İşçi Ücretlerinde Kesinti

İşçi Ücretlerinde Kesinti

İşçi Ücretlerinde Kesinti

İşçi ücretlerinden iddia edilen zarar nedeniyle mahkeme kararı olmadan kesinti yapılamayacağı

Mahkemece, davacı işçinin işçilik alacaklarından fazla mazot kullanımı nedeni ile yapılan kesintinin haklılığına değinilmiş ise de; işçi ücretlerinden mahkeme kararı olmadan kesinti yapılamayacağının da göz önünde bulundurulması gerekir.
Davacı, iş akdinin işverence haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise istifa ve ibranameye dayanmıştır.

Davalı tarafından dosyaya sunulan ibranamede, bir taraftan istifa beyanı olup diğer taraftan kıdem ve ihbar tazminatının işçi tarafından tahsil edildiğinin yazılı olması, matbu ve tarih dahil boşlukların sonradan doldurularak düzenlenmesi göz önüne alındığında, Dairemizin yerleşik içtihatları uyarınca geçersiz olup, davalı işveren, savunmasını ispat edemediğinden davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Ayrıca mahkemece, davacı işçinin işçilik alacaklarından fazla mazot kullanımı nedeni ile yapılan kesintinin haklılığına değinilmiş ise de; işçi ücretlerinden mahkeme kararı olmadan kesinti yapılamayacağının da göz önünde bulundurulması gerekir.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No:2012/22270 Karar No:2014/23310