Tefecilik Suçu Avukatı Bingöl

 

TEFECİLİK SUÇU “TCK Madde 241”

Fail tarafından tefecilik suçunun işlendiğinin kabul edilebilmesi ve failin tefecilik suçuna ilişkin yaptırım olan hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilmesi için,

  • Fail tarafından tefecilik suçunun kazanç sağlamak maksadıyla işlenmiş olması gerekir, bu halde failin başka bir kimseye para verirken daha sonra verdiği parayı daha yüksek bir meblağ ile, faizi ile geri almak hususunda kazanç sağlama amacı olmalıdır.

Tefecilik suçu söz konusu suçun faili tarafından birbirinden farklı seçimlik hareketlerin birinin gerçekleştirilmesiyle işlenebilir. Fail tarafından tefecilik suçu,

  • Doğrudan ödünç para verilerek ve daha sonra faiziyle birlikte geri almak suretiyle kazanç sağlamak maksadıyla işlenebilir.
  • Henüz vadesi gelmemiş olan senet veya çekin daha düşük bir bedel ile başkasına devredilmesi şeklinde işlenebilir, suç bu şekilde işlendiğinde senet veya çekin kırdırılma yoluyla tefecilik suçunun işlendiği kabul edilir.
  • Kişilerin kredi kartlarından pos cihazı ile asıl bedelden daha yüksek bir meblağ komisyon olarak çekilerek işlenebilir.

 

Tefecilik suçunun düzenlendiği yasal düzenleme olan Türk Ceza Kanunu m.241’e göre,

“Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş yüz günden beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”

TEFECİLİK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİ

  • Tefecilik suçunu işleyen fail için daha yüksek bir cezanın öngörülmesini gerektiren nitelikli hal, tefecilik suçunun bir örgütün faaliyetleri kapsamında ve bu örgüt faaliyetleri sebebiyle işlenmiş olmasıdır. Tefecilik suçu bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse faile hükmedilecek ceza bir kat arttırılarak verilecektir.

 

Tefecilik suçu şikayete tabi suçlar arasında mıdır?

Tefecilik suçu şikayete tabi suçlar arasında olmadığından Savcılık tarafından bu suçun işlendiği öğrenildiğinde suç re’sen soruşturulacaktır ve suça ilişkin herhangi bir şikayet süresi olmayacaktır.

 

Tefecilik suçuna ilişkin olarak açılmış ceza davasında zamanaşımı süresi nedir?

Tefecilik suçuna ilişkin olarak açılmış ceza davasında dava zamanaşımı süresi 8 yıl olduğundan 8 yıllık süre içerisinde dava açılmamış veya açılmış olsa dahi sonuca ulaşılamamış ise dava zamanaşımına uğrayacaktır.

 

Tefecilik suçuna ilişkin kovuşturma evresinde açılmış kamu davasında yargılamaya yapmaya görevli mahkeme hangisidir?

Tefecilik suçuna ilişkin yargılamalar görevli mahkeme olarak, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılmaktadır, bu sebeple Savcılık tarafından re’sen soruşturulan tefecilik suçuna ilişkin açılan ceza davası Asliye Ceza Mahkemesinde görülecektir.

Tefecilik Suçu Avukatı Bingöl

6. Ceza Dairesi

2021/11375 E.

2021/19668 K.

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tefecilik yapmak, tehdit
HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyet

“Sanık … hakkında tefecilik suçundan verilen beraat kararına karşı katılan … Hazinesinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Katılan … …’ın sanık …’dan 20.000 TL borç para aldığı karşılığında 26.000 TL’lik senet verdiği olayda sanığın katılana para verdiğini ve karşılığında da senet aldığın doğrulaması karşısında, sanığın kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verme suçunu işlediği subut bulduğu halde atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat hükmü kurulması, Bozmayı gerektirmiş, katılan … Hazinesi vekilinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA karar verilmiş olup,
Sanık … hakkında tehdit suçundan verilen mahkumiyet kararının temyiz incelenmesinde;
Tehdit, mağdurun veya onun bir yakınının yaşamına, beden veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceği ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağı yönündeki irade beyanıdır. Sanığın söz ve davranışla, müştekiye hayatına veya vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini söylemeli veya göstermeli, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağını söylemeli veya göstermelidir. Bunun doğal sonucu sanık hareketinin veya sözlerinin bir kötülük yapılacağını açıkça göstermesi gerekir. Söylediği söz veya davranışından yapacağı kötülük veya davranış rahatlıkla anlaşılmalıdır. Somut olayımızda sanık …’ın, katılanın işyerine giderek “biz öyle de böyle de alacağımızı alırız, alacağımızı koymayız” şeklindeki beyanın tehdit suçunun unsurlarını içermediği anlaşıldığından sanık hakkında üzerine atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.”

 

5. Ceza Dairesi

2021/8140 E.

2021/6609 K.

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tefecilik yapmak, tehdit

“Tefecilik ve tehdit suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;
Sanığın, şikayetçi …’e faiz karşılığı para verdiği, katılan …’a da vadeli hayvan satışı yaparak karşılığında faiz talep ettiği, aralarında birden
fazla kez faiz karşılığı hayvan alışverişi olduğu, sanığın asıl kastının faiz karşılığı sattığı büyükbaş hayvanları değerinin üstünde fiyata satmak suretiyle tefecilik yapmak olduğu kabul edilerek tefecilik suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ise de; TCK’nin 241. maddesinde tanımlanan tefecilik suçunun oluşabilmesi için kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesinin gerektiği ancak sanık savunmaları, şikayetçi, katılan ve tanık beyanları nazara alındığında, sanığın, katılan ve şikayetçiye vadeli hayvan sattığı, aralarındaki alacak-borç ilişkisinin hayvan alım-satımından kaynaklandığı, dava konusu somut olayda ödünç para verme unsurunun bulunmadığı ve sanığa yüklenen tefecilik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, atılı suçtan beraati yerine yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, kanuna aykırıdır.”

 

Tefecilik Suçu Avukatı Bingöl

Stajyer Derya MERİÇ

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.