MANŞET

Bursa Vatandaşlık Avukatı 2024

Bursa Vatandaşlık Avukatı 2022

Ülkemizde uygulanacak olan hukuk kuralları yabancıların bağlı yani vatandaşı oldukları ülkelere göre farklılık göstermektedir. Bunun sebebi ise mütekabiliyet ilkesidir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamaları ve sahip oldukları hakları inceler.

Devletler, ülkelerine hangi haklarla veya şartla yabancı kabul edeceklerini özgürce sınırlayabilseler de bu konuda Uluslararası Anlaşmalar çerçevesinde de çeşitli sınırlandırmalara tabidirler.

Türkiye’ye yurtdışından gelen ve tabi oldukları hukuk dalı vatandaşlık hukuku dur. Vatandaşlık başvuruları son dönemde çok ciddi artış göstermiş olmakla birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı başta olmak üzere tatbik edilen mevzuatlar ve buna bağlı olarak uygulamada zorluklar doğmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Bursa Vatandaşlık Avukatı 2022

Vatandaşlık Hukuku Hizmetlerimiz;

Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi,
Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi,
Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri,

Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması,
Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi,
Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması ,
Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ,
Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Yabancıların Edinebileceği Haklar

Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü,
Sözleşme Yapma Hakkı,
Basın Özgürlüğü,
Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
Kişi Dokunulmazlığı,
Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
Çalışma İzni,
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
Gayrimenkul Edinme Hakkı,
Miras Hakkı

Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu olarak yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yabancıların Türkiye’ye gelirken ve ülkemizde yaşayacakları hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde hızlı hareket ediyor, oturma izni, çalışma izni ve vatandaşlık alınmasına ilişkin prosedürleri, Emniyet Müdürlüğü, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve vatandaşlık işlemlerine ilişkin ilgili resmi kurumlar nezdinde takibini yapıyoruz.

Bursa Vatandaşlık Avukatı 2022

Türk Vatandaşlığına Başvurusunda Gereken Belgeler

Vatandaşlık isteğini belirten başvuru formu
Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge
Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
Başvuranın kimlik bilgilerini gösteren belge (doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge)
Başvuran evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge
Başvuranın velayetinde bulunan 18 yaşından küçük çocuğun da Türk Vatandaşlığı kazanması isteniyorsa yurtiçinde noterde, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge ve noter tasdikli Türkçe tercümeleri
Başvuranın Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait nüfus kayıt örneği

Başvuranın doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı
Hizmet bedelinin Maliye Veznesine yatırıldığını gösteren makbuz
Sağlık raporu
2 adet biometrik fotoğraf (fonu beyaz)
Bahsi geçen belgelerin noter tasdikli Türkçe çevirileri
Vekaletname

Gayrimenkul Yatırımı Aracılığıyla Türk Vatandaşlığına Başvuru Adımları

Vergi Sicil Numarası Alın
Vergi sicil numarası, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.
Pasaportun aslı ve fotoğraf gereklidir
Türkiye’de Banka Hesabı Açma
Satın alma aşamasındaki işlemlerin belgelenmesi gerekecektir.
Pasaportun aslı ve vergi sicil numarası gereklidir.
Mevcut adresinizi gösteren resmi bir belge (kamu hizmet faturaları gibi) beyan edilmesi zorunludur.
Gayrimenkulü Bulma
Toplam 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası (bir veya birden fazla mülk)
Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın
İskân ruhsatı verilmiş
Kat irtifakı veya tapu senedi hazır
Resmi Değerleme Ölçümüne uygun
Gayrimenkulü Satın Alma
Banka havalesi aracılığıyla ödeme yapılır ve bu işlem dekont ile belgelendir.
“3 Yıl Boyunca Satılmayacak” ibaresi yer alan tapu senedi ve/veya noter tasdikli satış sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi alınır.
Uygunluk Belgesi Alma
Resmi Değerleme Çalışması talep edilir ve sağlanır.
Banka havalesi dekontu gönderilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.
Türk Vatandaşlığına Başvuru
Gerekli belgeler toplanır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

Bursa Vatandaşlık Avukatı 2022

Yabancılar hukukunun kaynaklarından bazıları, şu şekilde sıralanabilir;

Yabancıların çalışma izinleri hakkında kanun,
Harçlar kanunu,
Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu,
Pasaport kanunu,
İskân kanunu,
Türk vatandaşlığı kanunu,

Yabancılar ve vatandaşlık hukuku kapsamında yabancıların edinebileceği haklardan bazıları şunlardır;

Seyahat ve ikamet hakkı,
Sözleşme yapma hakkı,
Basın özgürlüğü,
Yabancıların Türkiye’de çalışması,
Çalışma izni,
Sağlık hizmetlerinden yararlanma,
Dernek kurma ve üye olma özgürlüğü,
Kişi dokunulmazlığı,
Türk soylu yabancıların çalışma izin ve hakları,
Yabancı sermayeli şirket kurma şirketlere ortak olabilme hakkı,
Yabancıların sosyal güvenlik hakları,
Eğitim hakkı,
Gayrimenkul edinme hakkı,
Miras hakkı,
Yabancılar ve vatandaşlık hukuku aynı zamanda, yurt dışı vatandaşlık başvurusu konusundaki düzenlemeleri de içermektedir.

Vatandaş Olmanın Avantajları Nelerdir?

Çifte vatandaşlığa izin verilir
Yabancı Yatırımcının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da vatandaşlık hakkından yararlanabilir.
Ömür boyu vatandaşlık, gelecek nesiller için geçerli.
Türkiye’de süresiz olarak ikamet etme hakkı.
Eğitim ve sağlık sisteminde yüksek standartlarla yararlanma hakkı kazanır.
105’dan fazla ülkeye vizesiz seyahat izni.
Fiziksel ikamet gerekliliği yok.
Dil şartı yok.

Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Yabancıların Türkiye’de vatandaşlık almaları ile ilgili hususlar, vatandaşlık hukuku kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda vatandaşlık alma yolları arasında doğal olanı doğum ve evlilikten oluşmaktadır.

Türk vatandaşlığı kazanmak için gereken şartlardan bazıları şunlardır;

Kesintisiz olmak şartı ile en az beş yıl Türkiye’de ikamet ediyor olmak.
T.C. vatandaşı ile en az üç yıldır evli bulunmak.
Türk baba ve yabancı anne veya Türk anne ve yabancı babadan olan çocuklar.
Kendisi ve aileleri için turkuaz kart başvurusu yapıp, başvuruları onaylanmış olanlar.
Bunların dışında vatandaşlık alma yolları arasında belirli sayılarda istihdam yaratmak ve belirlenen tutarlarda Türk bankasında para bulundurmak gibi maddi hususlar da bulunmaktadır.

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancı uyruklu kişiler yabancı vatandaşlık başvurularını, Türkiye içinde bulundukları illerin valilerine, yurt dışında ise konsolosluklara yapabilmektedirler. Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan başvurular ise kabul edilmemektedir. Başvuru esnasında, başvurunun türüne göre (doğum veya maddi unsurlardan dolayı gibi) gerekli olan evrakların da teslim edilmesi gerekmektedir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Nerededir, İstanbul Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı İletişim, Tecrübeli İstanbul Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı İstanbul ,Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı arıyorum diyorsanız noter aracılığıyla vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın tecrübesi, bilgi, birikim, ve deneyimi en önemli faktörlerdendir.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı alanında uzman avukatlarımız ile İstanbul başta olmak üzere; AdalarYabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Arnavutköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Adalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Arnavutköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Ataşehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Avcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bağcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bahçelievler  ŞYabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bakırköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Başakşehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bayrampaşa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Beşiktaş Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı, Beykoz Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Beylikdüzü Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Florya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beşyol Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı, İncirli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Sefaköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Bağcılar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beyoğlu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Büyükçekmece Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Çatalca Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Çekmeköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Esenler Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Esenyurt Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Eyüpsultan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Fatih Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Gaziosmanpaşa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Güngören Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kadıköy Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kağıthane Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Kartal Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Küçükçekmece Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Maltepe Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Pendik Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sancaktepe Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sarıyer Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Silivri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sultanbeyli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Sultangazi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Şile Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Şişli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Tuzla Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Ümraniye Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Üsküdar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Zeytinburnu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ve Zincirlikuyu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ve ayrıca Bursa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , İzmir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ankara Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , Gebze Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ve Tekirdağ Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı illerinde hizmet vermekteyiz.

Türkiye ve Uluslararası miras davalarında Partner avukatlarımız ve hukuk bürolarımız arayıcılığıyla ;

Abhazya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Afganistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Almanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,ABD Birleşik Devletleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Andorra Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Angola Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Antigua ve Barbuda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Arjantin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Arnavutluk Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Avustralya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı, Avusturya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Azerbaycan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatı, Bahamalar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bahreyn Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bangladeş Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Barbados Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Batı Sahra Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Belçika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Belize Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Benin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Beyaz Rusya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bhutan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bolivya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bosna Hersek Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Brezilya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Brunei Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Bulgaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Burkina Faso Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Burundi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cezayir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cibuti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Çad Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Çek Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Çin Halk Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Danimarka Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Doğu Timor Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Dominik Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Dominika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ekvador Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ekvator Ginesi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,El Salvador Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Endonezya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Eritre Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ermenistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Estonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Etiyopya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fas Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fiji Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fildişi Sahilleri Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Fransa Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Guatemala Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Afrika Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Kore Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Osetya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Cenup Sudan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Gürcistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Haiti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hırvatistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hindistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Hollanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Honduras Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Irak Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İngiltere Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İran Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İrlandaYabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İspanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İsrail Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

İsveç Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İsviçre Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İtalya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,İzlanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Jamaika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Japonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kamboçya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kamerun miYabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kanada Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Karadağ Katar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kazakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kenya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kırgızistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kıbrıs Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kiribati Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kolombiya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Komorlar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kongo Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kongo Demokratik Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kosova Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

Kosta Rika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Kuveyt Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Şimal Kore Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Küba Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Laos Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Lesotho Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Letonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Liberya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Libya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Liechtenstein Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Litvanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Lübnan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Lüksemburg Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Macaristan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Madagaskar Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Makedonya Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Malavi Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Maldivler Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Malezya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,Meksika Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Mısır Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Mikronezya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Moğolistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,

Moldova Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Monako Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Moritanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Moritius Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Mozambik Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Norveç Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Orta Afrika Cumhuriyeti Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı,

Özbekistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Pakistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Palau Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Panama Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Papua Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Paraguay Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Peru Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Polonya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Portekiz Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Porto Riko Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Romanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ruanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Rusya Federasyonu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Saint Kitts Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Saint Lucia Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Suudi Arabistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Tunus Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Tuvalu Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Türkiye Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Türkmenistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Uganda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Ukrayna Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yeni Zelanda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı ,Yunanistan Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı , ülkelerdeki yurttaşlarımıza ülkemizdeki miras hukuku alanlarındaki dava süreçlerine destek olmaktayız.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanındaki sorularınız için whatsapp hattımıza sorunuzu iletin yetkili tecrübeli Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı avukatlarımız 24 saat içinde yanıt verecektir.

İstanbul Miras Avukatı 2022

Bursa Vatandaşlık Avukatı 2022

K.K.T.C. vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması ,
Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması ,
İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması ,
Göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılması ,
İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması ,
İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığına kazanılması ,
Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına kazanılması ,

Bursa Vatandaşlık Avukatı 2022

Doğumla Türk vatandaşlığının kazanılması,
Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması ,
Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması ,
Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ,
Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izinleri,
Yabancı kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satım işlemleri,
Yabancılara oturma izin başvurularını yapmaları,
Vatandaşlık işlemleri Avukat ücreti,
Vatandaşlık Avukatı Ankara,
Mülteci avukatı,
Vatandaşlık Hukuku,
Yabancılara hukuki danışmanlık,
Oturma izni Avukat,
Göçmenlik Avukatı İstanbul,
Bursa Vatandaşlık Avukatı 2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu