Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Bir kimsenin sahipliğinde bulunan mülkiyetine devletin kamu yararını esas göstererek kişinin rızası olmadan son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan, gerçek ve tüzel kişilerin mallarının bedelini ödemek şartıyla hak sahibi olur. Kamulaştırma zorla satın alama olarak da adlandırılabilir. Kamulaştırma 2’ye ayrılır. Normal kamulaştırma ve acil kamulaştırma.
Acil Kamulaştırma Nedir?
Kamulaştırma prosedürünün bakanlar kurulu tarafından hızlandırılması yöntemidir. Satın alma sürecinin hızla gerçekleşmesini sağlar. Acele kamulaştırma kararı sadece Bakanlar Kurulu’na aittir. Acil kamulaştırma en çok karayollarında ve kentsel dönüşüm alanlarında kullanılır.
Kamulaştırma Şartları Nelerdir?
1. Sadece yetkili idare tarafından yapılır.
2. Kamulaştırmayı zorunlu kılan kamu yararı bulunmalıdır.
3. Kamulaştırmanın konusu özel bir mülkiyete mal olan taşınmaz bir maldır.
4. Kamulaştırılan taşınmazın bedeli peşin ödenir.
5. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı yasadaki esaslara göre belirlenir.
Kamulaştırmanın Gerçekleşmesi İçin:
Kamulaştırma işlemini yapacak idarenin taşınmazlarının sahiplerini tapu, vergi, nüfus kayıtları üzerinden tespit ederek uzlaşma görüşmesine çağırır.
Mal sahibine kamulaştırma hakkında tebligat yapılmaması durumunda kamulaştırma kesinleşmemiş sayılır. Uzlaşma olmaması halinde idare tüm belgeleri bedel tespiti ve tescil davası açmak için hukuk birimine gönderir.

Kamulaştırılan Taşınmazda Haciz Varsa Ne Olur?

Dava konusu taşınmazda haciz, ipotek gibi yükler varsa bu yük bedelde mutlaka yansıtılır ve taşınmazın temiz olarak hazineye teslimine karar verilir.
Trampa Kamulaştırma Nedir?
Belli bir malın mülkiyetinin başkasına ait bir mülkiyetle değiştirilmesidir. Devlet bu yolla mal sahibi olur.
Trampa Yolu İle Kamulaştırmanın Şartları:
1. Mal sahibinin trampayı kabul etmiş olması
2. Verilecek taşınmazın kamu hizmetine tahsis edilmemiş olması
3. Verilecek taşınmazda bedel tespiti yapılmamış olması
4. Taşınmaz mal bedelleri arasındaki farkın ödenmesi
5. Verilecek taşınmazın değerinin kamulaştırılan taşınmazın değerinin %120’sini geçmemiş olması.

Kamulaştırma hangi amaçla yapılır?

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.

Kamulaştırma süreci nasıl işler?

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİR? Kamulaştırmayı yapacak olan yetkili kurum kamu yararı kararı alır. Bu karar ilgili onay mercii tarafından onaylanır. Kamulaştırılacak taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak taşınmazın üzerine kamulaştırma şerhi konulmasını talep edilir.

 

Kamulaştırma hangi mahkemede?

Bedel tespiti ve tescil davalarında görevli mahkeme; miktara bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesi, kamulaştırma işleminin iptali davalarında ise İdare Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer mahkemesidir.

Kamulaştırma kararını kimler alabilir?

Kamulaştırma Kanunu gereğince kamu yararı için hükümet tarafından ya da kamu kurumları tarafından özel mülkiyetlere el konulması işlemine kamulaştırma deniyor. Kamulaştırma kararı da Kanun kapsamında yer alan merciler tarafından alınabiliyor.

Kamulaştırma parası nereden alınır?

Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Taraflar mahkemede bu bedelde anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, idare tarafından hak sahibi adına bankaya yatırılır.

Kamulaştırma bedelleri ne zaman ödenir?

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir.