İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay Kararları , Gece Çalışmaları Fazla Çalışma

Haftalık çalışma süresi kırkbeş saat olan yasal sınırı aşmasa da yedi buçuk saati aşan gece çalışmaları fazla çalışmadır.Bu durumda haftalık çalışma süresi kırkbeş saati aşmasa da; yedi buçuk saati aşan gece çalışmalarından doğan fazla çalışma ücretleri saat ücreti %50 arttırılmak suretiyle ; ‘fazla çalışılan saat +%50 zam ‘: %150 zamlı olarak hesaplanmaktadır.

Y.9 HD. E.2016/15215 K. 2018/5737 T. 20.03.2018

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İş Hukuku Yargıtay Kararları

İhbar tazminatı hesaplaması

İhbar tazminatının net tutarı belirlenirken brüt miktarından sigorta primleri kesintisi yapılmaz.

Y.9 HD. 2018/7605  K.2018/16797  T.27.09.2018

Eşit Davranma İlkesi

Bir işyerindeki işçilere farklı oranlarda zam yapılmasının ve farklı miktarda ücretler ödenmesinin objektif nedenlerinin ortaya konulması halinde eşit davranma borcuna aykırı davranıldığından söz edilemez.

Y.9 HD. E.2018/28698   K.2018/22722 T.10.12.2018

İşe İade Davası

İşverenin   aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde işyerinde çalışan işçi sayısı  bu işyerine göre belirlenir.

Grup şirketlerinde ve aralarında organik bağ   bulunan şirketlerde çalışan işçiler de otuz işçi tespitinde dikkate alınırlar.

Y.9 HD. E.2018/4353 K.2018/23220

Geçersiz Fesih

İşçinin Hakaret içermeyen eleştiri niteliğindeki savunma yazısına istinaden hizmet akdi geçerli sebeple feshedilemez.

Y.9 HD. E.2018/4748  K. 2019/5

İşçinin İstifa Dilekçesi

Sebep içermeyen soyut istifa niyeti araştırmalı ve somut olayda işçi tarafından gerçekleştirilmiş haklı feshin olup olmadığı tespit edilmelidir.

Y.9 HD. E. 2016 /254 K.2019/10124

İşçi Temini

Asıl işveren – Alt işveren ilişkisinde söz konusu işyerinde yürütülmesi üstlendiği iddia edilen alt işverenin kendi organizasyonunun araç ve gereçlerin mevcut olması gerekir. Aksi takdirde söz konusu olayda işçi temini ilişkisinin veya muvazaanın mevcudiyetinden söz edilir.

Y.9  HD. E. 2016/254 K.2019/10124

Yargıtay Kararları

İşçi Alacakları

Asıl işverenin kamu kurumu olması halinde alt işverenin işçisine karşı gerek alt işveren ve gerekse asıl işveren müteselsil olarak sorumludurlar.

Y.9 HD. E. 2016/7253  K.2019/12685

Genel tatil çalışmasında ücret

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmış olan işçiye günlük normal çalışma süresi olan 7.5 saatlik sürenin (bir günlük) ücreti ödenir.

Y.9 HD.  E.2016/9399 K.2019/12911

Islah Dilekçesi

Aynı iş sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanıp da dava dilekçesinde beyan edilmemiş olan işçilik alacağı ıslah dilekçesi ile istenebilinir.

Y.9 HD. E.2016/4901 K.2019/13972

Çelişkili İbraname

İstifa dilekçesi verildikten sonra çalışmaya devam etmiş olan işçinin istifa dilekçesiyle işyerinden ayrıldığı kabul edilemez. İbranamede işçiye ihbar tazminatı ödendiği belirtilmiş olup bu durum işçinin işyerinden istifa ederek işyerinden ayrıldığına ilişkin savunmaya çelişkili olduğundan işçinin işyerinden istifa ederek ayrılmadığı kabul edilemez.

Y.9 HD. E. 2015/33073 K.2018/16779

Karşı Taraf Vekalet Ücreti

Avukatın saf dışı bırakılması suretiyle   tarafıma yapılarak sulh olunan miktar üzerinden aksi takdirde dava veya icra takibindeki  değer üzerinden avukatın ücreti belirlenmelidir.

Bu noktada müvekkil ile hasım dava sonunda takdir edilecek olan karşı taraf vekalet ücretinden   müteselsilen  sorumludurlar.

Y.HGK   E.2017/772   K.2017/564   T. 29.03.2017

Hak Düşümü Süresi

Hukuka aykırı ve esaslı korkutma sonucu yapılan sözleşme geçersizdir.

Bu sözleşme korkunun kalktığı tarihten itibaren bir yıl içinde karşı tarafa yöneltecek bir sarih veya zımni irade açıklamasıyla ya da dava veya def’i yoluyla feshedilebilir.

Y.1 H.D. E.2016/5435  K.2019/1044   T.18.02.2019

 

iş hukuk

avukat

avukat bul

istanbulda en iyi avukat

avrupa yakası hukuk bürosu