İcra İflas Şikayet ve Şartlar

İcra İflas Şikayet ve Şartlar

İcra İflas Şikayet ve Şartlar

1 – Şikayette icra dairelerinin icra-iflas hukukuna ilişkin işlemlerine yöneltilmiş bir karşı çıkma söz konusudur.

2- Borçlu tarafından ileri sürülen bir bakımından icra müdürünün kendiliğinden gözetmesi gereken bir husus  ise, o takdirde şikayet sebebi  teşkil eder. İcra müdürü kendiliğinden gözetmesi gereken bir hususa uymamışşa, yaptığı işlem kanuna aykırı böyle bir işleme karşı başvurulacak yol  da şikayet yoludur.

3- Şikayet süresi öğrenme (m.16,I)ile işleme başlar, bazı hallerde süresiz şikayet mümkündür.

4- Şikayet yoluna, hukuki yararı bulunan borçlu alacaklı ve üçüncü kişiler de gidebilir.

İcra İflas Şikayet Üzerine Yapılacak Muameleler

Şikayet icra mahkemesince, kabul edilirse şikayet olunan muamele ya bozulur yahut düzeltilir.

Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar:

  • Şikayetin, icra mahkemesince reddi halinde icra mahkemesince icranın durdurulmasına karar verişmiş ise bu şikayetin reddi kararı ile icraya devam olunur.
  • Şikayet icra mahkemesince kabul edilmesi halinde işlem yapıldığı tarihten itibaren iptal edilir.
  • İcra mahkemesince şikayet konusu işlemin düzeltilmesine karar verilirse bu karar geriye doğru yapılan işlemlere etkisi olmayacağı işlemin düzeltilmesine dair kararın verildiği andan itibaren geçerli olacağı .
  • İhalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek kararın kesinleşmesi gerekir.
  • Kıymet takdirine şikayet edildiğinde Mercii tarafından verilen şikayetin kabulü veya reddine ilişkin kararlar kesindir.
  • İcra müdürü şikayette hasım olarak gösterilemez
  • Şikayet niteliğindeki başvurularda inkar tazminatına hükmedilmeyeceği.

hukuk, asal hukuk , hukuk bürosu , avukat, avukat bul, avukata sor, boşanma avukatı , icra avukatı, çek tahsilatı , senet tahsilatı , ticaret hukuku , arsa , konut ihalesi, araç ihalesi

Uzman Boşanma Avukatı – Boşanma, Velayet, Nafaka , İstanbul En İyi Avukat , En İyi Boşanma Avukatı , hukukçu