EN SON EKLENENLERMANŞET

Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları

Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları

Çek nedir ne işe yarar?

Ticari hayatta sıkça kullanılan çek, yeni girişimcilerin de ödeme ve tahsilatlarını düzenlemek için yararlanabileceği bir evrak.  Çek bir ödeme aracıdır.

Her ne kadar bankaya verildiğinde ödenmesi gerekse de piyasada vadeli olarak olarak kullanılır.

Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları
Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları

Çekin muhatabı kimdir?

Çek düzenleyen sahibine “keşideci”, çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye “lehdar”, ödeme yapacak olan tarafa da “muhatap” denir.

Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere “karşılıksız çek” denir. Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı ise “nama yazılı çek”, lehdarın adı bulunmuyorsa “hamiline çek” denir.

Çek kimlere verilir?

Kimler çek defteri alabilir?

Çek defteri sahibi olmak, ticari hayatta hala prestij göstergesi olarak kabul edilir.

Bankalarla kredi ilişkisi olan ve ticari işlerinde problem yaşamayan tüm firmalar bankalarına belli belgeler sunup teminat göstererek çek karnesi alabilir

Çek senet ne demek?

Çek Banka tarafından, 3167 Sayılı Kanun’da ve bu Kanun ‘a ilişkin Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olarak basılan bir kâğıttır.

Senet ise resmi bir niteliği olmayan ve matbaalarda basılıp satılan bir kâğıttır. … – Çekte ödemeyi banka yapar. Senette ise ödemeyi kişi yapar.

Çek tarihinden kaç gün sonra tahsil edilir?

Çekin Ödeme Süresi

Eğer çek düzenlendiği yerde ödenecekse yani aynı şehir sınırları içerisinde ibraz edilecekse süresi 10 gündür.

Eğer çek düzenlendiği yerin sınırları dışında fakat aynı kıtada ibraz edilecekse süresi 30 takvim günüdür.

Çek bankaya ne zaman ibraz edilir?

1-Çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün,

2-Keşide edildiği yerden başka yerde ödenecekse bir ay içinde muhatap bankaya ibraz edilmelidir.

3-Ödeneceği yerden başka bir yerde keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir

Yazdırılmayan çek nasıl tahsil edilir?

Süresinde muhatap bankaya ibraz edilip arkası yazdırılmayan çek kambiyo vasfını yitirmiş olacağından, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz.

Genel haciz yoluyla takip yapılabilir.

Ibraz süresi geçen çek nasıl tahsil edilir?

İbraz süresi geçmişse, banka çek bedelini ödemekle mükellef değildir.

İbraz süresinin sona ermiş olması şartına bağlı olarak ödeme konusunda muhatap bankaya tanınan bu seçimlik yetkinin yanı sıra aynı şarta bağlı olarak keşideciye de çekten cayma hakkı tanınmıştır

Çekin karşılığı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Çek alırken üzerinde bulunan küçük kare şeklindeki holograma da dikkat etmelisiniz. Bu holograma normal ışıkta baktığınızda akustik bir görünüm alacaktır.

Ayrıca bu hologramın içinde ait olduğu bankanın logosu da bulunmaktadır. Sahte çekte ise hologram kesinlikle böyle bir görüntü vermez.

Çekin üzerindeki numaralar nedir?

Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Çek keşide etmek ne demek?

Keşide, bir çek veya bir poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ödeme emri niteliğindeki bu çek ya da poliçenin muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile verilmesi. Ekonomi veya finans ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir.

Çekin zorunlu şekil şartları nelerdir?

Çek Kelimesi. Senette olduğu gibi çek kelimesinin de senet metninde yer alması gerekmektedir.

Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale. …
Muhatap.
Düzenlenme Tarihi.
Düzenleyenin İmzası
Düzenleme Yeri.
Ödeme Yeri.

Faturalı çek ne demek?

Çeklerin bir tecim karşılığı verilmeleri daha doğrusu ticaretin resmi belgesi satmaca karşılığında verilmiş olması hali çekin faturalı çek olarak nitelenmesini sağlar.

Karşılıksız çek vermenin cezası nedir?

Yapılan düzenleme ile karşılıksız çekin fiili yaptırımı adli para cezası olarak düzenlenmiş ve yasa maddesinde, “… çekle ilgili olarak ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmasına sebebiyet

veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur” denilmişti.

Hukukta ibraz etmek ne demek?

Hukuki terimlerden biri olan ibraz; ortaya koyma, çıkarma ve çıkarıp gösterme anlamlarına gelmektedir. Daha çok “ortaya çıkarma” anlamında kullanılır.

Çekler kaç şekilde yazılı olarak düzenlenir?

Uygulamada çekler hamiline veya nama yazılı olarak düzenlenebilir. – Hamiline yazılı çeklerde isim belirtilmez.

Çek kimin elinde ise o kişi çeki tahsil edebilir. – Nama yazılı çeklerde ise isim belirtilir ve ismi yazılı kişiden başkası çeki tahsil edemez.

Çek Takas Odası Nedir?

Takas odası, bankalar veya diğer finansal kuruluşlarda bulunan, çek ve senet gibi ödeme araçlarından doğan borç ve alacakları nakit para kullanılmadan

muhasebe işlemleriyle karşılıklı olarak tasfiye edilmesini sağlayan birime verilen isimdir.

Çekin ödenmemesi durumunda ne olur?

Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları
Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları

Keşide edilen çekin karşılıksız çıkması suçtur.

Eskiden doğrudan hapis cezası veriliyordu, şimdi ise önce adli para cezası veriliyor. Adli para cezası ödenmezse, hapis cezasına çevriliyor. …

Anayasa’nın yasaklamış olduğu bir hapis cezası, ödenemeyen para cezasının hapis cezasına çevrilmesi suretiyle dolanılmış oluyor.

Çek tazminatına faiz işler mi?

TTK’nın 783/3 maddesinde çek tazminatı düzenlenmiştir. …

HAMİL, MÜRACAAT YOLUYLA ÇEK BEDELİNİ, İBRAZ GÜNÜNDEN İTİBAREN FAİZİNİ, PROTESTO VE İHBARNAME MASRAFLARINI VE ÇEK BEDELİNİN BİNDE ÜÇÜNÜ

AŞAMAMAK ÜZERE KOMİSYON ÜCRETİNİ BORÇLUDAN TALEP EDEBİLİR.

Çek düzeltme hakkı nasıl kullanılır?

Düzeltme hakkı, karşılıksız çekin ibraz tarihini ta kip eden bir yıl içinde ancak iki defa kullanılabilir.

MADDE 9. — Muhatap banka, yeterli karşılığı olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi hakkında gereken bilgileri, T.C. Merkez Bankasına bildirir.

Çeke fatura kesilmezse ne olur?

VUK 353. maddesine göre, fatura vermeyen gibi, almayan da hakkında da fatura bedelinin %10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Ancak, satıcıya yazılı ihtar çekerseniz sorumluluktan kurtulabilme şansınız doğar.

Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları
Çek Hakkında Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları

Çek cirosunda TC zorunlu mu?

Karşılıksız işlemi gören çeklerin arkasında cirosu bulunan cirantaların isimleri, unvanları,

TC kimlik veya vergi numaralarının bulunması icra ve haciz işlemlerinde gerekli olduğundan çek teslim alınırken sorulması ve öğrenilmesinde fayda vardır.

Bloke çek hamiline düzenlenir mi?

Bloke çek banka tarafından keşidecinin beyanına göre yazılıyor. … Uygulamada çekler hamiline veya nama yazılı olarak düzenlenebiliyor.

Bloke çek, hukuki niteliğe sahip bir ödeme aracı olarak tanımlanıyor.

Çekte kaşe zorunlu mu?

İmza yerine mühür, kaşe ya da benzeri aletler kullanılarak çekin keşidesi mümkün değildir. Parmak basmak suretiyle de çek keşidesi mümkün değildir.

Kısaca, imzanın elle atılmış olması şarttır. Aynı hükümler ciro yapılırken atılan imza için de geçerlidir.

Çekte icra takibi kime yapılır?

Çek icra takibi yetkili icra dairesi, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde (HMK. 6.md.) ve muhatap bankanın bulunduğu yer, ödeme yeri

sayıldığından buradaki icra dairesinde (HMK. 10.md.) ve ayrıca İİK.nun 50/1.maddesi uyarınca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

Bloke Çek nedir nasıl kullanılır?

Bloke çek, daha çok konut satışlarında kullanılan, keşideci tarafından anlaşmazlığın (konut satışlarında satışın tamamlanması) çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türüdür.

Bloke çekler, bankanın “Bloke edilmiştir” biçimde bir yazısı ile normal çeklerden farklı bir niteliğe sahip olur.

Çek icra takibi nasıl yapılır?

Bankaya usulüne uygun olarak ibraz edilen ve karşılıksız çıkan çek icra takibine konulmak üzere yetkili icra müdürlüğüne takip talebi ve ödeme emri düzenlenerek çek sureti ve çek aslı ile birlikte sunulur.

Çek nerede icraya verilir?

Çeke dayalı kambiyo takibi, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde (HMK’nun 6. md.), muhatap bankanın bulunduğu yer ödeme yeri sayıldığından

buradaki icra dairesinde (HMK’nun 10. md.) ve ayrıca İİK’nun 50/1. maddesi uyarınca çekin keşide edildiği yerdeki icra dairesinde yapılabilir.

Çekte faiz başlangıç tarihi ne zaman?

Çekin ibraz süresi çekteki keşide tarihinden itibaren işlemeye başlar (TTK 707.md) Kanuni süresi zarfından muhatap bankaya ibraz edilmeyen çek kambiyo senedin vasfını yitirir.

Takibe konu çek süresinde muhatap bankaya ibraz edilmediğinden, keşide tarihinden itibaren faiz yürütülemez.

Çek vadesinden önce tahsil edilebilir mi?

Takasa verilen çek, vadesi geldiğinde tahsil edilebilir. … Çekler bankaya hitaben yazılıp Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre düzenlenir.

Kıymetli evrak statüsünde olan çekin, hukuki açıdan vadesi yoktur. Ancak çek kullananlar ticari adap gereği, genellikle vadesini bekler.

Karşılıksız Çekler İçin Banka Sorumluluk Tutarı 2021 Ne Kadar?

29 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde ödemekle yükümlü oldukları tutar 2.225 TL’den 2.670TL’ye artırılmıştır.

Çek defteri kaç yıl geçerli?

Yeni yasa değişikliği ile Bankaların her bir çek yaprağı için belirli bir tutar ödeme yükümlülüğü süre ile sınırlandırılmıştır.

Yasa değişikliğinin yürürlüğünden itibaren yayımlanacak TCMB tebliğine göre basılacak olan yani üzerinde baskı tarihi yer alacak olan çekler için bu süre 5 yıl olarak belirlenmiştir

Çek sorgulama nasıl yapılır?

Findeks’in mobil uygulaması üzerinden yapılan sorguyla aşağıdaki bilgilere ulaşılabilir.

Karekodlu Çek Skorunu.
Çek ve keşideci bilgilerini.
Keşidecinin Çek Endeksini.

Çeklerin ilk ve son ibraz tarihlerini.
Çek sahibi olunan banka sayısını
Açık çek adedini.
Ortalama çek tutarını
Aylık keşide edilen çek adedini.

Çek koçanı kaç yaprak olur?

Banka sizden gerekli evrakları temin ettikten sonra 10 ya da 15 yapraklı çek karnesi verecek. Her bir boş çek yaprağı için 5-6 TL “değerli kağıt bedeli” ödemeniz gerekir.

Açık çek ne demek?

Açık çekte ise anılan unsurlardan imza dışındakilerin çekin tedavüle çıkarıldığı anda değil de ödenmek için bankaya ibrazı sırasında var olmasına denir.

Çekte Protesto Süresi Nedir?

Zamanında ibraz edilmiş olmasına rağmen ödenmemiş olan çekin hamili;

cirantalara, düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı başvurma hakkını kullanabilmek için “protesto” denilen resmi bir belge ile bu durumu ilgililere bildirmelidir.

Vadeli çek ne demek?

Vadeli çek, Türkiye’de ticaret çarkının dönmesi için her zaman önemlidir ama içinde bulunduğumuz şartlarda önemi daha da arttı. …

Kanunumuza göre; çek, görüldüğünde karşılığı ödenen bir kıymetli evraktır. Açık anlatımıyla kanununuza göre (1) Ödeme aracıdır. Kredi aracı değildir.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu