, ofisimizin ağırlıklı olarak çalışmakta olduğu alanlardan biri olup bu hususlarda hukuki danışmanlık hizmeti, dava takibi ve temsil hizmeti verilmektedir.

Anlaşmalı boşanma,
Çekişmeli boşanma,
Nafaka davası,
Velayet davası, Velayetin değiştirilmesi davası,
Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Ve Çekişmeli Boşanma,
Kişilik haklarına saldırıya karşı koruma,
Adın korunması, adın değiştirilmesi,
Nüfus sicilinde değişiklikler,
Boşanmada tazminat ve nafaka,
Aile içi şiddet,
Müşterek evden uzaklaştırma tedbiri,
Eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri,
İletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri,
Eşler arasında mal rejimleri,
Soybağının kurulması,
Babalık davası,
Evlat edinme,
Çocuk mallarının yönetimi,
Miras,
Terekenin yönetilmesi,
Mirasın paylaşılması,
gibi konularda Asal Hukuk Danışmanlık olarak danışmanlık ve açılacak olan veya açılmış olan davalar için temsil hizmeti verilmektedir.

Sadakatsizlik nedeniyle boşanma, Medeni Kanun’da özel bir boşanma nedeni olarak yer almaz. TMK 161. Maddesinde zina (aldatma) nedeniyle boşanma, özel bir boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir. Ancak kanundaki bu özel boşanma nedeninin şartları belli olup, sadakatsiz her davranış aldatma olarak kabul edilmez.

Zina nedenine dayalı boşanma davasında boşanmaya karar verilebilmesi için cinsel aldatmanın kanıtlanması şarttır.

Ayrıca, zina nedeniyle boşanma davasının, aldatmayı öğrenme tarihinden itibaren altı ay içerisinde açılması gerekir.

Bununla birlikte aldatılan eşin aldatma olayını affetmiş veya bilmesine rağmen evlilik birliğini sürdürme iradesini göstermiş olması, dava hakkının kaybına yol açar.

TMK 161. Madde uyarınca açılan aldatma nedeniyle boşanma davasında, sadakatsiz davranış kanıtlanmış olsa bile, zinanın (cinsel aldatmanın) kanıtlanamaması davanın reddi sonucunu doğurur.

Sadakatsiz Davranışlar

Sadakatsiz davranışlar ise evlilik birliğinin temelden sarsılması genel nedenine dayalı boşanma davasında ileri sürülebilecek olaylardır.

TMK 163. Maddesinde düzenlenmiş bulunan birliğin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik), eşlerin her türlü kusuru ile gerçekleşmiş olabilir.

Bu davada davacının, evliliğin karşı tarafın kusuru ile temelinden sarsıldığını ve kendisi için bu durumun çekilmez hale geldiğini kanıtlaması gerekir.

Evlilik birliğini temelden sarsan ve diğer eş için çekilmez hale getiren davranışlar sınırlı sayıda değildir.

Hakaret, sövme, psikolojik ve ekonomik şiddet, baskı, aşağılama, ilgisizlik gibi sadakatsizlik de evlilik birliğini temelden sarsan kusurlu davranışlardır.

Sadakatsizlik nedeniyle boşanma davasının kabulü için cinsel aldatmanın varlığı ve kanıtlanması gerekmez.

Eşin üçüncü bir kişiyle flört etmesi, kabul edilebilecek ölçüler ötesinde fiziksel yakınlık kurması, birlikte tatile gitmesi, alışılmış saatler dışında ve sık sık iletişim araçları ile iletişim kurması gibi davranışlar sadakatsiz davranışlar olarak kabul edilir.

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

Sadakatsizlik Nedeniyle Boşanma Sonucunda Tazminat

Boşanma sonucunda kusurlu olan eşin diğerine bir miktar maddi tazminat ödemesine karar verilir.

Boşanmaya neden olan davranışlar, diğer eşin kişilik haklarını zedelemişse maddi tazminatla birlikte manevi tazminata da hükmedilir.

Sadakatsizlik, diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir davranış olarak kabul edildiğinden, boşanma sonucunda maddi ve manevi tazminata hükmedilir.

Boşanma Sonucunda Mal Paylaşımı

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma sonucunda aldatan eşin katılma alacağının azaltılacağı veya tamamen kaldırılacağı özel bir hükümle düzenlenmiştir.

Ancak, yukarıda açıkladığımız gibi, sadakatsizlik nedeniyle boşanma, zina özel nedenine değil, şiddetli geçimsizlik genel nedenine dayalı olacağından, mal paylaşımı konusundaki bu özel düzenleme geçerli olmaz.

Mal rejiminin tasfiyesiyle ilgili genel hükümlere göre mal paylaşımı gerçekleşir.

Boşanma Davasında Süresinden Sonra Açılan Karşı Dava

Boşanma davaları da kanunda düzenlenen usul ve sürelere göre görülür. Kural olarak eşlerden birisi tarafından açılan bir boşanma davasında cevap süresi içerisinde karşı dava açılmamışsa, diğer eş kendi iddialarına dayalı bir başka boşanma davası açarak, bu davanın ilk dava ile birleştirilmesini isteyebilir.

Bu durumda açılan ikinci boşanma davası dosyası da ilk boşanma davası ile birleştirilerek birlikte görülür ve sonuca bağlanır.

Eşler arasında açılan boşanma davalarının her halükarda birleştirilmesi ve davaların birlikte karara bağlanmasında zorunluluk bulunduğundan, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/18123 E, 2015/ 2841 K, 25.02.2015 tarihli kararı ile boşanma davası içerisinde süresinden sonra açılan karşı boşanma davasının da esastan incelenerek asıl dava ile birlikte karara bağlanması gerektiğine hükmetmiştir.

“Karşı dava süresinde açılmamış ise de, delillerin değerlendirilmesi ve boşanmanın fer’i niteliğindeki talepler nazara alınarak kadın eş ve erkek eşin açtığı davaların birlikte görülmesindeki yarar açıktır.

Davalı-davacı kadın eşin açtığı boşanma davasının tefrikinde dahi her iki davanın birleştirilmesine karar verilmesi gerekir. Karşı davanın da esasının incelenerek olumlu-olumsuz bir karar vermek gerekir.”

(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/18123 E, 2015/ 2841 K, 25.02.2015 T)

Yargıtayın bu kararı doğrultusunda, cevap süresi içerisinde karşı dava açılmamışsa, davalı eş bir başka boşanma davası açarak, ilk davayla birleştirilmesini isteyebileceği gibi, dava sonuna kadar karşı boşanma davası da açabilecektir. Her iki durumda da davalar birlikte görülüp karara bağlanacaktır.

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

Boşanma Davasının Açılmasından Sonra Ortaya Çıkan Yeni Boşanma Nedenleri

Her dava açıldığı tarihteki durum ve olaylara göre değerlendirilir. Davanın açılmasından sonra meydana gelen yeni olaylar, bu davada öne sürülemez.

Örneğin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıldıktan sonra meydana gelen şiddet veya aldatma vakıası, bu davaya dahil edilemez. Bu durumda izlenecek yol, yeni olaylara dayalı yeni bir boşanma davası açarak, ilk dava ile birleştirilmesini istemektir.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesinin şartlarından birisi eşler arasındaki evliliğin en az bir yıl sürmüş olmasıdır.

Davanın açıldığı tarihte evlilik bir yıldan az sürmüşse, dava sürerken bir yılın dolması halinde de dosya Medeni Kanun 166/3 maddesine göre anlaşmalı boşanma olarak sonuçlandırılamaz.

Bunun için yine eşlerden birisinin ayrı bir anlaşmalı boşanma davası açarak, ilk dava ile birleştirme talep etmesi gerekir.

Bu durumda davalar birleştirilip anlaşmalı boşanma ile sonuçlandırılabilir. İlk açılan çekişmeli boşanma davası da konusuz kaldığından işlemden kaldırılır.

İstanbul boşanma avukatı hukuki desteği, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı davaları gibi aile hukuku davaları için avukatlık büromuza ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı – En İyi Boşanma Avukatı Kimdir?

error: İçerik korunuyor !!