İcra Takip Şeması

İcra Takip Şeması

İcra Takip Şeması

DOSYA TÜRÜ 3’E AYRILIR;

            1- İcra Dosyası

            2-İzalei Şüyu (Ortaklığın giderilmesi)

            3-İflas

TAKİP YOLU ÇEŞİTLERİ;

            1- Genel Haciz Yoluyla Takip

            2- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip

            3-Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi

            4-Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip

            5-İflas Yolu İle Takip

TAKİBİN ŞEKLİ;

            1-İlamlı Takip

            2-İlamsız Takip

            3-İflas Yolu İle Takip

TAKİBİN TÜRLERİ

A-İLAMLI TAKİP

              1-Para ve Teminattan Başka Borçlar

              – Taşınır Teslimi (Örnek 2)

             – Çocuk Teslimi (Örnek 3)

              – Çocukla Şahsi Münasebet Tesisi (Örnek 3)

              – Taşınmazın Tahliye ve Teslimi ( Örnek 2)

             – Bir Şeyin Yapılmasına Dair İlamlar (Örnek 4-5)

              2-Para ve Teminat Verilmesine Dair İlamlar

             – Para Borcuna veya Teminat Verilmesine Dair İlamlar (Örnek 4-5)

B-İLAMSIZ TAKİP

             1-HACİZ

  1.  a) Belgeli;

            –Kambiyo Senetleri (Örnek 10)

            –Kira alacakları (Örnek 13)

            –Apartman Yönetim Giderleri ( Örnek 7)

            –Kira Akdi veya Tahliye Taahhüdüne Dayalı Takip (Örnek 14)

            –Diğer Tüm Belgeli Alacaklar (Fatura,Adi Senet, Örnek 7)

            b)Belgesiz;

            –Tüm belgesiz alacaklarda (Örnek 7)

            –Sözlü Kira Sözleşmesi (Örnek 13)

C-REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

            1-Taşınır Rehni

-Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi İcra Emri (Örnek 6)

-Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Ödeme Emri (Örnek 9)

 

            2-İpoteğin Paraya Çevrilmesi

-İpoteğin Paraya Çevrilmesi İcra Emri ( Örnek 6)

-İpoteğin Paraya Çevrilmesi Ödeme Emri (Örnek 9)

D-İFLAS YOLUYLA TAKİP

1-Genel İflas Yoluyla Takip (Örnek 11)

2-Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yoluyla Takip (Örnek 12)

CEBRİ İCRA ÇEŞİTLERİ;

1-Cüz’i (Ferdi ) İcra

-İlamsız İcra ( Mad.46-144; 167-174; 269-276)

-İlamlı İcra ( Mad.24-41)

-Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu

            2-Külli (Toplu) İcra

İflas (Mad.154)

 

İCRA ORGANLARI

 İcra Teşkilatı asli organlar ve Yardımcı Organlar olmak üzere 2’ye ayrılır.

            Asli Organlar;

            1-İcra ve İflas Daireleri

            2-İcra Mahkemesi

            3-Yargıtay’ın İstinaf Mahkemelerinin icra ve iflas işleri ile ilgili hukuk daireleri

 

            Yardımcı Organlar;

            1-Genel Mahkemeler ( Asliye Ticaret, Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemeleri)

            2-Cumhuriyet Savcılar ve Kolluk Kuvvetleri (Emniyet ve Jandarma)

            3-Adalet Müfettişleri