Miras Hukuku

Miras Hukuku
Miras Hukuku

Türkiye genelinde miras avukatı arayan kişilere Asal Hukuk Danışmanlık olarak yardımcı olabilmek amacı ile hukuki destek sağlamaktayız.

Hukuk büromuz bünyesinde bulunan deneyimli ve uzman miras avukatlarımız ile müvekkillere hukuki destek sağlamaktayız..

 

 

Miras avukatı ekibimiz ; miras hukuku kapsamındaki temel işlemlerden olan miras sözleşmelerinin oluşturulması, vasiyetname düzenlenmesi gibi işlemlerle, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davası, mirasın reddi davası, tereke tespiti davası, tenkis davası, muris muvazaası davası gibi davaların açılması ve veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi tüm hukuki süreçleri takip etmektedir.

Tüm bu süreçlerde müvekkillere danışmanlık hizmeti vererek onları en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz.

Miras hukuku ile mirasçılara kalacak mallar düzenlenen oranda paylaştırılacaktır.

Kişinin miras hakkı yalnızca Türk Medeni Kanunu’nda değil, aynı zamanda Anayasadan da doğmaktadır ve Anayasanın 35. maddesinde miras hakkı ile ilgili düzenleme yer almaktadır.

Anayasanın 35. maddesi ile herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu, bu haklardan ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Miras hukuku; yasal mirasçı (varis), atanan mirasçı, mirastan feragat, mirastan reddinin iptali, saklı pay, saklı paya tecavüz, tenkis, istihkak, miras sözleşmesinin iptali, vasiyetnamenin iptali, yedek mirasçı atama, art mirasçı atama gibi birçok konu düzenlenmiştir.

Miras hukukunda en basit kavram olarak görülen mirasçı kavramının dahi belli başlı şartları ve özellikleri bulunmaktadır.

Kanunda, mirasçı olabilmesi için belli bir sistem konulmuş, mirasçı sıfatına dair belli şartlar getirilmiştir.

Bunun yanında mirasçının hangi mallarının miras malı olacağı, kısacası terekenin kabul edilmesi durumunda nelerle karşılaşılacağı ya da reddedilmesi halinde neler olabileceği miras hukukunda düzenlenmiştir.

İstanbul Florya ‘da bulunan büromuzda miras avukatı ekibimiz ile vasiyetnamenin düzenlenmesine ek olarak vasiyetin açılması ve vasiyetnamenin iptali gibi davalarda da hukuki destek sağlamaktayız.

Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde

 

 

Vekaleten temsil,
Vasiyetname hazırlanması,
Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,

Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,
Miras bırakanın sağlığında yada ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması ve vekaleten temsil,

Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davalarda vekaleten temsil,
Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin, hukuki destek verilmesi,

Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazzalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazzası davasının açılması ve vekaleten temsil,
Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılması ve vekaleten temsil,
Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,

Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,
Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması ve vekaleten temsil,
Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi
Miras sözleşmesinin sona ermesine, iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi,
Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekaleten temsil,

Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

error: İçerik korunuyor !!