Süresiz Şikayet

Süresiz Şikayet

Süresiz Şikayet

Asıl borçtan sorumlu olmayan malik hakkında rehin açığı belgesi verilmesi halinde bu işlemi şikayet İİK.nun 16/2. Maddesi gereğince süreye tabi değildir.

Y.12 HD. E 2010/17615 K. 2010/29768

Şikayetçiler adına tapuda kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmaz üzerine sözleşmenin icrasına bağlı olarak ilerde borçlu lehine doğması muhtemel hakka dayalı olarak haciz konması süresiz şikayete tabidir.

Y.12 HD. E 2002/3233 K. 2002/4694

Kooperatifin kuruluş amacı gözetildiğinde kural olarak alacaklılarına karşı sadece kooperatifin sorumlu olması nedeniyle ve ortağın kooperatifle olan münasebetleri bakımından kooperatife karşı üçüncü kişi sayılmayacakları

Y.12 HD. E 2002/7714 K. 2002/9032

Y.12 HD. E 2005/696 K. 2005/3963

Borç hesabının fahiş olduğundan bahisle yeniden hesaplama yapılmasını talep etmiş olmakla borçlunun bu istemi ilama aykırılık şikayeti olup, süresiz şikayete tabidir.

Y.12 HD. E 2009/18771 K. 2010/210

İşlemiş faiz miktarı ve faiz oranına şikayet süreye tabi değildir.

Y.12 HD. E 2010/1448 K. 2010/13646

Kesinleşmeden takibe konulan ilam süresiz şikayete tabidir.

Y.12 HD. E 2002/5241 K. 2002/6158

İlama aykırı yapılan işlemlerde itiraz ve şikayet süreye tabii değildir.

Y.12 HD. E 2002/22990K. 2002/25021

Alacaklının takip talepnamesinin düzenlenmesinden sonra buna uygun ödeme emri düzenlenmesi görevi icra dairesine aittir.

Y.12 HD. E 2003/11886 K. 2003/15732

İlamda hükmedilen yasal faiz yerine avans faizi istenilmesi süresiz şikayet sebebidir.

Y.12 HD. E 2002/2473 K. 2002/3133

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerde ipotek limitinin aşılması ve ipoteğin süresine ilişkin şikayetler dışındaki başvurular süreye tabidir.

Y.12 HD. E 2010/455 K. 2010/12932

Yargıtay Kararları

İlamda alacağın borçlulardan müteselsilen tahsiline dair ibare bulunmuyorsa borçlular borçtan ½ oranında ve eşit olarak sorumludurlar şikayette süreye tabi değildir.

Y.12 HD. E 2002/12388 K. 2002/13516

Mütemmim cüz ve teferruata ilişkin haczedilemez şikayet süreye tabii değildir.,

Y.12 HD. E 2004/13080 K. 2004/17146

Borçla ilgisi olmayan sadece isim benzerliği nedeniyle üçüncü şahsa ait taşınmaza konulan hacze şikayet süreye bağlı değildir.

Y.12 HD. E 2002/12355 K. 2002/13671

İstihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar içindir, taşınmaz hacizleri ile ilgili işlemler şikayet mahiyetinde olup şikayet süreye tabi değildir.

Y.12 HD. E 2003/17303   K. 2003/21235

İpotek veren 3. Kişinin sorumluluğu satış bedeli ile sınırlıdır. İİK.nun 152 maddesi gereğince alacaklının icra müdürlüğünden kesin rehin açığı belgesi alarak ayrıca bir takip yapması gerekir.

Y.12 HD. E 1994/3653   K. 1994/4346

Takipte taraf olmayan bankaya yazı yazılarak çek yaprağı için sorumlu olduğu miktarın ödeme isteminde bulunulması işlemi şikayeti süreye tabii değildir.

Y.12 HD. E 2005/13880 K. 2005/17323

 

avukat  , hukuk bürosu hukuki , asal hukuk , boşanma avukatı  , ceza avukatı , iş hukuku