Bankacılık İşlem Disiplinleri ve Kredi İhtilafları

Yargıtay 19. HD.’nin içtihatları ışığında , HMK.209/1.md. açınımı ile bakılarak ,davanın tahkikatının yürütülmesi ve takdiren de , teminatsız olarak tedbir mahiyetli bir gözetim kararı oluşturularak, takibin durdurulması kararları değerlendirilmesi özendirilmiştir.

Fakat uygulamada bu tür ( sahtelik iddiası talebini içeren )menfi tespit davalarında tahkikat da genelde , İİK.72.mad. çerçevesinde bakılmakta ve mağduriyet iddiasının sahibi davacı açısından , yüzde yüz on beş oranında bir teminat öngörülerek tedbir talebi takdirlerinin yapılmakta olduğunu görmekteyiz.

Bu bakış açısı, yasa koyucunun eski HMUK.317/2.mad. hükmü ile getirdiği mağduru koruma faktörünün, yeni ve daha davanın başındaki değerlendirilmeye yönelik HMK.209/1.md.’nin gözetimi ile olan açınımı göz ardı edilerek , hukuk mücadelesinde Anayasal hak arama ve ispata dair adil yargılanma şartlarındaki dinlenme hakkının da ihlalini içeren bir zaafiyeti getireceğinin de düşünülmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.