MANŞET

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023 – Sultangazi

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023 – Sultangazi

Anayasal ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak, mahkeme kararları ve karşılaştırılabilir egemen tasarruflar yalnızca verildikleri devletin topraklarında doğrudan yasal etkiye sahiptir. Her devlet, devlet anlaşmalarıyla bağlı olmaması koşuluyla, yabancı egemenlik eylemlerini tanıyıp tanımayacağını ve tanıyacaksa hangi koşullar altında tanıyacağını belirlemekte özgürdür.

Bu nedenle, bir evliliğin sona ermesi başlangıçta yalnızca sona erdiği devlette geçerlidir. Türkiye yasalarına göre, yurtdışında boşanmış bir evlilik hala var olarak görülmeye devam ediyor, yani eşler Türkiye nufüs durum kayıtlarında evli olarak listelenmeye devam ediyor Bu nedenle, Türkiye’de yeniden evlenme, boşanma kabul edilene kadar mümkün olmayacaktır, çünkü bu çok eşli olacaktır.

Boşanma nedeniyle tanıma ve tenfiz davalarına Türk Hukukunda sıkça rastlanmaktadır. Boşanma kararının kesinleşmesi ile evlilik birliği sona erer. Yabancı boşanma kararları ise tanıma süreci üzerinden hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Boşanma kararının Türkiye’de tanınması çok önemlidir. Boşanan taraflardan birinin Türkiye’de yeniden evlenebilmesi için yabancı boşanma kararının tanınması gerekir. Mevcut Türk Hukuku bağlamında, yabancı mahkemelerin kararları otomatik olarak tanınmamaktadır. Yabancının boşanma kararının Türkiye’deki tanıma süreci için gerekli şartları yerine getirip getirmediği mahkeme tarafından araştırılır ve bu konuda bir karar verilir.

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023

Uluslararası Boşanma Avukatları

Boşanmak hiçbir zaman kolay değildir, ancak uluslararası boşanma sürecinden geçen çiftler için süreç daha da karmaşıktır.

Türkiye’deki boşanma, mal paylaşımı, çocuk velayeti ve nafaka ile ilgili yasaların diğer ülkelerdeki yasalarla aynı olmaması bu tür boşanmaları zorlaştırmaktadır.

Aşağıdakilerden herhangi biri geçerliyse, uluslararası boşanmaya aşina bir avukata ihtiyacınız olabilir:

Başka bir ülkede evlendin
Başka bir ülkede boşandın
Biriniz veya ikiniz yurtdışında yaşıyorsunuz
Başka bir ülkede mülkünüz var
Uluslararası çocuk velayeti sorunları var

Boşanmamda kimin yetkisi var?

Çoğu durumda, uluslararası bir boşanma davasında birden fazla ülke yetkilidir. Ama kendi ülkenizde tanıma yapmadığınız sürece ülkeniz boşanmış sayılmayacaksınız .

Bununla birlikte, farklı ülkelerin çok farklı yasaları ve boşanma protokolleri vardır. Bu nedenle, sürecin mümkün olduğunca erken bir aşamasında, durumunuzu bir Asal Hukuk Danışmanlık  uluslararası boşanma avukatı ile görüşmeniz çok önemlidir. Avukatınız davanız için olası tüm yetki alanlarını değerlendirecek ve hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır.

5718 sayılı MÖHUK’un 50. maddesine göre, kesinleşen mahkeme kararlarının yabancı mahkemelerde Türkiye’de icra edilebilmesi için yetkili Türk mahkemesi tarafından boşanma tanıma ve tenfiz kararı verilmesi gerekir. Ancak bu yabancı kararların tenfizi için öncelikle bu kararların “tanınması” gerekmektedir.

Uluslararası boşanmayı hangi yasalar düzenler?

Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nın birinci oturumu 1893 yılında Asser Enstitüsü’nün girişimiyle Lahey’de düzenlenmiştir. II. Dünya Savaşı öncesi, 1893, 1894, 1900, 1904, 1925 ve 1928 yıllarında olmak üzere altı oturum düzenlenmiştir. 1951 yılında düzenlenen yedinci oturumda Konferans’ın daimi bir hükümetler arası örgüt olarak kurulması fikri ele alınmış ve nihayet Konferans Statüsü’nün 15 Temmuz 1955’te yürürlüğe girmesiyle Konferans bir örgüt olarak faaliyete başlamıştır. 1956 yılından bu yana her dört yılda bir Genel Kurul toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantıların 21.si ve sonuncusu 2007 yılında düzenlenmiştir.

En eski uluslararası örgütlerden biri olan Konferans, diğer uluslararası örgütlerden de farklı bir organizasyon yapısına sahiptir. Konferans’ın Kuruluş Statüsü uyarınca idaresi Hollanda Uluslararası Özel Hukuk Daimi Hükümet Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ancak zamanla taraf devletlerin karar alma mekanizmalarına ve sürecine katılımları artmıştır. Konferans’ın yazmanlık faaliyeti Daimi Büro tarafından yürütülmektedir. Diplomatik Temsilciler Konseyi ise taraf devlet temsilcilerinden oluşmaktadır ve Konferans bütçesi ve idaresi hakkında kararları almaya yetkilidir.

71 ülke ve AB Konferans’a üyedir: AB, ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ekvator, Estonya, Fas, Filipinler, Finlandiya, Fransa, GKRY, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Karadağ, Kosta Rika, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malezya, Malta, Mauritius, Meksika, Mısır, Monako, Norveç, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Surinam, Şili, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Yeni Zelanda, Yunanistan aşağıdakiler de dahil olmak üzere boşanmayla ilgili çeşitli sözleşmeleri içeren Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’na üyedir :

Boşanmaların ve Hukuki Ayrılıkların Tanınmasına İlişkin Sözleşme
Evlilik Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuk Hakkında Sözleşme
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine İlişkin Sözleşme
Uluslararası Çocuk Nafakasının ve Diğer Aile Bakım Biçimlerinin Karşılanmasına İlişkin Sözleşme
Tüm üye ülkeler bu sözleşmelerin hepsini onaylamamıştır, ancak bazı durumlarda uygulanabilir olmaya devam etmektedirler. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine İlişkin Lahey Sözleşmesi özellikle yararlıdır ve genellikle bir ebeveynin çocuğu onay almadan başka bir ülkeye götürdüğü durumlarda başvurulur.

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023 –

Tanıma davası yabancı mahkeme kararının Türk Mahkemeleri tarafından tanınarak Türkiye’de hukuki geçerlilik kazandırılması için açılması gereken bir davadır.

Tenfiz davası ise icrai nitelikteki yabancı mahkeme kararının Türk Mahkemeleri tarafından uygulanabilmesi ve icra edilebilmesi için açılması gereken dava türüdür.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için neler yapılması gerektiğine geçmeden önce, bu iki dava türü arasında nasıl bir fark olduğunu incelemek gerekir.

Boşanma tanıma tenfiz davalarına çokça konu olur. Yabancı ülke mahkemeleri nezdinde boşanan kişiler boşanma kararının ve buna bağlı verilen diğer fer’i kararların Türkiye’de geçerliliğini sağlamak için tanıma tenfiz davası açmalıdır.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin temel hükümler 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un (MÖHUK) 50-59. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Tanıma ve Tenfiz Davaları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yabancı bir ülkede verilmiş bir mahkeme kararının Türk Mahkemeleri nezdinde kesin delil ya da kesin hüküm olarak kabul edilmesi amacıyla açılan davalara tanıma davası denir. Tanıma davası sonucu verilen hükümler icra edilir nitelikte değildir.

Tenfiz davası ise yine yabancı bir ülkede verilen ve fakat icra edilir nitelikte hükümler ihtiva eden mahkeme kararlarının, Türk Mahkemeleri’nce tanınarak Türkiye’de de hüküm ve sonuç doğurması talebiyle açılan bir dava türüdür.

Buna göre tenfiz davasında amaç yabancı mahkeme kararını Türkiye’de icra edilebilir kılmak iken, tanıma davasında ilgili yabancı mahkeme kararına kesin hüküm ve kesin delil niteliği kazandırılması söz konusudur.

Bunun yanı sıra tanıma ve tenfiz davalarına ilişkin hükümleri barındıran şu kaynakları da sayabiliriz:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu14 ile bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin tanıma ve tenfize ilişkin hükümleri.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası I-M sayılı Genelgesi’nin16 Tenfize İlişkin 44. maddesi.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tenfiz davasında yetkili mahkemeye ilişkin 1360. maddesi.
Uluslararası antlaşmalar.

Yabancı bir mahkeme kararının bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması ilgili kararın tanınmasına veya tenfiz edilmesine bağlıdır. Kural olarak tanıma ve tenfiz açılacak ayrı bir dava ile gerçekleştirilebilir. Bu davalar (tanıma veya tenfiz davası) sonucu tanıma veya tenfiz kararı verilmesiyle birlikte yabancı mahkeme kararı, mahalli mahkeme kararı kuvvet ve niteliğini kazanır.

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023 –

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasının açılabilmesi için hukuki bazı yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gereklidir.

Davanın açılabilmesi için;

Yabancı ülke mahkemelerinde kesinleşmiş boşanma kararının alınmış olması,
Alınmış boşanma kararının Türk Mahkemeleri’nin yetki alanı dışında gerçekleşmiş olması,
Alınmış kararın kamu düzenine aykırılık taşımaması,
Alınmış kararın kanunlara uygun olarak alınmış olması
Gereklidir.

Tenfiz Kararında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tenfiz kararlarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise, kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir. Kişinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa İstanbul da, Ankara ve İzmir mahkemelerinden birinden tenfiz istenebilir.

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023 –

Tanıma ve Tenfiz Davasında Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Tanıma ve tenfiz davasının istediği şartları yerini getirdiğini göstermek ve yabancı ülke mahkemelerinde hangi yönde karar alındığını göstermek amacıyla Aile Mahkemesi’ne sunulacak tanıma tenfiz davası için gerekli belgeler;

Pasaport ve kimlik fotokopisi,
Yabancı ülke mahkemelerince alınmış boşanma kararının aslı ve tasdikli sureti,
Kararın kesinleştiğine dair şerh ve Apostil şerhi (Konsoloslukça tasdik edilmiş),
Noter tasdikli veya konsolosluktan alınmış avukat vekaletnamesi
Olarak sıralanabilir.

Tanım ve Tenfiz Davası Açılması Kime Karşı Açılır?

Dava, yabancı mahkemece aleyhine boşanma kararı verilen eski eşe karşı açılır.

Tanım ve Tenfiz Davası Açılması İçin Belli Bir Süre Var mıdır?

Tanıma ve tenfiz davası 10 yıllık zamanaşımına tabiidir; ancak karşı tarafça itiraz edilmediği sürece hâkim tarafından re ’sen değerlendirilmez.

Tanım ve Tenfiz Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu mudur?

Boşanmaya ilişkin olarak tanıma ve tenfiz davası açan kişinin Türkiye’de bir avukatla temsil edilmesi halinde duruşmaya gelmesi gerekmemektedir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Tanıma ve tenfiz davası için açılan davalarda karşı davalıya dava dilekçesi, dava sonrasında da dava sonucunun tebliğ edilmesi ile birlikte karara bağlanmaktadır. Bu yüzden Tanıma Ve Tenfiz Davasında tebligat sorunu bulunmaktadır. Tanıma Ve Tenfiz Davası için 2 kez tebligat yapılması gerektiğinden, Mahkemece verilen karar ve dava dilekçesi karşı tarafa TEBLİGAT en çok zaman alan konulardandır.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Karşı Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına tebligat 3-4 ay süre almaktadır. Dava içerisinde de karşı tarafa 2 kez tebligat yapılması gerekmektedir.

Tanıma davasına bakılan ülkeler:

Hukuk büromuzda Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belarus , Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya Cumhuriyeti , Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna, Yunanistan gibi ülkelerde yapılan boşanmalarla ilgili davalara bakılmaktadır.

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023 –

Almanya’da boşandım aradan yıllar geçti. Yine de bu kararın tanınması için Türkiye de dava açılabilir mi?

Açabilirsiniz. Yabancı ülke kararlarının Türkiye de tanınması için bir zamanaşımı süresi söz konusu değildir.

Tanıma ve Tenfiz Arasındaki Fark Nedir?

Tanıma; yabancı ülkede verilmiş olan bir mahkeme kararının kesin hüküm olarak tanınması demektir. Tanınan yabancı ülke mahkeme kararı, Türkiye mahkemeleri nezdinde kesin delil niteliğine sahip olmaktadır.

Tenfiz; bir yabancı ülke mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilmesini sağlamak için başvurulan bir yoldur. Sadece tanınmış olan bir yabancı ülke mahkeme kararı, Türkiye’de icra edilebilirlik niteliği kazanamaz. Bunun için bu kararın tenfizi gerekir. Tenfiz, tanıma işlemini de kapsayan, ancak onun ötesinde yabancı ülke mahkeme kararını Türkiye mahkemelerince verilmiş bir karar niteliğine kavuşturan ve onun icrasını sağlayan bir işlemdir.

Tanıma Tenfiz Davası Vekalet Ücreti ve Masrafı Ne Kadardır?

Tanıma ve tenfiz davası maktu harca tabi bir dava olup, bu harç her yıl Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Dava masrafına, dava açılırken yatırılması gereken gider avansının eklenmesi de gerekecektir. Taraflardan birisinin yurtdışında ikamet etmesi ve avukatla temsil edilmemesi durumunda dava süresi uzayacağı gibi, dava masrafı da artacaktır.

Tanıma ve tenfiz davasında vekalet ücreti her avukatın belirleyeceği serbest bir alandır. Bunun için Adalet bakanlığı Avukatlık Asgari Ücret tarifesi baz alınabileceği gibi, bağlı bulunulan baronun yayınladığı tavsiye niteliğindeki Avukatlık Ücret Tarifesi de temel alınabilecek veya Avukatlık Asgari ücret tarifesinin altında olmayacak şekilde, bunlardan tamamen bağımsız bir vekalet ücreti belirlenebilecektir.

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023 – Sultangazi

Boşanmanın Tanıması ve Tenfizi 2023

Tanıma Tenfiz Hukuku ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda güncel hukuki paylaşımları yaptığımız gibi blog sayfamızdan da güncel haber ve yazılarımıza ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu