Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku
Miras Hukuku

Türkiye genelinde miras avukatı arayan kişilere Asal Hukuk Danışmanlık olarak yardımcı olabilmek amacı ile hukuki destek sağlamaktayız.

Hukuk büromuz bünyesinde bulunan deneyimli ve uzman miras avukatlarımız ile müvekkillere hukuki destek sağlamaktayız..

Miras avukatı ekibimiz ; miras hukuku kapsamındaki temel işlemlerden olan miras sözleşmelerinin oluşturulması, vasiyetname düzenlenmesi gibi işlemlerle, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) davası, mirasın reddi davası, tereke tespiti davası, tenkis davası, muris muvazaası davası gibi davaların açılması ve veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi tüm hukuki süreçleri takip etmektedir.

Tüm bu süreçlerde müvekkillere danışmanlık hizmeti vererek onları en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflemekteyiz.

Miras hukuku ile mirasçılara kalacak mallar düzenlenen oranda paylaştırılacaktır.

Kişinin miras hakkı yalnızca Türk Medeni Kanunu’nda değil, aynı zamanda Anayasadan da doğmaktadır ve Anayasanın 35. maddesinde miras hakkı ile ilgili düzenleme yer almaktadır.

Anayasanın 35. maddesi ile herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğu, bu haklardan ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Miras hukuku; yasal mirasçı (varis), atanan mirasçı, mirastan feragat, mirastan reddinin iptali, saklı pay, saklı paya tecavüz, tenkis, istihkak, miras sözleşmesinin iptali, vasiyetnamenin iptali, yedek mirasçı atama, art mirasçı atama gibi birçok konu düzenlenmiştir.

Miras hukukunda en basit kavram olarak görülen mirasçı kavramının dahi belli başlı şartları ve özellikleri bulunmaktadır.

Kanunda, mirasçı olabilmesi için belli bir sistem konulmuş, mirasçı sıfatına dair belli şartlar getirilmiştir.

Bunun yanında mirasçının hangi mallarının miras malı olacağı, kısacası terekenin kabul edilmesi durumunda nelerle karşılaşılacağı ya da reddedilmesi halinde neler olabileceği miras hukukunda düzenlenmiştir.

İstanbul Florya ‘da bulunan büromuzda miras avukatı ekibimiz ile vasiyetnamenin düzenlenmesine ek olarak vasiyetin açılması ve vasiyetnamenin iptali gibi davalarda da hukuki destek sağlamaktayız.

Türkiye’de Miras Davası

Türkiye’de miras davası, mirasının paylaşımını talep eden insanların arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için kullanılan bir dava türüdür. Bu davalar, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için kullanılan genel olarak kabul edilen bir yoludur. Bir miras davası, iki ya da daha fazla kişinin arasındaki miras anlaşmazlıklarını çözmek için hakim tarafından kurulan bir dava türüdür.

Türkiye’de uygulanan miras hukukuna göre kişinin mirası yasal mirasçı ve atanmış mirasçılara kalır. Yasal mirasçılar, kişinin eşi, altsoyları, annesi, babası, büyük anne ve büyük babasıdır. Yasal mirasçılar, zümre sistemine göre belirlenir. Bazı durumlarda zümre sistemi miras davası konusu olabilmektedir.

Miras davasının amacı, mirasının paylaşımının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bir miras davasına başvurabilmek için, mirasçıların mirasın paylaşımı hakkında anlaşamadıkları bir durum olması gerekir.

Miras davalarının sonuçlanmasından sonra, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için kullanılan yöntemler kullanılarak, mirasın paylaşımının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bir miras akısı kurulur. Bu akış mirasın paylaşımının nasıl yapılacağının belirlenmesini sağlar. Ayrıca, miras davasının sonunda, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için kullanılan yöntemler kullanılarak, mirasın paylaşımının doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bir miras akısı kurulur.

Hangi durumlarda miras davası açılır?

1. Miras sahiplerinin ölümünden sonra, mirasın paylaşılmasındaki anlaşmazlıklar.

2. Mirasın kime ait olduğu konusunda anlaşmazlıklar.

3. Mirasın paylaşımından kaynaklanan sorunlar.

4. Mirasın paylaşımındaki değişikliklerin geçerliliğine ilişkin anlaşmazlıklar.

5. Mirasın paylaşımından doğacak sözleşmelerin ihlali.

6. Mirasın paylaşımından kaynaklanan hak talepleri.

7. Mirasın paylaşımından kaynaklanan tazminat talepleri.

8. Miras bölüşümünde yanlış hareket edilmesi veya hilesi.

Miras davası kaç yıl sürer?

Miras davasının süresi, davanın konusu ve durumuna göre değişmektedir. Genel olarak miras davasının süresi 2 yıl veya daha fazla sürebilir.

Miras davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Türkiye’de miras davalarında mahkeme dava harç ve masrafları, davayı açan (DAVACI) mirasçı ya da mirasçılar tarafından ödenir.

Kardeşler arasında miras Paylaşılmazsa ne olur?

Kardeşler arasında miras paylaşılmazsa, mirasın sahibi tarafından belirlenen şartlara göre topluca veya bireysel olarak paylaşılması gerektiği halde paylaşılmayan mirasın tüm kardeşlerin arasında sürtüşme, çatışma veya uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca mirasın sahibi tarafından belirlenen şartların yerine getirilmemesi durumunda, mirasın adresinin mahkeme kararıyla kardeşler arasında paylaştırmak zorunda kalınması gibi zor durumlar da ortaya çıkabilir.

Böyle durumlarda izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası açılması gereklidir.

Mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mı?

Hayır, satış yapılmaz. Mirasçılardan her biri imza vermeli veya tüm mirasçılar tarafından gösterilen izin verilmeli veya mirasçıların tamamının yokluğunda hakim tarafından verilen izin verilmelidir.

Babadan miras kalan hissemi nasıl satarım?

Miras kalan gayrimenkul satışını gerçekleştirmek için tüm varislerin tapuya gitmesi ya da ortak bir temsilci atamaları yeterlidir. Varisler, gayrimenkul satışı konusunda anlaşamadıkları zaman Sulh Mahkemesi’ne başvurabilirler.

Miras paylaşımı gecikirse ne olur?

Veraset İlamı Süresi Geçerse Ne Olur?

Herhangi bir cezası olmamasına karşın veraset ilamı almadığından dolayı veraset ve intikal beyannamesi vermeyen kişiler cezai durumlarla karşılaşabiliyor. Böyle bir durumda kişilerin mükellefiyeti miras olarak kalan malların idarece tespit edildiği andan itibaren başlıyor.

Mirasçılar anlaşamaz ise ne olur?

Mirasçılar bir tereke malının bölünmesi veya özgülenmesi konusunda anlaşamazlarsa, o mal satılır ve bedeli bölüştürülür.

Ölen bir kişinin borcu silinir mi?

Medeni Kanunun 599. maddesi gereğince mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası “bir bütün olarak” (yani miras bırakanın borçları da içerisinde olacak şekilde) kazanırlar.

Mirastan men etme nasıl olur?

Mirastan Men Etme(Mirastan Çıkarma) Şartları

Sadece miras bırakana ait olan mirastan men etme yetkisi iki farklı şekilde kullanılabilir. Mirasçılıktan çıkarma yetkisi ölüme bağlı tasarruflar olarak da adlandırılan; miras sözleşmesi veya vasiyetname de belirtilerek kullanılabilmektedir.

2 yıl sonra reddi miras olur mu?

Bu süre ise hak düşürücü süre olup, bu süreyi kaçıran mirasçının artık mirasın gerçek reddi yoluna başvurması mümkün değildir.

Reddi miras kimler yapamaz?

Reddi miras yapamayacak kişiler genellikle mirası saklayan ve miras payına zarar veren kişilerdir.

Miras Paylaşımı Davası Nedir?

Yasal olan ya da atanmış mirasçılar arasında muristen kalan mal varlığının paylaşılması için açılan davaya miras paylaşımı davası adı verilmektedir. Terekenin tespiti için normal şartlarda bir davanın açılması gerekse de miras paylaşımı davası açıldığında buna gerek kalmaz. Dava ile terekenin tespiti de sağlanacaktır. Atanmış ya da yasal mirasçıların tereke üzerinde ne kadar paya sahip olduğu dava ile tespit edileceği için bununla ilgili yeni bir dava açılmasına da gerek kalmayacaktır.

Miras Paylaşımı Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Miras mal paylaşımı ile ilgili açılan davalarda görevli ve yetkili mahkeme, murisin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası, saklı paylı mirasçıların, hakimden miras bırakanın tasarruf oranını aşan kazandırmalarının bu oranda etkisizleştirilmesini talep ettikleri davadır. Bu davadaki talep doğrultusunda verilecek kararla, miras bırakanın yaptığı bazı işlemler kısmen veya tamamen geçersiz olacaktır.

Tenkis davası ancak miras bırakanın ölümü halinde açılır. Saklı paylı mirasçılar, henüz miras bırakan sağken tenkis davası açamazlar. Böylelikle bir kimse, kendi miras haklarını etkisizleştirecek şekilde varını yoğunu başkasına bağışlayan miras bırakanının bu işlemlerine karşı harekete geçmek için ölümünü beklemek zorundadır.

Hükmen Red Nedir?

Miras bırakanın ölümü tarihinde, miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. İfade edildiği üzere, belli şartların bulunduğu hallerde, mirasçıların mirası reddedilmiş sayılacakları karinesi mevcuttur. Bunun tespiti mahkemeden her zaman istenebilir. Böyle bir durumda mahkeme, hükmi reddin şartlarının bulunup bulunmadığını tespit eder.

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Ölüme bağlı tasarruflar üç şekilde yapılabilir. Bunlar, resmî vasiyetname, yazılı vasiyetname ve her iki vasiyetnamenin yapılamadığı durumlarda sözlü vasiyetnamedir (TMK 531). Vasiyetname her üç şekilden biri ile yapılırken, miras sözleşmesi sadece resmî vasiyetname şeklinde yapılabilir (TMK 532).

Miras Hukuku Hizmet Alanlarımız

Vekaleten temsil,
Vasiyetname hazırlanması,
Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,

Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde

Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,
Miras bırakanın sağlığında yada ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması ve vekaleten temsil,

Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davalarda vekaleten temsil,
Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin, hukuki destek verilmesi,

Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazzalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazzası davasının açılması ve vekaleten temsil,

Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılması ve vekaleten temsil,
Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,

Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,
Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması ve vekaleten temsil,

Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi
Miras sözleşmesinin sona ermesine, iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi,
Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekaleten temsil,

Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi ve benzeri konularda hukuki hizmet vermekteyiz.

Başa dön tuşu