Ücretli İzin Alacak Talebi

Ücretli İzin Alacak Talebi

Ücretli İzin Alacak Talebi
Ücretli İzin Alacak Talebi

“…Davacı vekili dava dilekçesinde süre belirtmeden yıllık ücretli izin alacağı talep etmiş, Mahkemece, 3. ek bilirkişi raporunda hesaplanan 87 gün karşılığı izin ücretini gerekli mahsupları yaparak hüküm altına almış ise de, davacı tarafından davalı işverene gönderilen Antalya 16. Noterliği’ nin 29/04/2013 tarih ve 12388 yevmiye numaralı ihtarnamede “70 gün izni bulunduğu” belirtilerek bunun karşılığının ödenmesinin talep edildiği görülmüştür. Davacı bu ihtarnamedeki 70 gün ile bağlıdır.

Her ne kadar davacı vekili, dosyada mevcut dilekçesinde bu hususta “70 günden az olmamak üzere izni bulunmaktadır” açıklamasında bulunmuş ise de ihtarnamede bu şekilde açıklama olmayıp kullanılmayan izin süresi tereddütsüz bir şekilde 70 gün olarak açıklanması karşısında davacı vekilinin bu açıklamasının sonuca etkisi yoktur. Yapılacak iş 70 günlük izin süresini hesaplayıp gerekli mahsupları yaparak bakiye izin ücretlerine hükmetmektir.

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 12334
Karar: 2019 / 19303
Karar Tarihi: 06.11.2019