Ecrimisil Davası ve Tazminatı 

Ecrimisil Davası ve Tazminatı 

Ecrimisil Davası ve Tazminatı

Ecrimisil davası; malı, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatı olarak alınan hakkın, sahibine verilmesi için açılan bir dava türüdür.
Ecrimisil Nedir?
Ecrimisil bir tazminat türü olarak karşımıza çıkar. Haksız işgal edilerek kullanım sebebiyle ödenecek tazminattır. Bir başkasına ait taşınmaz üzerinde sahibinin bilgisi ve izni olmadan işgal edilmek suretiyle kullanım yapan kişinin ödemesi gereken tazminata ecrimisil denir.
Bu haksız işgal tazminatını hukuki olarak da Ecrimisil Davası ile talep edilir.
Ecrimisil Davası Nedir?
Yukarıda da değindiğimiz gibi haksız işgal ile kullanım yapan kişiden istenilen tazminata ilişkin dava türüdür. İşbu dava ile işgal edilen taşınmazın sahibi zararının giderilmesini ve tazminatın ödenmesini talep eder. Ancak bu davanın açılması için aranan şartların gerçekleşmesi gerekir.

Ecrimisil Davasının Şartları Nelerdir?

İlk olarak haksız işgalin gerçekleşmesi şartı karşımıza çıkar. Yani taşınmaz sahibinin rızası olmadan malının kullanılması ve haksız işgalin yapılıyor olması gerekmektedir.
İkinci şart olarak da bu haksız işgalin kötü niyetle yapılıyor olmasıdır. Bu durum özellikle belirtilmiştir. Çünkü Türk Medeni Kanunun’da yer alan “iyi niyetli olmayan zilyetliğe” karşı belirlenmiştir. Dolayısıyla haksız işgali yapan kişinin kötü niyetli olması gerekir.
Miras davalarında önemli olan bir diğer dava ise “Müdahalenin Men’i Davası”dır. Bu dava da halk arasında genellikle bilinmeyen bir dava olup uygulamada oldukça önemli bir yere sahiptir.
Zamanaşımı; Haksız işgal tazminatı talebine bağlı olarak açılacak ecrimisil davaları 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre içerisinde ileri sürülmeyen talepler, zamanaşımına uğrayacak olup, ecrimisil tazminatı talebi, hak kaybına sebebiyet vermemek adına, yasal süre içerisinde ileri sürülmelidir.
Ecrimisil tazminatı nedir?
Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan ecrimisil, bir malın veya taşınmazın sahibinin ya da idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. Haksız işgal tazminatı (ecrimisil) mal sahibinin zarara uğrayıp uğramadığı veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır.

Ecrimisil davası kaç yıl sürer?

Ecrimisil tazminatı her ne kadar bir haksız fiil olarak tanımlanmış olsa da, Yargıtay içtihat ve uygulamaları ile işbu tazminatın tabi olduğu zamanaşımı süresi, BK kapsamındaki genel dava zamanaşımı süresiden farklı olarak 5 yıl ile sınırlanmıştır.
Ecrimisil ödemeleri nasıl yapılır?
Ecrimisil ödemesi, milli emlak tarafından takdir edilen ecrimisilin, ilgili devlet kurumuna ödenmesidir. Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin, düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir.
Ecrimisil bedeli neye göre belirlenir?
İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın davaya konu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir.
Ecrimisil ödeyen kişi hak sahibi olur mu?
Ecrimisil işgalciye mülkiyet sağlar mı? Ecrimisil bedeli geçmişe dair hesaplanan bir tür tazminattır ve işgalciye tapuya ilişkin hiçbir hak sağlamaz. … Genellikle geçmişe dönük kira bedeli gibi algılanan bu tazminatın ödenmesi işgalcilere herhangi bir hak kazandırmaz. Ayrıca ecrimisilin ödenmesi tahliyeyi de engellemez.

Ecrimisil hangi kanunda düzenlenmiştir?

Devlet İhale Kanunu, ecrimisilin uygulanması hususlarını en geniş şekliyle açıklayan “kanundur.” Ecrimisil ve Tahliye başlıklı Madde 75 derki; … Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Ecrimisil ödemeleri gider yazılabilir mi?
Bu hüküm ve açıklamalara göre, yapılan ecrimisil ödemeleri esas itibariyle kira ödemesi niteliğinde bulunduğundan ecrimisil ödemelerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.