DANIŞTAY KARARLARI

Ceza Davası Zamanaşımı Danıştay Kararı

Ceza Davası Zamanaşımı Danıştay Kararı

Danıştay 7. Daire Kararı E.2016/11066 – Ceza Davası – Zamanaşımı

T.C.

DANIŞTAY

Yedinci Daite

Esas No : 2016/11066

Karar No: 2017/5526

Özeti: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 197’nci maddesinin 5911 sayılı Kanunla değişik 4’üncü fıkrası uyarınca, gümrük vergileri alacaklarının,

ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle

ceza davası açılmış olmak kaydiyla, bu alacakların Türk Ceza Kanunundaki

dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde kovuşturulup tahsil edilebileceği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : … Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vekili : Av. …

İstemin Özeti: Davacı adına tescilli 25.2.2010 günlü 976 sayılı, 23.9.2010 günlü 5879 sayılı ve

30.9.2010 günlü 6073 sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı otomobillerin kıymetinin eksik beyan edildiğinden

bahisle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer vergileri ile bu vergiler üzerinden

hesaplanarak karara bağlanan para cezalarına vaki itirazın reddine ilişkin işlemi;

dosyanın incelenmesinden, ihtilaflı beyannamelerle ilgili ceza davasının 3 yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılması nedeniyle

4458 sayılı Gümrük Kanununun 197’nci maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca Türk Ceza Kanunundaki dava ve

ceza zamanaşımı sürelerinin olaya uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından,

davaya konu edilen ek tahakkuk ve para cezasının zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle

iptal eden İstanbul Ondördüncü Vergi Mahkemesinin 13.6.2016 gün ve E:2015/415;

K:2016/1480 sayılı kararının; Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde tesis edilen işlemde

hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi Vedat GÜNDÜZ’ün Düşüncesi:

Dava konusu serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı otomobillerin kıymetinin eksik beyan edildiğinden

bahisle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer vergileri ile bu vergiler üzerinden hesaplanarak

karara bağlanan para cezalarına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiye açılan davada,

davacı şirket yetkilisi hakkında Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin farklı esaslarında kayıtlı dosyalarla

ceza davaları açıldığı anlaşıldığından, dava hakkında karar verilebilmesi için, söz konusu ceza davalarının,

dava konusu işleme dayanak alınan serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ilgisinin araştırılması ve ilgili bulunması halinde,

anılan davanın sonucunun beklenilmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken,

ek tahakkuk ve para cezasının zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle iptal edilmesinde isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz başvurusu, davacı adına tescilli serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı otomobillerin kıymetinin eksik beyan edildiğinden

bahisle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer vergileri ile bu vergiler üzerinden hesaplanarak

karara bağlanan para cezalarına vaki itirazın reddine ilişkin işlemi,

istemin özeti bölümünde yazılı gerekçeyle iptal eden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanunla değişik 181’inci maddesinin l’inci fıkrasında;

gümrük yükümlülüğünün ithalat vergisine tabi eşyanın serbest dolaşıma girmesiyle doğacağı;

2’nci fıkrasında, gümrük yükümlülüğünün, söz konusu gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlayacağı belirtilmiş;

aynı Kanunun 197’nci maddesinin 2’nci fıkrasında da, yapılan denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya

noksan alındığı belirlenen veya l’inci fıkrada belirtilen şekilde tebliğ edilmeyen gümrük vergilerine ilişkin tebligatın,

gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde yapılacağı;

şu kadar ki, gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılmasının zamanaşımını durduracağı;

5911 sayılı Kanunla değişik 4’üncü fıkrasında, gümrük vergileri alacaklarının,

ceza uygulamasını gerektiren bir fide ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla,

bu alacakların Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içinde kovuşturulup tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, doğduğu tarihten itibaren üç yıl içerisinde tebliğ edilemeyen gümrük vergileri zamanaşımına uğrar.

Ancak, gümrük vergileri alacaklarının ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve

zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olması halinde, bu alacakların,

Türk Ceza Kanunundaki dava ve zamanaşımı süreleri içerisinde kovuşturulup tahsil edilmesi mümkündür.

Bunun için, vergiyi doğuran olay nedeniyle ilgililer hakkında açılmış bir ceza davasının bulunup bulunmadığının,

açılmışsa davanın sonucunun araştırılarak ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi zorunlu bulunmaktadır.

Davada, Mahkemece, 4458 sayılı Kanunun 197’inci maddesinin 4’üncü fıkrasından da söz edilmesine karşın, 2’nci fıkrası hükmünden hareketle,

tahakkuk zamanaşımı süresi içerisinde zamanaşımını durduracak ceza davası açılmadığından,

vergilerin zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle hüküm kurulmuştur.

Oysa, maddenin 2’nci fıkrasından ayrı bir durumu düzenleyen 4’üncü fıkrasının 5911 sayılı Kanunla değişik şeklinde

“gümrük vergileri alacaklarının ceza uygulamasını gerektiren bir fide ilişkin olması durumunda,

tahakkukun bu süreye tabi olduğu zamanaşımı süresi içerisinde yapılmasından bahsedilmiş olup,

suçun tabi olduğu zamanaşımının uygulanabilmesi için Kanun maddesinde,

ceza davasının açılması herhangi bir süreyle sınırlandırılmış değildir. Dolayısıyla,

vergilerin tebliği için öngörülen üç yıllık sürenin geçirilmesinden sonra da olsa

bu fid nedeniyle ceza davası açılmış olması gümrük vergileri alacakları hakkında suçun tabi olduğu zamanaşımı süresinin uygulanmasını olanaklı kılacaktır.

Olayda da, davacı adına tescilli beyannameler muhteviyatı eşya nedeniyle ek olarak tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin tebligat,

gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıllık süre geçirildikten sonra yapılmış olmakla birlikte;

davacı şirket yetkilisi hakkında Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin farklı esaslarında kayıtlı dosyalarla ceza davaları açıldığı anlaşıldığından,

davanın ek olarak tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kısmı hakkında karar verilebilmesi için,

söz konusu ceza davalarının, dava konusu işleme dayanak

alınan serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ilgisinin araştırılması ve ilgili bulunması halinde,

anılan davaların sonucunun beklenilmesi suretiyle karar verilmesi gerekmektedir.

Mahkeme kararının davaya konu işlemin para cezalarına ilişkin kısmının iptaline ilişkin hüküm fıkrasına gelince;

4458 sayılı Kanunun 5911 sayılı Kanunla değişik şekliyle 232’nci maddesinde;

bu kısmın ikinci bölüm hükümlerine göre gümrük vergileri ile birlikte alınması gereken para cezalarının,

bu vergiler ile aynı zamanda karara bağlanacağı belirtilmiş, olayda da, söz konusu hüküm nedeniyle para cezası kararlan vergilerle birlikte aynı zamanda alınmış ise de;

vergiler açısından geçerli olan 197’nci maddenin 4’üncü fıkrasında yer alan hükmün para cezalarında uygulanması olanaklı olmadığı gibi,

para cezalarına ilişkin olarak 28.3.2013 tarihinde 6455 sayılı Kanunla, 4458 sayılı Kanunun 231’inci maddesini değiştirerek

getirilen hükmün olay tarihinde uygulanma imkanı da bulunmamaktadır.

Ancak,

davaya konu para cezasının Kanunun 234’üncü maddesi uyarınca alındığı,

dolayısıyla vergiye bağlı ceza niteliğinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda,

tahakkuk hakkında yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşılan sonucun para cezasını da etkileyecek olması nedeniyle

Mahkemece bozma üzerine verilecek kararda bu hususun da gözetileceği tabidir.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne,

mahkeme kararının bozulmasına; bozma karan üzerine,

Mahkemece, yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından,

bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde

Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 5.10.2017 gününde oybirliği de karar verildi.

Karar Linki

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu