İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması

İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması

HMK m. 353 (1)-a-6 hükmünün 7251 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile yeniden düzenlenen şekline göre, kesin nitelikte “ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve gönderme” kararı verilebilmesi için “uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş olması” gereklidir.

Yargıtay 5. HD, 7251 sayılı Kanun sonrasındaki kararında, maddede geri gönderme sebeplerinin tahdidi olarak sayıldığını, bunlar arasında “delillerin eksik toplanması” nın bulunmadığını, taraflarca gösterilen ve ilk derecede toplanan delillerin davanın esası hakkında hüküm kurmaya yeterli olduğunu, m. 353(1)-a-6 uyarınca eksiklik nedeniyle dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine dair kesin olarak verildiği bildirilen kararın HMK m. 369’da belirtilen ‘Kanunun açık hükmüne aykırılık‘ teşkil ettiğini, bu itibarla bölge adliye mahkemesince verilen kararın temyizinin mümkün olduğunu, ilk derece mahkemesince tarafların gösterdikleri delillerin çoğu toplandığından m. 353(1)-a-6 uyarınca eksik hususların ikmali için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesinin doğru olmadığını, eksik delillerin bölge adliye mahkemesince toplanması gerektiğini kabul etmiştir.