Sokağa Çıkma Yasağında Kesilen Cezaya İndirimi Var Mı?

Sokağa Çıkma Yasağında Kesilen Cezaya İndirimi Var Mı?

Sokağa çıkma yasağına rağmen sokağa çıktığı tespit edilen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince

3.150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Kendilerine ceza kesilenler dava açabilirler mi? , İndirimli veya taksitle ödeyebilirler mi?

Cezayı İndirimli Ödemek Mümkün

İdari para cezası uygulanan kişiler, karar tutanağının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itirazda bulunabilir veya bu süre içerisinde cezanın dörtte üçünü ödeyebilirler.
Yani, kanun yoluna başvurmadan önce ödenen idari para cezalarına dörtte bir oranında indirim uygulanmaktadır.
7226 Sayılı Yasa ile Dava Açma Sürelerinin Durdurulması Nedeniyle İndirimli Ödeme Süresi Uzatmaktadır
Kesilen cezanın haksız nedenlere dayandığı veya zaruri bir nedenle dışarıya çıkıldığı halde ceza uygulandığı düşünülüyorsa yargıya başvuru yolu açıktır. Burada tabi yukarıda da bahsedildiği üzere geçerli bir nedenin olması önemlidir.

Kanunlarla belirlenen süre içerisinde düzenlenen cezaya karşı dava açmak mümkündür. Bu noktada bilinmesi gereken en önemli husus idari yaptırım tutanağında yer alan dava açma süresi geçmiş olsa bile yasal dava açma süresi henüz geçmemiş olabilir.

Ceza Bedeli Ödenmediği Takdirde Ne Olur?

İdari para cezasının ödeme süresi karar tutanağının tebliğinden itibaren bir aydır. 6183 sayılı kanunun 51. Maddesinde “Ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez.” ifadesine yer verildiğinden, süresinde ödenmeyen idari para cezalarına gecikme zammı işlememektedir. Ancak, idari para cezasının ödenmemesi durumunda cezanın tahsili amacıyla borçlunun sahibi bulunduğu menkul malları ile gayrimenkullerine haciz uygulanabilir.

5326 sayılı Kanunun ile 6183 sayılı Kanuna göre idari para cezaları, idari yaptırım kararının kesinleşme tarihini takip eden yılın başından itibaren beş (5) yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Ancak 6183 sayılı Kanunun 103. ve 104. maddelerinde zamanaşımını kesen haller ile durduran haller düzenlenmiş olup vergi dairesi bu yollara başvurarak ceza alacağının sona ermesini engelleyebilmektedir.