Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARITecil Terkin Hükümlerinin İhlali Danıştay Kararı

Tecil Terkin Hükümlerinin İhlali Danıştay Kararı

Tecil Terkin Hükümlerinin İhlali Danıştay Kararı

Tecil-Terkin Hükümlerinin İhlali – Danıştay 7. Daire Kararı E.2016/936 – Tecil Terkin

T.C.

DANIŞTAY

Yedinci Daire

Esas No : 2016/936

Karar No : 2017/2227

Özeti : Tecil-terkin hükümlerinin ihlali halinde, tahsili gereken vergilerin takibinde alıcının bağlı bulunduğu Vergi Dairesinin yetkili olduğu hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan: Boyabat Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : ……. Petrol, Petrol Ürünleri ve Makine İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İstemin Özeti: Madeni yağ ve müstahzarları ithalatı, imalatı, alım ve satımı faaliyetinde bulunan davacı şirket hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden,

sanayi sicil belgesine haiz olmamasına rağmen talep ve taahhütname vererek indirimli özel tüketim vergisi uygulamak suretiyle

ithal ettiği ve yurt içinden (… Anonim Şirketinden) satın almış olduğu baz yağları, müstahzar yağ imalatında kullanmadan satışa sunduğundan bahisle,

2010 yılının Ocak (1,2), Temmuz (2), Ağustos (1,2), Eylül (1,2), Ekim (1,2), Kasım (1,2) ve Aralık (1,2) dönemleri için re’sen tarh edilen özel tüketim vergileri ile

kesilen üç kat vergi zıyaı cezalarına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davada;

tarh ve ceza kesme işlemlerinin, sanayi sicil belgesine haiz olmadığı 16.2.2010 tarihine kadar yaptığı ithalatlarından kaynaklanan kısmında,

baz yağların özel tüketim vergisi tutarlarının belirlendiği 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında sanayi sicil belgesine haiz olma şartına ilişkin bir düzenlemenin olmadığı,

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulamasına yönelik 5 Seri No’lu Genel Tebliğ de sanayi sicil belgesine haiz olma şartı getirildiği,

kanunla düzenlenmeyen bir sınırlamanın normlar hiyerarşisinde daha alt sırada yer alan genel tebliğ de düzenlenemeyeceği;

yine kapasite raporlarına göre yeterli makine parkı ve hammaddesi bulunan davacının üretim faaliyetinin olmadığından söz edilemeyeceği;

indirimli özel tüketim vergisi uygulanarak yurt içinden (… Anonim Şirketinden) satın alımlarından kaynaklanan kısmında, özel tüketim vergisini tarh ve tahakkuk ettirecek olan vergi dairesinin,

özel tüketim vergisi mükellefinin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi olduğundan, cezalı tarhiyatın bu kısmında yetki yönünden;

sanayi sicil belgesine haiz olduğu 16.2.2010 tarihinden sonra yapılan ve kapasite raporuna göre 1.477,50-Ton müstahzar yağ üretimi ve tesliminden doğan kısmında ise,

kapasite raporuyla 1.477,50-Ton üretim yapılabileceğinin tevsik edildiği;

bu miktarı aşan üretim yapmasının iktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun olmadığı;

bu durumun aksini ispatlayacak davacı tarafından herhangi bir bilgi yada belge sunulmadığı;

öte yandan, sahte fatura kullanımına ilişkin olarak idarece yapılmış somut bir tespitin de bulunmadığı gerekçesiyle, davaya konu tarh ve ceza kesme işlemlerinin,

1.477,50-Ton müstahzar yağ üretimini aşan miktara tekabül eden özel tüketim vergisi ile cezanın vergi aslının bir katma isabet eden kısmı yönünden davanın reddi;

vergi aslı ve ceza fazlasının ise iptali yolundaki Samsun Vergi Mahkemesinin 5.6.2012 gün ve E:2011/760; K:2012/366 sayılı kararının iptale ilişkin hüküm fıkralarının;

sanayi sicil belgesine haiz olmayan, sahte fatura kullandığı inceleme raporuyla tespit edilen davacının indirimli özel tüketim vergisi uygulamasından yararlanamayacağı ve

tecil-terkin uygulamasında verginin tahsilinde alıcının bağlı olduğu vergi dairesinin yetkili olduğu deri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Gülcan BAKIR’ın Düşüncesi: Davalı idarenin iptale ilişkin hüküm fıkralarına yönelik temyiz talebinin kısmen kabulü ile;

4760 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin l’inci fıkrası hükmü uyarınca,

andan maddede belirtilen koşullara uyulmaması durumunda indirimli uygulanan verginin alıcıdan tahsil edileceği,

aynı Yasanın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrası hükmü de de Maliye Bakanlığı’na verilen yetki dikkate alındığında,

tarhiyat ve tahsilat işlemlerinin alıcının bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğü tarafından ve alıcı adına tesis edilmesinde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla,

verginin tarh ve tahsilinde davacı alıcı yerine, satıcı konumundaki …Anonim Şirketinin bağlı bulunduğu Tepecik Vergi Dairesinin yetkili olduğu gerekçesi de verilen iptal kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

personel programı

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Temyiz başvurusu; 2010 yılının Ocak (1,2), Temmuz (2), Ağustos (1,2), Eylül (1,2), Ekim (1,2), Kasım (1,2) ve

Aralık (1,2) dönemleri için re’sen tarh edilen özel tüketim vergileri ile kesilen üç kat vergi zıyaı cezalarına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davada;

tarh ve ceza kesme işlemlerinin kısmen iptali, kısmen de davanın reddine dair mahkeme kararının iptale ilişkin hüküm fıkralarının bozulması istemine ilişkindir.

Mahkeme kararının dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçeleri istemin özeti kısmında açıklanmış bulunan,

davaya konu tarh ve ceza kesme işlemlerinin, davacının sanayi sicil belgesine haiz olmadığı 16.2.2010 tarihine kadar yaptığı ithalatlarından

kaynaklanan kısmı ile sanayi sicil belgesine haiz olduğu 16.2.2010 tarihinden sonra yapılan ve kapasite raporuna göre üretebileceği 1.477,50-Ton müstahzar yağ üretimi ve

tesliminden doğan özel tüketim vergisi ile üç kat vergi zıyaı cezalarının iptaline ilişkin hüküm fıkraları, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup,

temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen hüküm fıkralarının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmamıştır.

Mahkeme kararının, davacının indirimli özel tüketim vergisi uygulanarak yurt içinden (… Anonim Şirketinden) satın alımlarından kaynaklanan özel tüketim vergisi ve

üç kat vergi zıyaı cezalarının iptaline ilişkin hüküm fıkrasına yönelik temyiz istemine gelince:

Dosyanın incelenmesinden; indirimli özel tüketim vergisi uygulanarak yurt içinden (.. .Anonim Şirketinden) alınan hammaddelerden kaynaklanan özel tüketim vergisini tarh ve

tahakkuk ettirecek olan vergi dairesinin özel tüketim vergisi mükellefinin,

katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi olduğundan, bu hususta … Anonim Şirketinin bağlı bulunduğu Tepecik Vergi Dairesinin yetkili olduğu,

dolayısıyla, davalı idarenin davacı hakkında tecil-terkin uygulamasını kaldırarak özel tüketim vergisini tahsil etme hususunda

işlem tesis etmeye yetkisi olmadığından dava konusu cezalı tarhiyatın bu kısmında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

Olayda; davacı, 13.11.2013 tarih ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın l’inci maddesi uyarınca

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde, 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.21 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan baz yağlarını,

aynı Kanunun 8’inci maddesinin 1 ve 2’inci fıkraları uyarınca teslim edilecek olan ve andan kararda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen yağlama yağları gibi

diğer yağların imalinde kullanmak üzere … Anonim Şirketinden özel tüketim vergisi tutarını 0,05 TL/kg ödemek suretiyle satın almıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun olay tarihinde yürürlükte olan şekliyle 8’inci maddesinin l’inci fıkrasında;

Kanuna ekli (1) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, (1) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen

özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı,

söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde (1) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği,

bu hükümlere uyulmaması halinde tecil olunan verginin gecikme zammı de birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm uyarınca, maddede belirtilen koşullara uyulmaması durumunda tecil edilen verginin alıcıdan tahsil edileceği açıktır.

Bu esas gereğince, aynı Yasanın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrası hükmü de Maliye Bakanlığı’na verilen yetki dikkate alındığında,

tarhiyat ve tahsilat işlemlerinin de akanın bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğü

tarafından ve alıcı adına tesis edilmesinde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu bakımdan; andan verginin tarh ve tahsilinde alıcı olan davacının bağlı bulunduğu davalı idare yerine,

satıcı konumundaki … Anonim Şirketi’nin bağlı bulunduğu Tepecik Vergi Dairesinin yetkili

olduğu gerekçesiyle tecil-terkin şartlarının oluşup oluşmadığı hususu değerlendirilmeksizin verilen iptal kararında yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kısmen reddine; mahkeme kararının davaya konu tarh ve ceza kesme işlemlerinin,

davacının 16.2.2010 tarihine kadar yaptığı ithalatlarından kaynaklanan kısmı de sanayi sicil belgesine haiz olduğu 16.2.2010 tarihinden sonra yapılan ve

kapasite raporlarına göre üretebileceği 1.477,50-Ton müstahzar yağ üretimi ve tesliminden doğan özel tüketim vergisi de üç kat vergi zıyaı cezalarının iptaline ilişkin hüküm fıkralarının onanmasına;

temyiz isteminin kısmen de kabulü de mahkeme kararının, … Anonim Şirketi’nden satın alınan ham maddeden kaynaklanan özel tüketim vergisi ve üç kat vergi zıyaı cezalarının iptaline ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına;

kısmen bozma kararı üzerine,

Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta, ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına,

kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 28.3.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Karar Linki

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: