MANŞET

Deportu Nece Yoxlamaq Olar

Deportu Nece Yoxlamaq Olar

Mahkemeye başvurduğunuzu, sınır dışı etme kararını veren makama da bildirmeniz gerekir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Sizin rızanız saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde ve yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı kararı icra edilmez.

Hakkınızda sınır dışı kararı verildiğinde yargılama sonuçlanıncaya kadar sınır dışı edilemezsiniz.
Uygulamada en çok yaşanan sorunlardan biri de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde tutulanlara “Gönüllü Geri Dönüş Formu” imzalatılmasıdır. Bu belge, halihazırda devam eden dava sonuçlanmadan ve hakkınızda verilen sınır dışı kararı kesinleşmeden sizin kendi rızanızla ülkenize geri gönderilmenize neden olur.

Dolayısıyla geri gönderme merkezinde tutulurken imzalamak üzere size bir belge verildiğinde bu belgenin içeriğini iyice anlamanız gerekir. Size imzalatılmak istenen belge anlayabileceğiniz bir dilde değilse bu konuda çeviri desteği istemenizde fayda vardır. Ayrıca, İdare Mahkemesi tarafından sınır dışı kararına itirazın reddedilmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne de başvuru hakkınız bulunmaktadır.

İdari Gözetim ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan Kanunda belirtilenler, sınır dışı etme işlemi gerçekleşene kadar geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulurlar.

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,
Sahte ya da asılsız belge kullananlar,
Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır.
Hakkınızda idari gözetim kararı alındıysa, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülürsünüz. Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez.

Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir. Hakkınızda verilen idari gözetim kararının devam ettirilmesinde bir zorunluluk olup olmadığı, idari gözetim kararı veren ilin valiliği tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilecektir.

Yapılan bu değerlendirmelerin sonuçlarının da gerekçeleriyle birlikte anlayacağınız bir dilde tarafınıza tebliğ edilmesi gerekir. Bu tebliğ, size ya da yasal temsilcilinize veya avukatınıza yapılabilir. İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimine başvurabilirsiniz ancak başvuru idari gözetimi durdurmamaktadır. Sulh ceza hakiminin kararı kesindir.

İdari gözetim devam ettiği sürece, idari gözetimdeki yabancı yahut yasal temsilcisi veya avukatı tekrar sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

Haklarınız:

Her ne sebeple idari gözetim altına alınmış olursanız olun Anayasa ve Uluslararası Sözleşmelerle koruma altın alınmış temel haklardan ve usuli güvencelerden yararlanabilirsiniz.

Bilgilendirilme Hakkı

Hangi gerekçeyle idari gözetim altına alındığınız hususunda, anlayabileceğiniz dilde bilgilendirilme hakkınız bulunmaktadır. İdari gözetim ve sınır dışı kararının sonuçları, idari gözetimin ne kadar sürebileceği ve nasıl itiraz edilebileceği hususunda bilgilendirilme hakkınız vardır.

Avukata Erişim Hakkı

İdari gözetim altına alınanlar, bir avukata derhal ulaşma hakkına sahiptirler ve bu haktan derhal haberdar edilmelidirler. Maddi imkanınızın bulunmaması halinde bulunduğunuz ildeki Baronun Adli Yardım Servisinden adli yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Doktora Erişim Hakkı

İdari gözetim altına alındığınız anda kendi seçtiğiniz veya başka bir doktora ivedilikle erişim hakkınız vardır. Ayrıca idari gözetim süresince acil ve temel sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkınız bulunmaktadır.

Aile Fertlerini ya da Başka Kişileri İdari Gözetimden Haberdar Etme Hakkı

Bir aile ferdinizi, bir arkadaşınızı ya da başka bir kişiyi idari gözetim kararı ve tutulduğunuz yerden ve her tür nakilden haberdar etme hakkınız vardır.

Ziyaretçi Kabul Edebilme Hakkı

İdari gözetim altında olan kişilerin yakınlarına erişebilme ve ziyaretçi kabul edebilme hakları vardır. Ancak yakınlarınızın ya da ziyaretçilerinizin sizinle görüşebilmeleri için, kendilerinden aranızdaki akrabalık ya da yakınlık bağını ispatlayan bir kimlik belgesi göstermeleri talep edilebilir.

Mahkemeye Başvurma Hakkı

İdari gözetim ve sınır dışı kararına karşı mahkemeye başvurabilme hakkınız vardır.

Tazminat Hakkı

İdari gözetim kararı neticesinde bir mağduriyet yaşamanız halinde tazminat hakkınız bulunmaktadır.
Sınır dışı etme yani bilinen adıyla deport kararının hangi hallerde verilebileceği 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilmiştir. Sınır dışı etme kararı valiliklerce alınabilir.

Sınır dışı etme kararına ilişkin süreç azami 48 saat sürmektedir. Konunun hassas olması nedeniyle hakkında sınır dışı kararı yani deport kararı verilenler sıklıkla deport avukatı ya da deport kaldırma avukatı ile iletişime geçmekte ve deport kararının kaldırılması için bu konuda uzmanlaşmış avukatlar ile çalışmak istemektedirler.
Şimdi biraz sınır dışı kararı (deport kararı) hakkında bilgiler verelim ve deport kararına karşı hangi hukuki yolların olduğuna değinelim.

Deportu Nece Yoxlamaq Olar

Kimler hakkında sınır dışı etme kararı verilebilir?

5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler,
Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar,
Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar,

Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar,
Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar,
Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler,

İkamet izinleri iptal edilenler,

İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir ,gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler,
Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler,
Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler,
Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,

Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

Kanun’un 54’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.

Yukarıdaki hallerin mevcudiyeti halinde sınır dışı etme kararının alınması gerektiği ve bu nedenle idareye takdir yetkisinin tanınmadığı söylenebilir. Ancak sayılan bu hallerin bazıları dikkate alındığında söz konusu bazı şartların değerlendirmeye tabi olduğu görülecektir. Bu sebeple doğrudan olmasa da dolaylı yoldan idarenin takdir yetkisinin bulunduğu söylenebilir.

Deport kararına (sınır dışı etme kararı) yargı yoluna başvurulabilir mi?,

Deport kararı sonrası hukuki süreç nasıldır?

Sınır dışı etme kararı yani deport kararı gerekçeleri de içerecek şekilde hakkında deport kararı verilmiş olan yabancıya veya deport avukatına tebliğ edilir. Yabancı veya deport avukatı, deport kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde idare mahkemesine başvuru yapabilir.
İdare mahkemesine yapılan bu başvuru on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır.

Bu başvurunun aynı zamanda yabancı veya yabancının deport avukatı tarafından deport kararını veren makam da bildirilmesi gerekir. İdare mahkemesi tarafından verilen karar kesindir. Yargılama süresince yabancının aksi yönde bir talebi olmadıkça yabancı sınır dışı edilmez.

Deportu Nece Yoxlamaq Olar

Sık Sorulan Sorular

Deport kaldırma 2022,

Schengen giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır,

Özbekistan deport sorgulama,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Türkiye Giriş Yasağı sorgulama,

Pasaport deport sorgulama,

Deport kaldırma 2021,

Fuhuştan deport,

Deport edilen yabancı Nasıl Geri gelebilir,

Schengen giriş yasağı sorgulama,

Almanya giriş yasağı sorgulama,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Türkiye’ye giriş yasağı nasıl kaldırılır,

Vize ihlali Giriş Yasağı Kaldırma,

Giriş Yasağı kararına itiraz,

Deport cezası nasıl Kaldırılır,

Deport kaldırma ücreti,

Deport Kaldırma 2021,

Azerbaycan Deport kaldırma,

Deport kaldırma dilekçesi,

Türkiye deport sorgulama,

Türkiye’ye giriş yasağı sorgulama,

Deport sorgulama,

Azerbaycan deport sorgulama,

Meşruhatlı vize,

Deportu nece yoxlamaq olar,

türkiye’de kaçak kalan yabancilar için cezali harç miktarlari 2021,

Kaçak yabancılara af 2021,

Kaçak KALAN yabancılara yeni af varmı,

Türkiye’de kaçak kalan yabancilar için cezali harç miktarlari 2021,

Vize ihlal Ofisi,

Şartlı giriş 2021,

Vize ihlali Kanun maddesi,

Kaçak yabancılar aşı olabilir mi,

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu