İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

ASAL HUKUK DANIŞMANLIK OLARAK, idari başvuru ve itirazların yapılması, izin ve ruhsatların alınması, kamu ve devlet ihaleleri ile ilgili itiraz ve şikayet başvurularının yapılması, idari yaptırımlar, idare ve vergi mevzuatına uyumluluk başta olmak üzere müvekkillerimizin idari merciler ve kurumlar ile olan tüm işlemlerinde danışmanlık hizmeti sunulmakta, müvekkiller taraf oldukları başta idari işlemlerin iptali, tam yargı davaları, vergi ve idari alacak, ceza ve borçları, idari ve vergi yaptırım ve suçlarından doğan ihtilaflarda ve yargıya intikal eden ihtilafların tüm aşamalarında temsil edilmektedir.

İdare Hukuku

İdare hukuku, kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdari işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gibi konular idare hukukunu oluşturmaktadır.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, devletin tek taraflı olarak gerçek ve tüzel kişilere yüklediği hak ve yükümlülükleri, bu hak ve yükümlülüklere aykırılık halinde ise ortaya çıkabilecek olan cezaları ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Vergilendirmenin hukuki yönü ve düzeni, vergilere ilişkin hukuk kuralları, bunların sistematik olarak değerlendirilmesi, yorumlanması, uygulanması ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi vergi hukukunun başlıca konularıdır.

Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı bu alanda uzmanlaşmış avukatları ile sürdürmektedir.

Hukuk büromuzun idare ve vergi hukuku alanlarında vermiş olduğu danışmanlık ve avukatlık hizmeti aşağıdaki gibidir:

 • İptal davaları,
 • Tam yargı davaları,
 • Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları,
 • Kamulaştırma (istimlak) ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları,
 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları,
 • Vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,
 • Ödeme emrinin iptali davaları,
 • Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,
 • Kentsel dönüşümde tapu harçlarının ve muafiyet konusu vergi ve ödemelerin iade davaları,
 • Şirketlerin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergisel ve cezai yaptırımlara ilişkin itirazlar ve davalar.

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak, idare hukukundan kaynaklı tüm iptal ve tam yargı davaları ile vergi hukukunda kaynaklı her türlü işlem vergileri, vergi incelemeleri ile uzlaşma aşamalarında idari başvurularla çözüm sağlamakta uyuşmazlık sonuçlanmaz ise vergi uyuşmazlıklarına ilişkin vergi davaların açılması hususunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 

 

Vergi Avukatlarımızdan Profesyonel Çözümler

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir.

Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir.

Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.

Başa dön tuşu