Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

TEFECİLİK SUÇU NEDİR?

Tefecilik suçu ekonomik yarar elde etmek amacıyla faiz veya başak bir yarar karşılığında, bir kimseye ödünç para vermektir. Tefecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun ”Ekonomik Suçlar” bölümü Madde 241’de  düzenlenmiştir. Faiz ancak Devletin verdiği yetkiyle alınabilir veya verilebilir. Onun haricinde faiz almak suç teşkil eder. Bu nedenle kimse kimseye faiz olarak borç veremez. Tefecilik suçu cezası  ile ekonomik hayatın güvenliği korunmaya çalışılmıştır.

Madde 241- (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Tefecilik suçunun uygulanması farklı şekillerde görülebilir. En yaygın uygulanan tefecilik suçu;

  • Faiz koyarak ödünç para vermek
  • Senet veya çek kaldırmak suretiyle
  • Nakit para karşılığında kredi kartına komisyon koyarak işlenmektedir.

TEFECİLİK SUÇU CEZASI NE KADARDIR?

Tefecilik suçu kanunumuzda hapis cezası ve adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Tefecilik suçunu işleyen kişiler  için öngörülen hapis ceza alt sınır 2 yıl, üst sınırı 5 yıl olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında adli para cezası olarak da üst sınırı 5 bin gün olarak düzenlenmiştir.

Tüzel kişilerin tefecilik suçu işlemesi halinde, tüzel kişilerin ceza ehliyeti olmamaları sebebi ile ceza verilmesi mümkün değildir. Tüzel kişilerin tefecilik suçunu işlemeleri halinde ”güvenlik tedbirleri” uygulanır.

Bir kişinin tefecilikten dolayı suçlu bulunabilmesi için bu kişinin bu işi meslek haline getirmiş olması ve sürekli yapıyor olması gerekir. Kişinin ” kazanç sağlamak amacı ” aranır.  Tefecilik suçu ancak kast ile işlenebilir. Taksirle işlenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tefecilik suçunun mağduru toplum olarak kabul edilirken, suçtan zarar gören borç para alan kişi olarak kabul edilir. Tefecilik suçunda tefeciden borç para alan  kişinin rızasının bulunması tefecilik suçunu hukuka uygun hale getirmez. Tefecilik suçu şikâyete bağlı bir suç değildir. Resen soruşturması  ve  kovuşturması  yapılabilir.  Bu suç türünde şikayet değil ihbar söz komsudur.

Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

TEFECİLİK SUÇU ZAMANAŞIMI SÜRESİ VAR MIDIR?

Tefecilik suçu 6 aylık şikayet süresine tabi olmadığı için her zaman savcılığa ihbar edilebilir. Bu nedenle zamanaşımı süresine tabi değildir. Ancak dava zamanaşımı süresi vardır. Dava zamanaşımı süresi ise suç işlenmesinden itibaren 8 yıldır. 8 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde her zaman soruşturması ve kovuşturması için kamu davası açılabilir.  Şikayete bağlı suç olmadığı için de daha sonra çekilen ihbar sorgulamayı durdurmaz.

 

GÖREVLİ MAHKEMEM NERESİDİR?

Tefecilik suçunda görevli mahkeme ”Asliye Ceza Mahkemesi’dir.”

 

Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

 

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 5. Ceza Dairesi – Karar: 2014/6216

 

Müşteki A.’in anlatımında sanıktan 20.000 TL faizle para aldığını, karşılığında çek verdiğini belirtmesi, tanık M.’in de bunu doğrulaması, sanığın da borç alışverişini kabul edip ancak faiz istemediğini savunmasında ileri sürmesine karşın, çek tutarının 21.500 TL olması, yakın akrabalık bağı veya ticari ilişki bulunmayan kişiler arasında günün ekonomik koşullarına göre önemli miktardaki bu paranın karşılıksız verilmesinin hayatın olağan akışına ve genel hayat tecrübelerine uygun düşmemesi gözetildiğinde, sanığın müştekiye kazanç elde etmek amacıyla borç para vermesi şeklindeki eyleminin sübuta erdiği halde, dosya içeriğine uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle beraetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

Yargıtay 5.Ceza Dairesi – Karar: 2015/7673

Çek kırdırma suretiyle tefecilik suçunu işlediği iddiasıyla cezalandırılması talep edilen sanığın, atılı suçlamaları kabul etmeyerek işyerinde yapılan aramada ele geçen çeklerin sattığı mallar karşılığında aldığı müşteri çekleri olduğunu ileri sürdüğü, ele geçen çeklerin hamillerinden B. E. ile A. Ö.’in aşamalarda aynı yönde anlatımda bulundukları ancak sanık tarafından ibraz edilen fatura içeriğinde tanık B. E.’e satılan madde PVC levha olarak gösterildiği halde tanığın, sanıktan koli bandı aldığını beyan ettiği ayrıca tanık A. Ö.’in sanıktan satın aldığını söylediği sac levhanın sanığın ticari faaliyet alanı ile ilgisiz olduğu nazara alınarak; sanığın, işyerinde yapılan aramada ele geçen diğer çeklerin yetkili hamillerinin araştırılıp dinlenmeleri, tefecilik yapıp yapmadığı hususunda kolluk araştırması yapılması ve vergi inceleme raporu alınması, bundan sonra hasıl olacak sonuca göre hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde beraet kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

 

Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

Yargıtay 5. Ceza Dairesi – Karar: 2016/6425

TCK’nın 241. maddesinde tanımlanan tefecilik suçunun oluşabilmesi için kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesinin yeterli oluşu, ayrıca birden fazla kişiye sistemli olarak faiz karşılığı ödünç para verilmesinin suçun unsuru olarak aranmaması ve aralarında yakın akrabalık bağı veya iş ilişkisi bulunmayan kişiler arasında günün ekonomik koşulları nazara alındığında yüksek sayılabilecek miktarda paranın karşılıksız verilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmaması, bu bağlamda katılanın sanıktan 15.000 TL borç alıp karşılığında 30.000 TL bedelli senet verdiğini iddia etmesi, sanığın da 29.09.2011 tarihli mahkeme huzurunda verdiği beyanında 4.000 TL ve 5.000 TL olmak üzere iki kez borç para verdiğini karşılığında da senet aldığını savunması ve bu senetlerin Avukat A. Anıl’da olduğunu ifade etmesi karşısında, adı geçen avukatın tanık olarak beyanına başvurularak suça konu senetlerin aslının istenmesi ile maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması açısından, sanığın faiz karşılığı borç para verip vermediğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla kolluk marifetiyle araştırma yaptırılması, alacaklı olduğu icra takip dosyalarının tesbitiyle varsa takip borçlularının tanık sıfatıyla dinlenilmesinden sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

Yargıtay 5. Ceza Dairesi – Karar: 2015/10039

Katılan U.’un; sanıktan 30.000 TL faizle para aldığını, karşılığında bono ve kendisine ait aracın satışı için sanığa vekaletname verdiğini belirtmesi karşısında, sanığın ise aracın başka bir şahsa satışını sağlamak amacıyla vekaletname aldığını savunması, işyeri ve çevresinde yapılan kolluk araştırmasında da sanığın tefecilik yaptığının tespit edilmesi, müşteki S.. A..’nun beyanları ile hakkında sanığın başlattığı icra takibi nazara alındığında, sözü edilen vekaletnamelerin ve aracın trafik kaydının getirtilmesi, aracın satıldığı kişi belirlenip satış tutarını kime ve ne şekilde ödediği konusunda tanıklığına başvurulması, sanık hakkında vergi incelemesi yapılıp yapılmadığının araştırılması, yapılmamışsa ilgili vergi dairesine bu inceleme yaptırılıp, bundan sonra oluşacak sonuca göre hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği halde, eksik inceleme ve yeter siz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

Tefecilik Suçu ve Cezası 2022 Tunceli

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.