VİZE İŞLEMLERİ

32. Madde İkamet Reddi Nedir

32. Madde İkamet Reddi Nedir

İkamet izni başvurusu reddedilmesi, başvuru yapılan kişinin izin almayacak kişiler arasında bulunması veya başvuru sürecinde yapılan usuli hatalardan kaynaklanabilir. Bu nedenle, ikamet izni için başvuru yapacak yabancıların red sonuçla karşılaşmamaları için sürecin doğru ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

İkamet iznine ilişkin yasal düzenlemeler 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda düzenlenmiştir. Yine anılı kanunun uygulanmasına yönelik olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik düzenlemesi de mevcuttur. Her iki yasal düzenleme ile ikamet izni başvurularının ne şekilde yapılacağı ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.

İkamet izni başvurusunda
bulunan ve başvurusu ret ile sonuçlanan yabancıların Türkiye’de ikamet imkânı mümkün değildir. Bu bakımdan, ikamet izni başvurusu reddi söz konusu olduğunda ret kararına uygun itirazda bulunmak, itirazın kabul edilmesi adına önemlidir. Sürecin sağlıklı ve hukuki açıdan doğru yönetilebilmesi için yabancılar avukatı tarafından hukuki yardım sağlanması isabetli olacaktır.

İkamet İzni Başvurusu Neden Reddedilir?

İkamet izni başvurusunun reddi, usuli hatalar veya oturma izni başvurusunun türüne göre, başvuru sahibince karşılanması gereken şartların karşılanmaması nedeniyle gerçekleşir. İkamet izni başvurusunun reddine neden olabilecek sebepler şu şekilde sıralanır:

İkamet izni başvurusunda bulunulan tür için gerekli şartların eksik olması,
Başvuru sahibi yabancı hakkında verilmiş deport kararı bulunması,
Başvuru sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklandığı durumlar,
Başvuru sahibinin toplum sağlığını tehlikeye atabilecek bir hastalığının bulunması,
Yabancının ikamet izni alması halinde Türkiye’de kalacağı adres bilgilerinin belirtilmemesi,
Yabancının vize ihlalinde bulunması sonrasında oturma izni başvurusu yapması,
Başvuru sahibinin, kendisi için uygun olan ikamet izni türü yerine farklı bir türe başvurması,
Başvuru sahibinin vize muafiyet süresinin tamamlanmasından sonra oturma izni başvurusunda bulunması.

Bu sebepler, ikamet izni başvurusunun reddedilmesine neden olabilir.ü

İkamet İzni Çeşitleri

Kısa Dönem İkamet İzni: Kısa dönem ikamet izni, aşağıdaki hallerde en fazla birer yıllık olmak üzere verilmektedir:

Turizm amaçlı kalacaklar
Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

Kısa Dönem İkamet İzninde İstenen Belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
Dört (4) adet biometrik fotoğraf
Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan
İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
Geçerli sağlık sigortası
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
Kalınacak Yeri Gösterir Belge

 

İkamet (Oturma) İzni Başvurusunun Reddine İlişkin Açılacak İptal Davaları İçin Örnek Dava Dilekçesi 

…………… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : ……….. ülkesinin vatandaşı olan davacı müvekkilin Türkiye’de oturma (ikamet) izni verilmesi için yaptığı başvuruya davalı tarafından verilen red kararının iptali talebidir

AÇIKLAMALAR :

1-) …..…. ülkesinin vatandaşı olan davacı müvekkil …………., …/…/… tarihinde tatil yapmak amacıyla Antalya’nın Alanya ilçesine gelmiş, tatil sırasında Alanya’da bir emlakçı tanıdığının vasıtasıyla ….. mevkiinde, ……… adresinde bulunan taşınmazı satın alarak bu ilçeye yerleşmeye karar vermiştir.

2-) Müvekkil almış olduğu taşınmazı yaz tatillerinde kullanmak üzere, kendi zevkine göre tamir ettirmek istemekte olup, bu süre boyunca da (yaklaşık ….. ay) Türkiye’de yaşayacaktır.

3-) Bunun neticesinde müvekkil, vatandaşı olduğu ……… ülkesinin konsolosluğuna oturma (ikamet) izni almak amacıyla …/…/… tarihinde başvurmuş olup, başvurusu İçişleri Bakanlığının – Göçler İdaresi Başkanlığı’nın görüşüyle- …….. nedeniyle reddedilmiştir.

4-) Müvekkilin yapmış olduğu başvurunun reddi işlemin iptali ve kendisine oturma izni verilmesi amacıyla, Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6458 S. K. m. 19, 21, 23, İYUK ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, oturma izni başvurusu, başvurunun reddi kararı ve yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı idarenin verdiği usul ve yasaya uygun olmayan başvurunun reddi işlemin iptaline, davacı müvekkile oturma izni verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

32. Madde İkamet Reddi Nedir

Başa dön tuşu