Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kira Hukuku
Kira Hukuku

Kira Hukuku Davaları

Kira hukuku davaları, Mülk sahibi ile kiracıların haklarının korunması ve ihlâlinin önlenmesi için yürütülen davalardır. Mülk sahibi ve kiracılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve her iki tarafın haklarının korunması için kira hukuku davaları açılır. Bunlar, kira sözleşmelerinin yorumlanması, kiraların ödenmesi, kiracıların haklarının ihlâl edilmesi, kiracıların evlerini terk etmeleri, dairelerin ihlâli ve daha birçok konuda dava açılabilir.

En İyi Kira Hukuku Avukatlarımızın Hizmetleri Alanları ;

 • Tahliye davaları,
 • Kira tespit davaları,
 • Temerrüt sebebi ile tahliye davaları,
 • Feshi ihbar sebebi ile tahliye davaları,
 • Süre bitim sebebi ile tahliye davaları,
 • Yazılı taahhüt sebebi ile tahliye davaları,
 • Konut ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları,
 • İşyeri ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları,
 • İki haklı ihtar sebebi ile tahliye davaları,
 • Kiracının iflası sebebi ile tahliye davaları,
 • Kiralananın temliki halinde tahliye davaları,
 • Tahliye edilen mecurda hasar tespiti davaları,
 • Kiracının ölümü sebebiyle akdin feshi davaları,
 • Akde aykırılık sebebi ile fesih ve tahliye davaları,
 • Yeniden inşa veya imar sebebi ile tahliye davaları,
 • Mühim sebeplerden dolayı akdin feshi ve tahliye davaları  ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

KİRA SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kira sözleşmesi, bir kiracı ve bir kiracı arasında yapılan bir anlaşmadır. Sözleşmede, kiracının kiraladığı ürünün niteliği, kiralama bedeli, kiralama süresi ve kiracının sorumluluklarının ayrıntıları belirtilir. Ayrıca, sözleşme, kiracının kiralanmış mülkün ne zaman ve nasıl teslim etmesi gerektiğini, kiracının kiraladığı yerin ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğini de belirler.

KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

Kira bedelinin belirlenmesi için, evin büyüklüğü, mevcut donanımı, konumu ve talebin gücü gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Evin büyüklüğü, mevcut donanımı ve konumu, kiracıya ne kadar konfor sağlayabileceğini ve kira bedelinin ne kadar olacağını belirler. Talebin gücü ise, evin çevresindeki diğer evlerin kira bedelleriyle kıyaslanarak belirlenir.

Kira Tespit Davası 5 Yıl

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi beş yıl altında ve kira bedelinin artışına ilişkin anlaşma belirlenmemiş ise mahkeme taşınmaz ve emsal değer durumuna göre kira artış oranı belirleyecektir. Mahkeme tarafından belirlenecek olan kira artış oranı tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı üzerinde olamayacaktır.

Taraflar arasında kira bedeline ilişkin bir anlaşma yapılsa da yapılmasa da beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda yeni uygulanacak kira bedeli;

Hakim tarafından tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı,
Kiralanın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak
Hakkaniyete uygun bir biçimde kira bedeli belirlenecektir. (Türk Borçlar Kanunu madde 344/3).

KİRA FARK ALACAĞI DAVASI

Kira sözleşmesinde taraflarca belirlenen kira artışına ilişkin şart geçerli olup tarafları bağlar. Sözleşmede belirlenen artış hükmü gereğince kiracının kira parasını her yenilenen kira yılında sözleşmedeki artış oranına uygun şekilde artırarak ödemesi gerekir.

6098 sayılı T.B.K.nun kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344. maddesinde; “tarafların yenilen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir.

Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.” hükmü dikkate alınarak ÜFE artış oranını geçmemek üzere sözleşmedeki artış hükmü doğrultusunda kira fark alacağının tahsili talep edilebilir. Dolayısıyla takip tarihinden geriye doğru beş yıllık kira farkı alacağının tahsiline ilişkin dava açılabilir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Tahliye taahhütnamesi, kısaca, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair sunduğu irade beyanıdır. Arsa veya binanın sahibinin, kiracının tahliye sırasında arsa veya binayı tahliye ederken herhangi bir hak iddiası olmadığını onaylamasını sağlar.

Söz konusu durumda, kiraya veren tarafından veya kiracı tarafından, kiraya verilen evin boşaltılmasını ve kiraya verilen evin kira sözleşmesinin fesih tarihinden önce boşaltılmasını gerektirir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

KİRALANANIN TAHLİYESİ

Kiracı tarafından veya kiraya veren tarafından istenen kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, kiracının kiraya verilen evi boşaltması gerekmektedir. Bu durumda kiracı, kira sözleşmesinin fesih tarihinden önce evi boşaltmalıdır.

Kiraya verilen evin boşaltılması esnasında, kiracı tarafından veya kiraya veren tarafından ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar halinde, mahkemeye başvurulabilir. Kiracı tarafından veya kiraya veren tarafından ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla, mahkemeye başvurulması halinde, kiraya verilen evin boşaltılması için tahliye davası açılması gerekmektedir.

TAHLİYE DAVASI

Tahliye davası, kiraya verilen evin boşaltılmasının sağlanması amacıyla kiraya veren tarafından mahkemeye açılan bir dava türüdür. Tahliye davası açmak için, kiraya veren tarafından kiralanan yerin boşaltılmasının sağlanması için gerekli delillerin mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Tahliye davası konusunda, mahkeme tarafından kiracıya kira sözleşmesinin fesih tarihinden önce evi boşaltması kararı verilebilir. Kiracı tarafından kiraya verilen evin boşaltılması kararı verildiği takdirde, kiracı kiraya verilen evi boşaltmakla yükümlüdür. Aksi durumda, kiracı hakkında cezai işlem uygulanabilir.

KİRACININ BORÇLARI SEBEBİYLE KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI

Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir. Ancak alacaklı kiraya veren bu hapis hakkını, kiracının haczedilemeyen malları üzerinde kullanamayacaktır.

KİRA UYARLAMA DAVASI

Kira uyarlama davası; kira bedellerinin değişen koşullara uygun hale getirilmesi amacıyla açılan bir davadır. Kira tespit davasının aksine kirada artış talep edilmez, sözleşmenin aşırı ifa güçlüğü nedeniyle değişen koşullara uyarlanması talep edilir.

KİRA UYARLAMA DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

​Kira uyarlama davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir Yetkili mahkeme ise kiralananın bulunduğu yer mahkemesidir. Kısaca kira uyarlama davası kiralananın bulunduğu sulh hukuk mahkemesinde açılır.

Kira uyarlama davası ihtarname şart mı?

Uyarlama davası açmadan önce ihtarname gönderilmesi gerekmez. Uyarlama davası derhal açılabilir.

Kira hukuku, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Bu sayfada, kira hukuku ile ilgili temel konuları, hak ve sorumlulukları, ayrıca kira artış oranları ve hesaplamaları gibi önemli detayları bulabilirsiniz.

Kira Artış Oranı ve Hesaplama:

Kira sözleşmelerinde zamanla kira bedelinin artırılması yaygın bir uygulamadır. Kira artış oranı, genellikle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen enflasyon oranlarına göre ayarlanır. Kira artış hesaplama konusunda detaylı bilgi almak ve özel durumlarınızı değerlendirmek için bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Kira Artış Dilekçesi:

Kira bedelinin artırılması istendiğinde, bu durumu resmi olarak belgelemek için kira artış dilekçesi kullanılır. Bu dilekçede, artışın gerekçeleri ve yeni kira bedeli belirtilir.

Kira Bedelinin Tespiti:

Kira bedelinin tespiti, taraflar arasında anlaşmazlık durumunda mahkeme tarafından yapılabilir. Kira tespit davası açarak, adil bir kira bedelinin belirlenmesini talep edebilirsiniz.

Kira Tahliye:

Kiracının kira bedelini ödememesi, konutu kötü kullanması veya sözleşmede belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda, ev sahibi kira tahliye davası açabilir.

Kira Sözleşmesi:

Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan ve tarafların hak ve sorumluluklarını belirleyen hukuki bir belgedir. Sözleşme, tarafların anlaşmazlık durumlarında başvurabileceği resmi bir dokümandır.

Kiracı ve Ev Sahibi Hakları:

Hem kiracılar hem de ev sahipleri, kira sözleşmesi ve ilgili kanunlar çerçevesinde çeşitli haklara sahiptir. Bu haklar, konutun kullanımı, bakım ve onarım, kira bedeli ve süresi gibi konuları kapsar.

Kira Hukuku Kanunu ve Yönetmeliği:

Kira hukuku, Türkiye’de Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi yasalarla düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli yönetmelikler ve genelge

Kira Hukuku Uzmanı, Avukatı ve Danışmanı:

Kira hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatlar ve danışmanlar, tarafların haklarını korumak ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için hizmet vermektedir. Kira hukuku eğitimi almış olan bu profesyoneller, konuyla ilgili en güncel ve doğru bilgileri sunarak sizlere yardımcı olacaktır.

Kira Hukuku Forum ve Blog:

Her türlü soru ve konuda bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Unutmayın, adalet ve hukuk her zaman yanınızdadır.

KİRA HUKUKU İLE İLGİLİ

MAKALELERİ

Başa dön tuşu