Velayet Davası Merak Edilen Sorular

Velayet Davası Merak Edilen Sorular

Velayet Davası Merak Edilen Sorular

Boşanma esnasında yada sonrasında eşler arasında en çok tartışılan veya kararsız kalınan en hassas olunan konudan biri velayettir. Eşler ayrılabilir ama kimse çocuğundan ayrılmak istemez her iki tarafta çocuğun velayetinin kendisinde kalmasını ister. Ama bu istemle alakalı alınacak bir karar değildir. İşte bu durumda akla gelen birden fazla soru vardır.

Bunlardan Bazıları

Kimler velayet davası açabilir?
Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür. Velayet davası aile mahkemesinde açılır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar.
Velayet davasi kac celsede biter?
Boşanma davalarının içerisinde görülen velayet davaları, boşanma davasının sonuçlanma, makul süresi olan 449 günlük süre içerisinde boşanma ile birlikte karar verilir.
Boşanmada çocuğun velayeti kimde kalır?
Evlilik birliği içerisinde anne ve babanın velayet hakkı ortaktır. Boşanma halinde Türk Medeni Kanunu’na göre çocuğun velayeti taraflardan sadece birine verilir. Ancak ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler sebebiyle boşanma sonrasında ortak velayet kararı verilir hale gelmiştir.
Velayet davası nasıl açılır?
Velayet davası velayet davası dilekçesi ile aile mahkemesine başvurarak gerçekleştirilir. Aile mahkemesi velayet davasını basit yargılama usulüyle gerçekleştirir. Aile mahkemesinin olmadığı yerde velayet davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakabilir.

Velayet nasıl sona erer?

Anne, baba ya da çocuğun ölümü neticesinde velayet sona erer. Anne ya da babanın sadece birinin ölmesi durumunda çocuğun velayeti sağ olan ebeveyne geçer.  Ebeveynlerin ikisinin de vefatı söz konusu ise, çocuğa vasi atanır. Yukarıda sayılan durumlar yasalardan kaynaklanan velayetin sona erme nedenleridir.
18 yaşından sonra velayet olur mu?
18 yaşına gelen kişi artık ergin olduğundan, velayetten bahsedilmeyecektir. Velayet sahibi kişinin ölümü halinde, velayet otomatikman diğer tarafa geçmez. Diğer tarafın aile mahkemesine dava açarak velayetin kendisine verilmesini talep etmesi gerekir.
Boşanmada velayet hangi durumlarda anneye verilmez?
Annenin çocuğu istemediği durumlarda velayet anneye verilmez babaya verilir. Annenin akıl hastası olması, fiil ehliyeti bulunmaması, çocuğa karşı şiddet uygulaması, kötü alışkanlıkları olması gibi durumlarda hakim velayeti anneye vermemektedir
Mahkeme çocuğu kaç yaşına kadar anneye verir?
Türk hukuku uygulaması açısından 3 yaşına kadar çocuğun velayeti anneye verilir. 3 yaşına kadar olan çocuğun anne bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerin bu yaşlar arası olduğu bilimsel olarak kabul edilen bir durumdur. Bu yaşa kadar olan bir çocuğun velayetinin anneye değil babaya verilmesi çok zordur.
Evlenen baba velayeti alabilir mi?
TMK 183 maddesine göre boşanmış anne ve babanın başkasıyla evlenmesi velayetin değiştirilmesi nedeni olarak görmüştür. Tek başına YENİDEN EVLENME OLGUSU velayetin değiştirilmesini gerektirmez. Yeniden evlenen eş velayet görevini ihmal ederse velayetin değiştirilmesine karar verilmelidir.

VELAYETİN SONA ERME NEDENLERİ nelerdir?

Kanundan kaynaklanan sona erme nedenleri;

a-) Çocuk on sekiz yaşını doldurmakla veya evlenerek ve ya on beş yaşını doldurmuşsa kendi isteği, velisi onayı, mahkeme kararı ile reşit olduysa velayet sona erer. Ancak ergin olan birey kısıtlanmış ve kendisine vasi atanmasına gerek görülmemişse, kısıtlılık hali ortadan kalkıncaya kadar velayet devam eder. Kısıtlılık hali ortadan kalktığında velayet de sona erer.

b-) Çocuk evlat olarak üçüncü bir kişiye verilirse velayetten kaynaklanan hak ve yükümlülükler evlat edinene geçer.

c-) Ana baba veya çocuğun ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde velayet sona erer. Ancak ana babadan yalnızca biri öldüyse velayet hakkı sağ kalan eşte bulunacaktır. İkisinin de ölmesi durumunda çocuğa vasi atanmaktadır.

Velayetin mahkeme kararı ile sona ermesi;

Hakim gerektiği takdirde kendiliğinden yahut istem üzerine velayeti kaldırır. Hakimin velayetin kaldırılmasına karar verebilmesinin ön şartı ise çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerde sonuç alınamaması ya da bu önlemlerin yetersiz kalacağının anlaşılmasıdır. Diğer önlemler ile çocuğun korunması sağlanacaksa velayetin kaldırılmaması gerekmektedir.

1-Velayet görevinin gereği gibi yerine getirilememesi; ana babanın velayet görevini, deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri nedenlerle gereği gibi yerine getirememesini ifade eder. Ana babanın fakir olması velayetin kaldırılmasını gerektirmez ancak tembelliği huy edinmeleri haklı neden olabilir. Sayılan nedenler belirli süre devam eden ve görevin gereği gibi yerine getirilmesini engelleyen nedenlerdir. Ana ve babanın deneyimsizliği nedeniyle velayet kaldırılmadan önce ana babanın bu deneyimsizliğini ortadan kaldırmak için başka önlemler de alınır.

b-) Ana babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi, bu ihmal için geçerli bir mazerete sahip olmamaları ve bu durumun süreklilik arz etmesi halinde velayet hakkı kaldırılabilir. Burada ana babanın kusurlu olması ve çocuğun bu durumdan zarar görmesi gerekir.

c-) Ana ve Babanın çocuğa karşı yükümlülüklerini ağır biçimde ihlal etmesi halinde velayetin kaldırılabilmesi için velayet hakkının ağır biçimde ihlal edilmesi ve fahiş bir ihmalde bulunulması gerekir.

d-) Velayet Hakkına sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi durumunda çocuğun menfaatine göre hareket edilerek çocuğun velayeti yeniden evlenen ebeveyn için kaldırılabilir. Ebeveyn evlendikten sonra velayet görevinin gereklerini gereği gibi yerine getirmiyor veya çocuğun menfaatleri davanın açılmasını  gerektiriyorsa Aile Hakimi durumun hal ve şartlarına göre çocuğun velayet hakkını değiştirebilmektedir.

e-) Ana ve babanın hapis cezasına mahkum edilmiş olması halinde velayet yetkisi kullanılamaz.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayete ilişkin mahkeme kararları kesin hüküm teşkil etmemektedir. Değişkenlik gösteren şartlara göre velayet değiştirilebilmektedir. Bu değişiklik ise anca hakim kararıyla gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, velayetin değiştirilmesi davasının açılması için herhangi bir süre öngürülmemiştir. Çocuğun menfaati iş bu davanın açılmasını gerektirdiği anda açılabilmektedir. Bu davayı yalnızca velayet sahibi olmayan birey değil çocuğun velayetine sahip birey de açabilmektedir.

velayet davası , boşanma avukatı , florya boşanma avukatı , avukat