Hacizli Araç Satılır Mı 2022

Haciz Nedir?

İcra takibi sonucunda borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü tarafından el konulması işlemine haciz denir.

Haciz işleminin amacı borçlunun mal ve hakları aracılığı ile alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaktır.

Taşınır mallara konulan haciz, icra dosyasına 6 ay süre ile işlem yapılmadığı takdirde düşmektedir.

Konunun Danıştay Kararı;

Danıştay15. İdari Dava Dairesi’nin 2014/4169 E. 2018/195 K. 

hacizli aracın satışının yasak olmadığı ve aracın hacizli olarak satılıp haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceği ‘ açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

Hacizli Araç nereden öğrenilir?

Sonuç olarak araç haciz sorgulamaları e-Devlet’ten, SMS ile, emniyetten, trafik şubelerden ya da Gelir İdaresi Başkanlıklarından öğrenilebilir.

Hacizli araç nasıl anlaşılır?

  1. E-Devlet (GİB yoluyla)
  2. SMS (5664’e kısa mesaj atarak)
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü‘ne ya da ona bağlı Trafik Şubelere giderek.
  4. Gelir İdaresi Başkanlığı‘na giderek.

Araç üzerinde rehin ne demek?

Rehinli araç : bir bankadan yada finans kuruşunda alınan kredi yada finans desteği sonunca ilgili kuruluşun alacağına karşılık araca satılamaz şerhi konmasına rehinli araç denir

6183 sayılı kanunun 62. md hükmü gereğince araçlar üzerine konulan hacizler aynı zamanda trafikteki ruhsatlarına da işlenmektedir.

Arabaya yakalama kararı neden çıkar?

Borçlu olan tarafın alacaklıya borcunu ödeyememesinden dolayı alacaklı taraf yasal yollara başvurarak verdiği borcu temin etmek için borçlunun arabasına icra işlemi ile el koydurma hakkına sahiptir.

Borçlu, karşı tarafa borcunu ödediği zaman ise araba yakalama emrini yasal olarak üzerlerinden iptal etmiş olur.

Hacizli Araç nasıl kurtarılır?

Araç üzerine konan haczi kaldırmak için mahkemeden alınan tedbir kararı yeterli değildir.

Haczin kaldırılabilmesi için tedbir kararı aldıktan sonra ayrıca icra dairesine alacağın tamamını depo etmek veya bir teminat mektubu ile borcu temin etmek suretiyle konan haczin kaldırılmasını talep etmeniz gerekmektedir.

DANIŞTAY
15. DAİRE

ESAS NUMARASI : 2014/4169
KARAR NUMARASI : 2018/195

İSTEMİN ÖZETİ : İdare Mahkemesi’nin 27.12.2013 tarih ve E:2013/249; K:2013/1326 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Halil Yolal

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; 16 XX XXX plakalı, 1977 model traktörün davacı adına tescili talebinin reddine dair 14.01.2013 tarih ve ….. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi’nce; davacının, aracı satın aldığı tarihte üzerinde herhangi bir haciz bulunmadığı ve Kanun’dan doğan yükümlülüğünü yerine getirmeyerek süresi içinde tescil yaptırmadığından satıcının borcundan kaynaklı hacizler konulduğu ve hacizli araçların tesciline ilişkin kurallara göre işlem tesis etmiş olan idarenin kusurlu bir eyleminden söz etme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülen anılan İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 24.12.2009 tarih ve 5942 sayılı Kanun ile değiştirilen ” Araçların satış, devir ve tescili ile bu işlemlerle ilgili yetki ve sorumluluk ” başlıklı 20. maddesinin (d) bendinde; tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin satış ve devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi,

gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunmadığının tespit edilmesi ve taşıt üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunmaması halinde, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi veya trafik tescil kayıtları esas alınarak noterler tarafından yapılacağı, noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devirlerin geçersiz olduğu, satış ve devir işleminin siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirileceği,

bu bildirimle birlikte alıcı adına trafik tescil işlemi gerçekleşmiş sayılacağı, satış ve devir tarihi itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca eski malikin vergi mükellefiyeti sona ereceği ve yeni malikin vergi mükellefiyetinin başlayacağı … hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının söz konusu aracı Yenişehir Noterliğinin 27.12.1993 gün ve …..yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi ile satın aldığı, yukarıda aktarılan Kanun maddesinde öngörülen sürede aracı adına tescil ettirmediği, 14.01.2013 tarihli dilekçeyle söz konusu aracın kendi adına tescili için yapmış olduğu tescil başvurusunun, araç üzerinde bulunan 27 adet haczin (takyidatın) kaldırılması halinde yapılabileceği gerekçesiyle reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açılmış olduğu anlaşılmaktadır.

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 86. maddesinde; borçlunun, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz taşınır mallarda tasarruf edemeyeceği, haczi koyan memur hilafına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar edeceği, haczedilmiş olan taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği hakların saklı olduğu, iyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz taşınır mal üzerinde üçüncü şahsın iktisabettiği hakların, alacaklının hacizle o mala taallük eden haklarını ihlal ettiği nispette batıl olduğu hükmü yer almaktadır.

Olayda; davacının aracı noter satış sözleşmesi ile satın aldıktan sonra 2004 sayılı Kanun kapsamında eski malikin borçları nedeniyle haciz şerhlerinin işlendiği, idarece araç üzerinde halihazırda bulunan haciz şerhleri nedeniyle aracın davacı adına tescilinin yapılmadığı görülmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden; hacizli bir aracın satışının yasaklanmadığı, ancak haciz koyduran alacaklıların korunması amacıyla aracın hacizli olarak satılabileceği ve buna bağlı olarak haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceği, dava konusu olayda da davacının aracı aldığı tarihten sonra araç üzerine eski malik adına işlenen haciz şerhlerinin tescile engel olmayacağı, davacının tescili talep ettiği tarih itibariyle araç üzerindeki hacizlerle birlikte trafik tescil kaydının yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca araç, adına hacizli olarak tescil edilecek davacının, söz konusu araç üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına ilişkin taleplerini adli yargı merciilerinde ileri sürebileceği de açıktır.

Bu durumda; dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi’nin 27.12.2013 tarih ve E:2013/249; K:2013/1326 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.