Ihbar İkramiyesine İlişkin Karar

Ihbar İkramiyesine İlişkin Karar

“ihbarın somut bilgi ve belgeye dayanmayan tamamen genel ifadeleri içermesi, inceleme sırasında idareye ihbar da belirtilen hususlara ilave olarak ek bilgi ve belge temininde yardımcı olunmaması, bulunan matrah farkı ve hesaplanan vergilerin tamamen idarenin yapmış olduğu çalışmalara dayanması nedeniyle, 1905 sayılı Kanun kapsamında ihbar tazminatı ödenmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmış ise de düzenlenen raporun başlangıç ve sonuç kısmında da belirtildiği üzere, vergi kayıp ve kaçağına, incelemenin davacının belirttiği ana hususlar üzerinden yürütülmesi ile sonuca ulaşıldığından, anılan raporda belirtilen ödenecek vergi tutarı olan 270.792,55 TL üzerinden davacıya ihbar tazminatı ödenmesi gerektiği…”
(Danıştay 3. D. K:2016/3367)