VERGİ HUKUKU

Vergi Avukatı Ankara

Vergi Avukatı Ankara 

Vergi Avukatı – Vergi Hukuku, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kamu gücüne dayanarak kişilerden veya kurumlardan aldıkları vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini vb. konu alan hukuk dalıdır.

Türk Vergi Sistemi’nde;

Mevzuatın son derece çeşitli ve karmaşık olması,

Birçok önemli konuda vergi idareleri arasında uygulama birliği bulunmaması,

Vergi yargılamaları sonucunda mahkemelerden verilen kararlardaki farklılıklar gibi hususlar,

Vergi mükellefleri açısından ciddi sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bunun sonucunda da vergi idareleriyle mükellefler arasında çeşitli yorum ve uygulama farklılıkları ortaya çıkabilmekte ve mükellefler adına ilave vergi ve cezalar tahakkuk ettirilmektedir.

Uzman vergi avukatı ile bu sorunların üstesinden gelinebilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğunlukla uyuşmazlık konusu haline dönüşmekte;

Bu tür konuların çözümü ise tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir.

Uzlaşma ya da yargı sürecindeki işlemlerin, konusunda uzman kişiler tarafından yürütülmesi mükellefler açısından ilave bir vergi yükü doğmaması için önem taşımaktadır.

Bu nedenle vergi uyuşmazlıkları konusunun çözümünde vergi hukuku konusunda uzman vergi avukatları ile çalışmak yine önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, Ankara Vergi Avukatı ofisimiz uzman kadrosu ile uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi ve ihtilafın çözümüne ilişkin Vergi Hukuku mevzuatında öngörülen idari çözüm yolları (uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık gibi) ile gerektiğinde yargı yoluna başvurma aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Verdiğimiz Danışmanlık Hizmetleri

Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması,

Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması,

Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi,

Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,

Bu vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,

Vergi Hukuku Avukatı Olarak Danışmanlığını Yaptığımız Vergi Dava Türleri

 

Vergi Dava Türleri

Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları,

Ödeme emrinin iptali davaları,

Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,

Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,

Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,

Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,

Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,

İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,

Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları olarak listelenmektedir.

Asal Hukuk Danışmanlık , söz konusu davalar için İstanbul vergi avukatı olarak her zaman müvekkillerinin yararına danışmanlık hizmeti vermektedir ,  aşmaya gidilmeden sorun yaşanmışsa İdare ve Vergi Hukuku avukatı vergi mahkemesine dava açar

Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri

Eksik gelir beyanı, yanlış gelir beyanı, hatalı indirimlerden dolayı doğan davalar.

Engellilik indirimi, şahıs sigorta primleri, asgari geçim indiriminin vergi matrahından indirim işleminin yapılması.

Bu İşlemler ;

 

Şirketinizin Ar-Ge indirimi işlemleri

Devlet Teşvik şartları konusunda yapılan ihlaller

Ar-Ge işleminin başarısızlıkla sonuçlanması

Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması

Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri

Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması

Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları

İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

Vergi davalarının takibi ve uyulmazlıkların çözümü

Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

Öğrenci Davaları

Memur Davaları

Karayolları Trafik Davaları

İdari Sözleşmelerden doğan davalar

Kamulaştırma ile ilgili davalar

İhalelerle ilgili davalar

İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları & imar davaları

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku, idarenin işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır.

Kısacası idare hukuku bireyin kamuya karşı hakkını araması, kendini savunması hakkını tanıyan kanunlardır.

İdare davalarında yürütmenin durdurulmasının istenmesi gerekebilir, bu önemli bir konudur.

Yürütmenin durdurulmasına karar verilmezse mahkeme bitene kadar büyük kayıplar yaşayabilirsiniz.

Mahkemeyi kazansanız dahi harcadığınız para veya uğradığınız zararın size verilmesi yıllar alabilir.

Bu yüzden yürütme durdurulma kararı önemlidir ve sizin büyük zararlar almanızı engeller.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu