İşverenin Kreş Açma Zorunluluğu

İşverenin Kreş Açma Zorunluluğu

İşverenin Kreş Açma Zorunluluğu

“Yönetmelikteki düzenleme gereği işverenin kreş açma zorunluluğu bulunmakta olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işveren karşısında işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır.

Ancak davacı 01.08.2012 tarihinde işe gelerek çalışma isteğini ve iş sözleşmesini feshetme iradesi bulunmadığını göstermiş, işveren tarafından davacının çalışmasına izin verilmemiş olup, bu nedenle davalı işvenin iş sözleşmesini feshettiğini kabul edilmesi gerekir.

Davalı haklı sebeple iş sözleşmesini feshettiğini ispat edemediğinden Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi gerekirken bu taleplerin yazılı gerekçeyle hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

(Yargıtay 9. HD. E: 2015/5175 K: 2016/19971 T: 14.11.2016)