İcra İşlemlerinde Görev ve Yetki

İcra İşlemlerinde Görev ve Yetki

İcra İşlemlerinde Görev ve Yetki

İcra müdürlükleri, icra işlerinde birinci derecede görevlidir ve yaptıkları işlemlerin bazılarında hiçbir takdir yetkisi yokken, bazı işlemlerinde ise takdir yetkisi tanınmıştır.

-Takdir yetkisi tanınan hallerde takdir yetkisini kullanırken, ilgilelerin menfaatini en iyi şeklide gözetmek zorundadır.

-Kanunların , tüzüklerin ve yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yapıp yapmama konusunda serbestiye sahip olmayıp; kendisine yapılan her talep hakkında olumlu veya olumsuz bir işlemde bulunmak;karar vermek zorundadır.

-Süreye tabi işleri süresinde, süreye tabi olmayan işleri de uygun bir sürede yapmak zorundadır.

İcra müdürlükleri birer adli memur olup, yaptıkları işlemler de “adli işlem”dir.

İcra müdürlüklerince tutulan tutanaklar alenilik özelliği taşıdığı gibi ispat gücüne de sahiptir. Yani icra müdürlüklerince tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

İcra daireleri bağımsız olup icra mahkemesine bağlı bir organ değildir.

Görev 

-İcra daireleri icra hakimliklerinin ve Cumhuriyet savcılarının daimi gözetimi ve denetimi altında olup, işlemlerine karşı icra mahkemelerine şikayet yoluna başvurulur.

-Adli işlem niteliğindeki icra müdürlüğü işlem ve kararlarına karşı İcra ve İflas Kanunu şikayet kurumunu düzenlemiş olup, müdürlük kararlarının değiştirilme ya da iptalini şikayet yoluyla başvuru halinde İcra Hakimliğinin kararıyla olanaklı kılmıştır.

-İcra dairelerinde genel olarak yapılan işlemlere İcra Takibi denilmektedir. İcra dairelerinde işlemler alacaklının başvurusu üzerine Takip Talebiyle başlamaktadır.

-İcra dairesinde bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için alacaklı tarafından icra işlemine ilişkin Harçların yatırılması gerekmektedir.

-İcra ve iflas harçlarını kanun belirler. Kanunda aksine yazılı değilse bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe gerek kalmadan tahsil olunur denilmektedir.

-Alacaklının isteği üzerine borçluya icra işlemlerini bildirmek ve kanuni sürelerde yapması gereken işlemleri ve haklarını bildiren Ödeme/İcra emri gönderilir. Ödeme veya icra emri gönderilmesi işlemleri icra müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ödeme veya icra emirlerinin gönderilmesi işlemleri Tebligat yoluyla yapılacağından ödeme veya icra emirlerinin hazırlanması ile birlikte tebligat işlemlerine başlanmaktadır.

Tebligat PTT  aracılığıyla yapılmakta olup, memur vasıtasıyla veya borçlunun müracaatı ile dairede de tebligat yapılabilir. Tebligat yapılacak kişi Yurtdışında ise Adalet Bakanlığı aracılığıyla ya da doğrudan Yurtdışı tebligat işlemi gerçekleşmektedir.

-Tebligat işlemlerinin tamamlanmasından sonra tebligat sonrasında yeni işlemler yapılmaktadır. İcra Müdürlüğü’nce tebligat yapıldıktan sonra tebligatın dönen parçasına göre usul işlemleri veya tebligatın nev’ine göre tebligatın ulaştırılmasından sonra belirli sürede yapılması gereken işlemler yapılmaktadır.

-Tebligat sonrasında yapılan işlemler sırasında itiraz ve benzeri türü durumların olması durumunda İcra Hakimliklerinden (Şikayet ve İtiraz) icra işlemlerinin devamı veya durdurulması gibi kararlar gelmekte ve İcra dairesi gelen bu kararlara istinaden işlemlerini gerçekleştirmektedir.

-Tebligat sonucunda borçlunun süresinde yapacağı işlemler veya alacaklının sürelerin sonunda yapacağı istemlere göre icra işlemleri İlamlı ve İlamsız olmak üzere çeşitli farklı işlemlere tabidir.

-Takibin İlamlı takip olması durumunda ( bir mahkemenin verdiği karara istinaden başlatılan bir takip olması durumunda veya ilam mahiyetinde bir belge ile) tebligatı alan borçlunun temyize/karar düzeltmeye başvurduğuna dair kararı veren mahkemeden şerhli dilekçe getirmiş olması borç miktarını da dosyaya nakit ya da İcra Hakimliğince kabul edilen teminatı ( teminat mektubu/taşınır/taşınmaz) dosyaya sunması halinde İcra Dairesi tarafından borçluya İstinaftan/Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmesi için münasip bir süre verilir, takip İstinaf/Yargıtay incelemesi sonucuna kadar durdurulur.

-İlamlı takiplerde borçlunun temyize başvurmuş olması durumunda teminat alınması, mehil vesikası verilmesi gibi işlemleri kapsamaktadır. Bu işlemler sırasında İcra Hakimliği ile teminatın kabulüne ilişkin yazışmalar ve karar istekleri gerçekleştirilmektedir. Temyiz sonucuna göre dosya kapatılabilmekte veya tebligat sonrasında yapılan işlerle işlemlere devam edilebilmektedir.

Yetki

-Tebligat sonrasında (Bazı durumlarda Mahkemece verilen İhtiyati Haciz kararı doğrultusunda) alacaklının isteği üzerine icra dairesi tarafından taşınır ve taşınmaz malların haciz işlemleri gerçekleştirilmektedir. Haciz işlemleri ihiyaten ya da kesinleşmiş bir takipte yine alacaklının talebi üzerine borçlunun sahip olduğu taşınır, taşınmaz ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyaten ya da kesin haciz işlemlerinin yapılması, haciz işlemleri yapılırken uyulması gerekn kuralları kapsamaktadır.

Bunlar kısaca haciz için tatiller ve talikler hacdedilmezlik, haciz için sürelerden vazgeçme ve haczedilemeyen mallara haciz için muvafakat etmektedir.

-Hacizli mallarla (Taşınır ve Taşınmaz mallar) ilgili istihkak iddiası, kıymet takdirine itiraz vs. varsa bunun çözümlenmesi, yine alacaklının talebi üzerine satışının yapılabilmesi gerekir. Satışı yapılacak mahcuz malların başka yerde olması halinde bu malların istinabe (Talimat icrası) suretiyle satışını gerçekleştirir.

-Satışı yapılan mallarla ilgili satış kesinleştiğinde başka haciz yoksa satış bedeli gerekli harçlar kesildikten sonra alacaklısına ödenir, satışı yapılan mallar üzerinde birden fazla haciz bulunması veya satış bedelinin tüm alacaklıların alacağına yetmemesi halinde satış bedeli ile ilgili sıra cetveli yapılarak kesinleşmesi halinde hak sahiplerine ödeme yapılır.Para ile değerlendirilmeyen ilamdaki hak ve alacakların infazını zorla icra eder.

-Taşınır ve taşınmaz malların satış işlemleri sonucuna göre bu sefer alacaklısına aciz belgesi ya da rehin açığı belgesi verilir.

-Tebligat sonrasında talebin nev’ine ve alacaklının isteği üzerine göre başlatılan işlemlerden biri de iflas işlemleridir.

İflas işlemleri sırasında İcra Hakimliği, ilamı veren Ticaret Mahkemesi, iflasın yayınlanması ve bilgi almak amacı ile Ticaret Sicil gazetesi, bilgi almak için Tapu Kadastro Müdürlüğü, iflası ve iflasla ilgili diğer bilgilerin bildirilmesi amacı ile Basın İlan Kurumu, tebligat ve benzeri bildirgelerin gönderilmesi amacı ile PTT ve benzeri birçok diğer kurumlarla yazışmalar yapılmaktadır.

-İflas işlemleri sırasında müflisin (borçlunun bir başka deyişle iflası istenen kişinin)mallarının tespiti, satışı ve paranın dağıtılması işlemleri için mahcuz malların satış öncesi ve satış işlemleri, taşınmaz malların satış öncesi ve satış işlemleri gerçekleştirilmektedir.

 

senet,tahsilat,avm,boşanma,avukat