MANŞET

Borçluya Karşı İlamsız İcra Takibi

Borçluya Karşı İlamsız İcra Takibi

Borçluya karşı ilamsız icra takibi başlatan alacaklının takibinin üzerine borçlu itiraz ederek, icra takibini durdurabilir. Bu halde alacaklının icra takibine devam edebilmesi için itirazı hükümden düşürmesi gerekir. Bunun içinde yapması gereken şey itirazın kaldırılması davası açmaktır. Aslında itirazın iptali davası ile de borçlunun itirazı hükümden düşürülebilir. Ancak bu daha uzun süren bir süreçtir. İtirazın kaldırılması yoluna başvurulabilmesi için alacaklının elinde İİK madde 68’de belirtilen belgelerden birisinin olması gerekir.

İtirazın kaldırılması davası 2’ye ayrılmaktadır:

  1. İtirazın kesin kaldırılması
  2. İtirazın geçici kaldırılması

İtirazın Kesin Kaldırılması 

Borçlu borca itiraz ederek takibi durdurmuşsa, alacaklı itirazın kesin olarak kaldırılması için itirazın kesin olarak kaldırılmasını icra mahkemesinden isteyebilir. Alacaklı itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteyebilmesi için elinde İİK madde 68’de belirtilen belgelerden biri olması gerekir.

İİK madde 68’de belirtilen belgeler

  • İmzası borçlu tarafından inkar edilmiş ve kayıtsız şartsız bir borç miktarını içeren adi senet.
  • İmzası noter tarafından onaylanmış senet:  Bu senetler üzerindeki imzaya borçlu itiraz edemez.
  • Resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne uygun vermiş oldukları belgeler: Resmi daireler tarafından düzenlendiği için borçlunun imzası olmaz. Ama kayıtsız şartsız bir borca dair bir ödeme taahhüdünde bulunulmuş olunması gerekir.
  • Kredi kurumları ile ilgili belgeler: Bankanın, usulüne uygun gönderdiği kredi sözleşmeleri ve hesap özetleri belgelerine borçlu süresi içerisinde 1 ay içerisinde itiraz etmezse; banka icra takibi başlatır ve borçlunun buna itirazı üzerine alacaklı itirazın kesin kaldırılması davası açarak borcun tahsilini sağlayabilir. Bu yüzden bankanın göndermiş olduğu belgelere 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.
  • Borçlunun resmi daireler ve memurlar huzurunda borç ikrarında bulunduğu belgeler: Örneğin icra tutanakları, ihtiyati haciz tutanağı.

Borçluya Karşı İlamsız İcra Takibi

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Nerden İstenir?

İcra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde 6 ay içerisinde alacaklı tarafından talepte bulunulmalıdır. :Basit yargılama usulü uygulanır ve duruşmalı yapılır.

Borçlu itirazın kaldırılması duruşmasında sadece icra takibine itiraz ettiği sebeplerini ve alacaklının takip konusu yaptığı senet metninden anlaşılanları itiraz olarak ileri sürebilir.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasına İlişkin İcra Mahkemesinin Verebileceği Kararlar

İcra mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda itirazın kaldırılması talebini reddedebilir veya kabul edebilir.

Alacaklı, alacağı olduğunu kanunda sayılmış olan belgelerle kanıtlayamaması halinde İtirazın kaldırılması talebinin reddedilecektir. Bu halde mahkeme, borçlunun talep etmesi halinde alacaklıyı alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminatına hükmedebilir. İcra mahkemesi tarafından verilen, itirazın kaldırılması talebinin reddi kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Ancak başlatılmış olan icra takibi sona ere ve yeni bir takip başlatamaz. Ama verilen karar maddi anlamda kesin hüküm oluşturmadığı için alacaklı alacak davası açarak borcunu yeniden ileri sürebilir.

Alacaklı, alacağını kanunda sayılmış olan belgelerle ispat ederse; mahkeme itirazın kesin olarak kaldırılmasına karar verir. Bu halde de alacaklının talep etmesi halinde borçluyu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminatına hükmedebilir. Artık alacaklı başlatmış olduğu ilamsız icra takibine devam eder ve borçlunun mallarının haczedilebilmesini talep edebilir. Ayrıca alacaklının haciz talep etmesi için itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesi gerekmez.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 

Borçlu, kendisine başlatılmış olan icra takibinde senetteki imzaya itiraz etmişse; itirazın geçici olarak kaldırılması talep edilir. Yani borçlu sadece senet üzerindeki imzaya itirazını gerçekleştirmişse; alacaklı ya itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyebilir yada itirazın iptali davası açabilir.

İtirazın geçici kaldırılması da basit yargılama usulünde ve duruşmalı olarak yapılır. Ancak sadece imzaya ilişkin bir inceleme yapılır. İtirazın geçici olarak kaldırılması davasında borçlunun mutlaka katılması gerekir. Aksi halde mazeretsiz olarak katılmazsa yokluğunda itirazın geçici kaldırılmasına karar verilir. Aynı zamanda %10 para cezası da verilir.

İmzanın borçluya ait olup olmadığı bilirkişi yoluyla incelenir.

İmza borçluya ait çıkarsa itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilir. Hakim, Alacaklının talebi üzerine borçluyu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminatına hükmedebilir.

İmza borçluya ait çıkmazsa itirazın geçici olarak kaldırılması talebi reddedilir. Ve borçlunun talebi üzerine alacaklıyı alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminatına hükmedebilir.

İtirazın Geçici Olarak Karar Verilmişse Borçlu Hangi Davayı Açabilir?

İcra mahkemesi itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar vermişse; borçlu borçtan kurtulma davası açabilir. İtirazın geçici kaldırılması kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde borçtan kurtulma davası açılmalıdır. Ancak bu davanın açılması alacaklının haciz yapmasını engellemez. Ancak borçlunun 7 günlük dava açma süresi olduğu için alacaklının yapmış olduğu haciz geçicidir. 7 günlük süreden sonra borçtan kurtulma davası açılmamış olunursa alacaklının yapmış olduğu geçici haciz, kesin hacze dönüşür. Kesin hacze dönüştüğü için malların satışı istenebilir. ,

Borçtan kurtulma davasında alacağı olduğunu ispat edecek olan kişi alacaklıdır. Alacaklı olan kişi, borçlunun borcunu ispat etmeye çalışır. Borçtan kurtulma davası sonunda verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. Verilen karar Maddi anlamda kesin hüküm teşkil ettiği için; borçlu davayı kaybetmişse daha sonra alacaklıya istirdat davası açamaz.

Yine kaybeden taraf talep üzerine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminatına hükmedilir.

Borçluya Karşı İlamsız İcra Takibi

Av. Merve ÇATAR

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu