Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARIVade Belirleme Tecil Terkin Danıştay Kararı

Vade Belirleme Tecil Terkin Danıştay Kararı

Vade Belirleme Tecil Terkin Danıştay Kararı

T.C.

DANIŞTAY

Yedinci Daire

Esas No : 2016/1430

Karar No : 2017/5962

Özeti: Davacı tarafından 4760 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin l’inci fıkrası kapsamında verilen beyannamede

tecil olacak gösterilen kısma yönelik teminat verilmediğinden bahisle düzenlenen ödeme emrinde,

söz konusu verginin tecil talebinde bulunan davacı yönünden vadesi belli olmadığından öncelikle

6183 sayılı Kanunun 37’nci maddesi uyarınca vade belirlenmesi gerekirken doğrudan ödeme emri de takibinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan : Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı

(Tarsus Kızılmurat Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Karşı Taraf : … Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Vekili

İstemin Özeti: Davacı tarafından, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında

verilen beyannameye ilişkin olarak, ödenmesi gereken verginin ödenmediği ve tecil olarak gösterilen kısma yönelik teminatın verilmediğinden bahisle,

2012 yılı Haziran ayının l’inci dönemine ait özel tüketim vergisi ile damga vergisinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin, beyannamede tecil olarak gösterilen özel tüketim vergisine ilişkin kısmım;

dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından ithal edilen 4760 saydı Kanuna eldi I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan

baz yağa ilişkin özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere gümrük müdürlüğüne 167.218,00 Türk lirası teminat yatırıldığı

, davalı idareye verilen beyannamede ise, 169.249,34 Türk lirası özel tüketim vergisinin beyan edilmesi suretiyle,

bu verginin 166.829,21 Türk liralık kısmının tecilinin talep edildiği, davalı idarece verginin tecil edilebilmesi için,

gümrük müdürlüğüne verilen teminatın haricinde vergi dairesine de teminat yatırılması gerektiğinden bahisle davaya konu ödeme emrinin düzenlendiği anlaşılmış ise de,

4760 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin l’inci fıkrası kapsamında yapılan teslimlerde ithale konu eşya için gümrük idaresine yatırılan teminatın haricinde

tecil işlemleri nedeniyle vergi dairesine de teminat verileceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığından ödeme emrinin davaya konu edilen kısmında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle

iptal eden Mersin Birinci Vergi Mahkemesinin 14.5.2013 gün ve E:2012/1123; K:2013/835 saydı kararının;

eşyaya ilişkin verginin tecil edilmesi için gümrük idaresine yatırılan teminatın haricinde vergi dairesine de teminat verilmesi gerektiği,

bu nedenle, davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı deri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Muhammed Said DUMANLI’nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz başvurusu, davacı tarafından, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında

verilen beyannameye ilişkin olarak, ödenmesi gereken verginin ödenmediği ve tecil

Karşı Taraf : … Madeni Yağ Nakliyat İnşaat Petrol Madencilik Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Vekili

İstemin Özeti: Davacı tarafından, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen beyannameye ilişkin olarak,

ödenmesi gereken verginin ödenmediği ve tecil olarak gösterilen kısma yönelik teminatın verilmediğinden bahisle,

2012 yılı Haziran ayının l’inci dönemine ait özel tüketim vergisi ile damga vergisinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin,

beyannamede tecil olarak gösterilen özel tüketim vergisine ilişkin kısmım;

dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından ithal edilen 4760 saydı Kanuna eldi I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan baz yağa ilişkin özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere

gümrük müdürlüğüne 167.218,00 Türk lirası teminat yatırıldığı, davalı idareye verilen beyannamede ise,

169.249,34 Türk lirası özel tüketim vergisinin beyan edilmesi suretiyle, bu verginin 166.829,21 Türk liralık kısmının tecilinin talep edildiği,

davalı idarece verginin tecil edilebilmesi için, gümrük müdürlüğüne verilen teminatın haricinde vergi dairesine de teminat yatırılması gerektiğinden

bahisle davaya konu ödeme emrinin düzenlendiği anlaşılmış ise de,

4760 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin l’inci fıkrası kapsamında yapılan teslimlerde ithale konu eşya için

gümrük idaresine yatırılan teminatın haricinde tecil işlemleri nedeniyle vergi dairesine de

teminat verileceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmadığından ödeme emrinin davaya konu edilen kısmında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle

iptal eden Mersin Birinci Vergi Mahkemesinin 14.5.2013 gün ve E:2012/1123; K:2013/835 saydı kararının; eşyaya ilişkin verginin tecil edilmesi için gümrük idaresine yatırılan teminatın haricinde

vergi dairesine de teminat verilmesi gerektiği, bu nedenle, davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı deri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Muhammed Said DUMANLI’nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Temyiz başvurusu, davacı tarafından, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında verilen beyannameye ilişkin olarak,

ödenmesi gereken verginin ödenmediği ve tecil olarak gösterilen kısma yönelik teminatın verilmediğinden bahisle,

2012 yılı Haziran ayının l’inci dönemine ait özel tüketim vergisi ile damga vergisinin tahsili amacıyla düzenlenen

ödeme emrinin beyannamede tecil olarak gösterilen özel tüketim vergisine ilişkin kısmını iptal eden mahkeme kararının bozulması istemine ilişkindir.

4760 saydı Kanunun 8’inci maddesinin l’inci fıkrasında,

bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların;

(I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının,

teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren

oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği,

bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından,

daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın,

vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinde belirlenen gecikme zammı de birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Cebren tahsil ve şekilleri” başlıklı 54’üncü maddesinde,

ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının, tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı;

55’inci maddesinde, kamu alacağım vadesinde ödemeyenlere, yedi gün içinde borçlarım ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereğinin bir ödeme emri de tebliğ olunacağı;

37’nci maddesinde, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının

Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği,

bu ödeme müddetinin son gününün amme alacağının vadesi günü olduğu; 5 8’inci maddesinde ise,

kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödendiği ya da zaman aşımına uğradığı iddialarıyla,

tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde dava açabileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan hükümlerden bir kamu alacağının ödeme emri ile tahsil edilebilmesinin ön koşulunun vadesinin geçmiş olmasına karşın ödenmemesi olduğu,

bu halde borcun kesinleşeceği ve kesinleşmiş amme alacağının tahsili için gönderilen ödeme emrine karşı da

ancak böyle bir borcun olmadığı veya ödendiği ya da zaman aşımına uğradığı ileri sürülerek dava açılabileceği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden;

davacı tarafından pas ve korozyon önleyici müstahzar üretimi taahhüdüyle ithal edilen baz yağa ilişkin maktu vergi tutarı üzerinden

gümrük müdürlüğüne teminatın verilmesini müteakip,

tecil-terkin uygulaması kapsamında verilen beyanname üzerine davalı idare tarafından verginin tecile konu kısmı için istenilen teminatın verilmemesi ve

beyannamede ödenecek vergi olarak gösterilen tutarın da ödenmemesi nedeniyle

dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği,danıştay kararı na itiraz

ödeme emrinin, beyannamede tecil olarak gösterilen özel tüketim vergisine isabet eden kısmının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda davalı idarece, 4760 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin l’inci fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi beyannamesi verilmesine karşın,

teminatın yatırılmadığından bahisle, davacının tecil talebinin yerine getirilmeyerek, verginin ödeme emri ile tahsili yoluna gidilmiş ise de,

söz konusu verginin, tecil talebinde bulunan davacı yönünden vadesi belli olmadığından, öncelikle 6183 sayılı Kanunun 37’nci maddesi uyarınca

bir aylık vade tayin edilmesi, bu sürede ödenmemesi halinde ödeme emriyle tahsili yoluna gidilmesi gerekmekte olup

, doğrudan ödeme emriyle takibinde hukuka uyarlık bulunmadığından,

ödeme emrinin dava konusu edilen kısmım yazılı gerekçeyle iptal eden mahkeme kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin reddine,

kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13.11.2017 gününde oybirliği de karar verildi.

Karar Linki

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: