KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU

İcra – İflas hukukunun icra organı içerisinde yer alan Kambiyo Senedi hakkında çok fazla soru alıyoruz. Takip nasıl başlar  , takibi durdurabilirmiyiz , itiraz nasıl edilir gibi aslında biz gerekli soruları bulup cevaplamaya çalıştık ama en doğru ve anlaşılabilinir  bilgiyi birebir iletişime geçtiğiniz destek aldığınız İcra Avukatı verecektir.

Bu konuda özellikle uyarmak istiyoruz. İster çek ister senet ister de faturanız olsun icra başlatmak istiyorsanız işlemininiz başında bir avukattan yardım alınız sonrasında hakkınızı savunmak biraz daha zor ve zaman alan bir süreç oluyor.

Yardım alacağınız avukatın İcra Avukatı olduğundan icra alanında deneyimli olması da sürecinizde sizi daha hızlı ve güvenli kılar.

Bu konuda Asal Hukuk Danışmanlık olarak Florya’da bulunan hukuk büromuzda hizmet veren ekibimize ve tecrübelerimize güvenmekteyiz sizde icra yoluyla tahsil etmek istediğiniz alacaklarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip nasıl yapılır?

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip başlatabilmek için alacaklının elinde bir kambiyo senedi olması gerekir. Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. yapılabilir. Bir alacak rehinle teminat altına alınmış ise o alacağın tahsili için rehnin para çevrilmesi yoluyla takip yapılması zorunludur.

Kambiyo senetlerine itiraz takibi durdurur mu?

Kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde borca itiraz, icra takibini durdurmaz. Yani alacaklı, ödeme emrinin tebliğinden itibaren borcun ve takip giderlerinin on gün içinde ödenmemesi üzerine, borçlunun mallarının haczini isteyebilir. Ancak, borca itiraz hacizli malların satışını durdurur.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda icra müdürü neleri inceler?

İİK.nun 168/1. maddesinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip için sunulan kambiyo senedi yönünden icra müdürüne sadece senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve vadesinin gelip gelmediğini inceleme yetkisi verilmiştir.

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU

Borca itiraz takibi durdurur mu?

Yedi gün içinde yapılan bir itiraz icra takibini kendiliğinden durdurur. Borçlu yalnız borcun bir kısmına itiraz etmişse, itiraz ettiği kısım için borç takibi durur ,ancak kabul ettiği kısım için icra takibi devam eder.

Icra mahkemesine şikayet takibi durdurur mu?

Şikayet takibi kendiliğinden durdurmaz, durdurması için özel olarak bir karar alınması gerekmektedir. İcra Mahkemesi’nin kararı kesin hüküm teşkil eder ve icra dairesi tarafından uygulanır. Mahkeme kararıyla birlikte verilmiş bir icranın durdurulması kararı etkisini kaybeder.

Imzaya itiraz icra takibini durdurur mu?

İmzaya yapılan itiraz, satıştan başka icra işlemlerini durduran bir husus değildir. Fakat icra hakimi, borçlu kişinin dilekçesinde yazan bilgilere göre imzaya itirazı ciddi olarak kabul etmesi halinde, alacaklıya tebliğe gerek görmez ve itirazla ilgili esas kararın verilmesine kadar icra takip işlemlerini durdurabilir.

Borca itiraz nedir?

BORCA İTİRAZ NEDİR ? İmzaya itiraz dışındaki diğer tüm itirazlar borca itiraz niteliğindedir. Borçlu , itirazında sebep bildirmek zorunda değildir. Ancak , borçlu itirazında sebep bildirmişse artık bu sebeplerle bağlı olup daha sonra bu sebepleri genişletip değiştiremez.

Icrada şikayet süresi ne zaman başlar?

‘ İcra memurunun işleminin yasaya veya olaya uygun bulunmaması nedeniyle icra mahkemesine başvurularak şikayet yolu ile kaldırılmasının istenmesi kural olarak 7 günlük süreye tabidir. Şikayet süresi, şikayet konusu işlemin öğrenildiği günden başlar(İİK.nun 16/1)

Icra müdürü nasıl şikayet edilir?

İcra Müdürünün görevini yerine getirmediği durumlarda; örneğin icra Müdürü borçlunun malları üzerine haciz koymaktan kaçınması gibi görevlerini yerine getirmemesi durumunda icra mahkemesine şikayet edilebiliyor. Söz konusu şikayet için alacaklının icra mahkemesine bir dilekçe ile müracaatta bulunması gerekiyor.

Borca itiraz satış isteme süresini keser mi?

İİK’nun 78.maddesinin ikinci fıkrasında “Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. … Her itiraz veya dava haciz isteme süresini durdurmaz. Maddede sözü edilen itiraz veya davanın haczin istenmesine engel nitelikte olması, yani takibi durdurması gerekir.

Icra iptali nasıl olur?

Madde 71 –” Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden istiyebilir.

Icra takibinin asıl organları nelerdir?

İcra organları; asıl ve yardımcı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Asıl icra organları içerisinde icra dairesi, icra mahkemesi, yargıtay dairesi bulunmaktadır. Yardımcı icra organları arasında genel mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri, cumhuriyet savcılığı ve adalet müfettişleri yer almaktadır.

YARGITAY Kararı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİBİN İPTALİ İSTEMİNDE ÇEKİN İÇERİĞİ – Çekin Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermesi Gerektiği – Bu Unsuru İçermeyen Bir Senedin Çek Sayılmayacağı – Alacaklının Çekin Lehtarı, Borçlunun Çekin Keşidecisi Olduğu – Alacaklının Ceza Dosyasındaki Beyanında Açıkça Borçlu İle Aralarında Hiçbir Ticari İlişki Olmadığını Belirttiği – Borçluyu Tanımadığını İkrar Ettiği – Çek Kayıtsız ve Şartsız Bir Ödeme Vaadini İçermediğinden Kambiyo Vasfı Taşımadığı – Kambiyo Vasfı Taşımayan Bu Belge Nedeniyle Borçlu Hakkında Kambiyo Senetlerine Özgü Yolla Takip Yapılamayacağı

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/4768

Karar Numarası: 2020/2474

Karar Tarihi: 10.03.2020