Faturasız Mal Özel Usulsüzlük Cezası Danıştay Kararı

Faturasız Mal Özel Usulsüzlük Cezası Danıştay Kararı Danıştay 4. Daire E. 2006/2998 E.2006/3000 E.2006/2999 27 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26475 Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından : Esas No : 2006/2998 Karar No : 2006/2299 Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı Davacı : ……………… Ordu Cad. No:58 Sivrihisar/ESKİŞEHİR Karşı Taraf : Sivrihisar Vergi Dairesi … Read more

Tecil Terkin Hükümlerinin İhlali Danıştay Kararı

Tecil Terkin Hükümlerinin İhlali Danıştay Kararı Tecil-Terkin Hükümlerinin İhlali – Danıştay 7. Daire Kararı E.2016/936 – Tecil Terkin T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2016/936 Karar No : 2017/2227 Özeti : Tecil-terkin hükümlerinin ihlali halinde, tahsili gereken vergilerin takibinde alıcının bağlı bulunduğu Vergi Dairesinin yetkili olduğu hakkında. Temyiz İsteminde Bulunan: Boyabat Vergi Dairesi Müdürlüğü … Read more

Katma Değer Vergisi Kanunu Danıştay Kararı

Katma Değer Vergisi Kanunu Danıştay Kararı T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No: 2014/ 4835 Karar No: 2017/ 2170 Davacı: Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Davalı : Maliye Bakanlığı Vekili: Av İstemin Özeti : 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin III. Matrah, Nispet ve Oran Başlıklı bölümünün B. … Read more

Ceza Davası Zamanaşımı Danıştay Kararı

Ceza Davası Zamanaşımı Danıştay Kararı Danıştay 7. Daire Kararı E.2016/11066 – Ceza Davası – Zamanaşımı T.C. DANIŞTAY Yedinci Daite Esas No : 2016/11066 Karar No: 2017/5526 Özeti: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 197’nci maddesinin 5911 sayılı Kanunla değişik 4’üncü fıkrası uyarınca, gümrük vergileri alacaklarının, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan … Read more

Limited Şirket Ortağının Sorumluluğu Danıştay Kararı

Limited Şirket Ortağının Sorumluluğu Danıştay Kararı Danıştay Kararı E.2001/2065 T.C DANIŞTAY Üçüncü Daire Esas No : 2001/2065 Karar No: 2003/523 Özeti : Limited şirket ortağı olan davacı, şirketten tahsil imkanı bulunmayan 1993 takvim yılına ilişkin vergi borcundan dolayı, 6183 sayılı yasanın 35’inci maddesinin 1993 takvim yılında yürürlükte bulunan hükmü uyarınca şirkete koyduğu sermaye miktarında sorumlu … Read more

Danıştay 13. Daire Başkanlığının E.2010/733 Sayılı Kararı

Danıştay 13. Daire Başkanlığının E.2010/733 Sayılı Kararı 03 Ağustos 2010 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27661 Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığından: Esas No : 2010/733 Karar No : 2010/3678 Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan: Danıştay Başsavcılığı Davacı : ………………………………………………… Vekili : Av. ………………………………………….. Davalı : Yeşil Vergi Dairesi Müdürlüğü – BURSA İstemin Özeti : ……………………………………. Sanayi ve … Read more

Özel Maliyet Bedeli İtfa Danıştay Kararı

Özel Maliyet Bedeli İtfa Danıştay Kararı Danıştay 9. Dairesi Kararı E. 2016/1068 – Özel Maliyet Bedeli – İtfa T.C. DANIŞTAY Dokuzuncu Daire Esas No : 2016/1068 Karar No : 2017/7390 Özeti: Davacının yatırım indirimi istisnasından yararlanma şartlarını kaybettiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının; davacı hakkındaki tarhiyatın dayanağını oluşturan vergi inceleme raporunda açıklanan matrahın … Read more

Geçersiz Tebligat Danıştay Kararı

Geçersiz Tebligat Danıştay Kararı Danıştay 3. Daire Kararı E. 2016/15452 – Tebligat Yapılacak Kişi T.C. DANIŞTAY Üçüncü Daire Esas No : 2016/15452 Karar No : 2017/898 -Tebligat Yapılacak Kişi, -Geçersiz Tebligat Özeti: Tebliğ mazbatası üzerindeki “Teslim Alan” bölümündeki imzanın aksi kanıtlanıncaya kadar muhatabına ait olduğunun kabulü gerektiği hakkında. Temyiz Eden: Adıyaman Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı … Read more

Mobbing Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi

Mobbing Nedeniyle Manevi Tazminat Talebi Danıştay 2. Daire Kararı E.2015/6046 – Mobbing T.C. DANIŞTAY İkinci Daire Esas No : 2015/6046 Karar No : 2017/6537 Özeti: Ders programının haftanın geneline yayılarak zorlaştırılması ve aynı gün birkaç okula gidilecek şekilde program yapılması, birbirine uzak dört okulda birden görevlendirilmesi, davacıya birbiriyle çakışan görevler verilmesi hususlarının mobbingin (psikolojik tacizin) … Read more

Zamanaşımı Takdir Komisyonuna Sevk

Zamanaşımı Takdir Komisyonuna Sevk Danıştay 4. Daire Kararı E.2013/2485 – Zamanaşımı – Takdir Komisyonuna Sevk T.C. DANIŞTAY Dördüncü Daire Esas No : 2013/2485 Karar No : 2017/7045 Özeti: Zamanaşımı süresi dolmadan yapılan takdire sevk işleminde, işin esasının incelenmesi gerektiği hakkında. Temyiz Eden: Afyonkarahisar Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Taraf : ………….Otogaz Petrol Ürünleri Otomotiv Makina … Read more