Boşanma Davası Nasıl Açılır? | Boşanma Davası Açma 2022

Boşanma Davası Nasıl Açılır | Boşanma Davası Açma 2022

Türkiye Barolar Birliği tarafından 2021 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilmiş olan 9000 TL tutarında ücretin altında olmamak kaydıyla işin zorluğuna ve müvekkil ile karşı tarafın durumuna göre avukat tarafından herhangi bir ücret tayin edilebilir.
Bu ücretin altında avukatlık ücreti almak bir avukat için disiplin suçudur ve yaptırımı vardır. Boşanma davaları için asgari ücret olarak belirtilen bu rakam çoğunlukla yalnızca anlaşmalı boşanma davaları için teklif edilmektedir

İstanbul Barosu tarafından 2021 yılı için yayınlanan Avukat – İş Sahibi arasındaki en az ücret çizelgesine göre çekişmeli boşanma dava ücreti 15.300,00 Türk Lirasıdır.

Boşanmayı düşünen, boşanmak için haklı bir sebebi bulunan bir kişi için gösterilebilecek en iyi davranış, görüştüğü avukat ile arasında kurulması gereken güven ilişkisini dikkate almak ve boşanma davası süreci boyunca anlaşabileceği, beraber çalışabileceği bir avukat ile konuşmak ve kendisinden fiyat almaktır. Ekonomik olarak zor durumda olan müvekkiller, avukatlar tarafından göz ardı edilmemekte ve kimi zaman avukatlık sözleşmesinde indirim ve taksitlendirme gibi imkanlar sağlanmaktadır.

Boşanma davaları, toplumun temel yapı taşı olan aile ve evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocukları alakadar etmektedir. Bunun için üzerinde önemle durulması gereken bir hukuk alanı olan aile hukuku çatısı dahilinde bulunan davalardır. Hal böyleyken, en iyi boşanma avukatı, müvekkillerinin çıkarlarının yanında toplumun genel çıkarlarını da göz önünde bulundurması gereken avukat olacaktır.

Boşanma Davası Mahkeme Masrafları

Boşanma davalarında boşanma avukatının talep edeceği avukatlık ücretinin yanında bir de mahkeme tarafından talep edilecek ya da boşanma davasının açılabilmesi veya usulüne göre sürdürülebilmesi için mahkemeye sunulması gerekecek olan masraf kalemleri söz konusu olacaktır.

Bunlar: keşif ve bilirkişi ücreti, tanık giderleri, tebligat masrafları, mahkeme harçları, istinaf ve temyiz harçları vb. giderlerdir ve başlangıç olarak 500-1500 Türk Lirasına yakın bir meblağ tutmakta, mahkeme süresince de gitgide artabilmektedir.

2021 Boşanma davası masrafları nedir ve ne kadar olacaktır?

2021 ila 2022 yılları arasında meydana gelen boşanma davaları sırasında birçok masraf kalemde yerini almaktadır. Bunlar bakılacak olduğu zaman;

Açılış harcı, gider avansı,
Tebligat gideri,
Tanıklık ücreti,
Bilirkişi ücreti,
Keşif ücreti,
İstinaf harcı,
Yargıtay temyiz harcı,
İlgili nafakanın icrasına ilişkin masraflar
Vergi kısmı ön plana çıkar.
Bu davalar içerisinde alınan vergi oranları ise yüzde 8 olarak dikkatleri çeker. Fakat katma değer vergilerinin alınması söz konusu dahi olmaz.

2022 Yılı Boşanma Avukatı Ücretleri Mahkeme Masrafları

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma kararı alan çiftler, aşağıda belirtilen konuların tamamında uzlaşmaları durumunda anlaşmalı olarak boşanabilirler.
Çocukların velayetinin kimde olacağı belirlenmelidir.
Çocuk ile velayet hakkına sahip olmayan eş arasında kurulacak kişisel ilişki durumu belirlenmelidir.
Çocuk için verilecek iştirak nafakası konusunda anlaşma sağlanmalıdır.
Nafaka talebi olan eş var ise, verilecek olan yoksulluk nafakası belirlenmelidir.
Müşterek konutun kimde kalacağı hususu belirlenmelidir.
Kişisel eşyalar, ev eşyaları ve ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma sağlanmalıdır.
Tazminat talebi var ise miktarı ve ödeme şekli belirlenmelidir.

Mal paylaşımını yapmalıdır. Tarafların dava sonrasında birbirine tekrardan dava açmaması için bu hususa dikkat edilmelidir.
Özel durumlar var ise bu durumlar hakkında da düzenleme yapılmalıdır.
Boşanma kapsamındaki maddelerden bir ya da birçoğunda anlaşmazlık olması durumunda, taraflar birbirlerine çekişmeli boşanma davası açmalıdırlar.
Eğer eşler bu konularda ortak kararlara varabilirse anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bunun için de birbirlerine anlaşmalı boşanma davası açmalıdırlar.

Hangi Nedenler ile Boşanma Davası Açılabilir?

Boşanma davası açan çift
Boşanma, evlilik birliği ile hayatlarını birleştirmiş olan çiftlerin, kanunlara göre ön görülen nedenler ile usule uygun olarak mahkeme kararıyla evlilik birliklerinin sona ermesidir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için somut olayda mahkemeye sunulabilecek, Medeni Kanun’da sıralanan nedenlerden biri veya birkaçı olmalıdır.

Genel Boşanma Sebepleri

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasının kanunda örnek gösterilen bir eylem olmamakla beraber uygulamada en sık karşılaşılan eylemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Geçimsizlik,
Hakaret,
Evlilik Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme,
Karakter Uyuşmazlığı Nedeniyle Tartışma,
Cinsel İlişkiden Kaçınmak,
Güven Sarsıcı Davranışlar,
Ailenin Evliliğe Müdahalesi,
Fiziksel Şiddet,
Aşırı Kıskançlık,
gibi çok sayıda eylem genel boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir.
temelden sarsılma ilkesine göre boşanma davası nasıl açılır

Ancak bu ilkeye dayanarak boşanma davası açabilmek için eşlerin en az 1 yıldır evli olması gerekmektedir. Kanunen böyle bir şart konulmuş olmasının sebebi, yeni evli çiftlerin birbirlerine zaman tanıması ve gerçekten anlaşamadıklarından emin olması içindir.

Eğer bu sebeple boşanma davası açılmış fakat eşlerin boşanması uygun görülmemişse, dava üzerinden 3 yıl geçmesi durumunda hala evlilik birliği kurulamamışsa eşler koşulsuz olarak boşanabilir.

Türkiye’de boşanma davalarının büyük çoğunluğu temelden sarsılma ilkesi doğrultusunda açılmaktadır.

Yalnız dikkat edilmesi gereken bir durum, temelden sarsılma ilkesine sebep olan olayların evlilikten sonra olmuş olması gerekmektedir. Yani evlilik öncesinde yaşanan olaylar bu davaya sebep olarak gösterilemez.

Eşlerin Boşanma Kararında Uzlaşmaları

Evlilik birliğiyle hayatları birleşmiş olan eşlerin, boşanma sonrası bütün konularda uzlaşmaları ile anlaşmalı boşanma davası açarak evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

Türk Medeni Kanunu’na göre eşler evlenme kararını ortak iradeleriyle alabiliyorsa aynı şekilde yine ortak iradelerini kullanarak boşanma hakları vardır.

Ortak Hayatın Kurulamaması (Fiili Ayrılık)

Herhangi bir boşanma nedenine istinaden mahkemeye boşanma talebiyle başvuran tarafların davasının reddedilmesi durumunda, boşanma talebinin ret kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl boyunca eşler ortak hayatı tekrar oluşturamamışsa, taraflardan birisinin başvurusuyla boşanmalarına karar verilebilir.

Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma

Pek kötü veya onur kırıcı davranışın ispatının sağlanabilmesi için aranan en önemli şart “kast” ile gerçekleştirilen eylemin varlığıdır. Fiil ehliyetine sahip eşin kasti olarak evli olduğu eşine onur kırıcı davranışlarda bulunması durumunda, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Kastın varlığının ispat edilemediği eylemler, pek kötü veya onur kırıcı davranış kapsamında değerlendirilemeyecektir. Örneğin; eşlerden birisi, evin kilidini değiştirmiş ancak dikkatsizlik sebebiyle eşine yeni anahtarı vermeyi unutmuş olabilir. Bu davranış eşin eve kitlenmesi veya eşin dışarıda bırakılması olarak değerlendirilmeyecektir. Eylemi gerçekleştirilen eşin akıl sağlığı yerinde değilse, akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Uygulamada en sık karşılaşılan örnekler;

Evden zorla uzaklaştırılma veya kovulma hali,
Tekrar eden şekilde hakaret ve argo kelimelere maruz kalınması hali,
Kocanın, eşinin bekareti hakkında toplum içinde onur kırıcı ithamlarda bulunması hali,
Topluluk içinde aşağılayıcı söz ve davranışlara maruz kalınması vb.

Boşanma Davası Nasıl Açılır | Boşanma Davası Açma 2022

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina (Aldatma), eşlerden birisinin, eşi dışında birisiyle kurduğu cinsel ilişki anlamına gelmektedir. Zina sebebiyle açılan boşanma davası, özel boşanma davaları arasında en çok açılan dava nedenidir. Aldatılan eş, özel boşanma nedenlerinden zina sebebiyle boşanma davası (TMK m.161) açabileceği gibi, genel boşanma nedenlerinden ortak hayatın temelinden sarsılması nedeniyle de boşanma davası açabilmektedir.

Haysiyetsiz Hayat Sürme ve Suç İşleme Sebebiyle Boşanma

Evlilik yoluyla hayatları birleşmiş olan eşlerden birisinin yüz kızartıcı ve küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi sebebiyle diğer eşten birlikte bir yaşam sürdürebilmesi olanaksız hale gelirse, eşine bu nedenle süre kısıtlaması olmaksızın çekişmeli boşanma davası açabilmektedir. (TMK m.163)

Terk Sebebiyle Boşanma

Eşlerden birisinin ortak yaşam alanı olan konutu terk etmesi, terk sebebiyle boşanma koşullarına uygun gerçekleşmişse TMK m.164’e göre terk edilen eş, terk sebebiyle çekişmeli boşanma davası açabilmektedir. Terk nedeniyle boşanmanın gerçekleşebilmesi için; eşin ortak konutu terk etmesi, terk süresinin en az 6 ay sürmüş olması, ortak konutu terk eden eşin geçerli bir sebebi olmadan (örn. çeşitli zorunluluklar) konuta geri dönmemesi, terk eden eşe hâkim veya noter tarafından ihtarda bulunulmuş olmasına karşın eşin dönmemiş olması şartları aranmaktadır. Terk sebebiyle boşanma; mutlak, özel ve kusura dayalı bir boşanma nedenidir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma

Son özel boşanma sebebi akıl hastalığı sebebiyle boşanmadır. TMK m. 165 ile, eşlerden birinin akıl hastası olması sebebiyle ortak hayat, diğer eş için çekilmez hale gelmişse ve hastalığın geçmesine olanak bulunmaması hali resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilme şartıyla, bu eşin boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın gerçekleşebilmesi için, akıl hastalığı bulunan eşin durumunun evlilik birliği kurulduktan sonra ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Ancak her akıl hastalığı boşanma sebebi oluşturmamaktadır. Eşlerden birisinde evlenmeden önce akıl hastalığı ortaya çıkmış ise, mutlak butlan sebebiyle evliliğin iptali davası açılabilir. (TMK m.145)

Akıl hastalığı nispi, özel ve kusura dayanmayan bir boşanma sebebidir.

Boşanma Davası Açabilmek İçin Gerekli Belgeler

Boşanma davası açmak isteyen çiftlerin öncelikli olarak hazırlamaları gereken belge boşanma dilekçesidir. Boşanma dilekçesi, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olmasına göre hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde; müşterek çocuğun velayeti, evlilik süresince edinilen mallar, tazminat ve nafaka gibi boşanma kapsamındaki konuların tamamında uzlaşmaya varıldığının beyan edilmesi gerekmektedir.

Eğer boşanmak isteyen çiftler boşanma kapsamındaki konuların tamamında uzlaşmaya varamamış ise, eşlerden herhangi birisinin çekişmeli boşanma davası açması gerekecektir. Çekişmeli boşanma nedeni kapsamında iddia edilen neden ve kusurun ispat edilebilmesi için kapsamlı ve doğru hazırlanmış bir dilekçe, deliller ve tanık ifadeleri mahkemeye sunulmalıdır. Önemli olan bir diğer husus ise, boşanma davaları çekişmeli olarak açıldıktan sonraki süreçte eşler arasında uzlaşma sağlanması durumunda anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır | Boşanma Davası Açma 2022

error: İçerik korunuyor !!