Ana SayfaDANIŞTAY KARARLARIDANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ

Esas No : 2001/458

Karar No : 2002/35

KONU : Katma değer vergisi mükelleflerinin vergiye tâbi işlemlerinin olmadığı dönemlerde de beyanname vermelerinin zorunlu olduğu hk.

İstemin Özeti : 1996 yılı Şubat ile Aralık ve 1997 yılı Ocak ile Temmuz dönemleri katma değer vergisi beyannamelerini vermeyen yükümlü şirket adına usulsüzlük cezası kesilmiştir.

… Vergi Mahkemesi 22.9.1998 gün ve E:1997/1030, K:1998/528 sayılı kararıyla;

yükümlü şirketin 31.1.1996 tarihi itibarıyla faaliyetini durdurduğunu vergi dairesine bildirdiği, aksine bir tespitin de bulunmadığı,

bu durumda ilgili dönemlerde faaliyette olmadığı anlaşılan yükümlü şirketin beyanname verme zorunluluğu bulunmadığından adına kesilen usulsüzlük cezasında isabet görülmediği gerekçesiyle cezayı kaldırmıştır.

Vergi dairesi başkanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Onbirinci Dairesi 4.4.2000 gün ve E:1999/419, K:2000/1260 sayılı kararıyla;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin üçüncü bendinin birlikte incelenmesinden katma değer vergisi beyannamesinin faaliyete bağlı olarak değil,

mükellefiyetin varlığına bağlı olarak verildiğinin anlaşıldığı, faaliyetine geçici bİr süre ara veren yükümlü şirket işini bırakmış olmayacağından,

faaliyetin geçici olarak durdurulduğu dönemler için de katma değer vergisi beyannamesi vermesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan … Vergi Mahkemesi 11.6.2001 gün ve E:2001/481, K:2001/499 sayılı kararıyla ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe ile ısrar etmiştir.

Israr kararı vergi dairesi başkanlığı tarafından temyiz edilmiş ve kesilen cezanın hukuka uygun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması isteniştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, Dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

1996 yılı Şubat ilâ Aralık ve 1997 yılı Ocak ile Temmuz dönemleri katma değer vergisi beyannamelerini vermeyen yükümlü şirket adına kesilen usulsüzlük cezalarını kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde vergiye tâbi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesinin işi bırakmayı ifade edeceği,

işlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulmasının işi bırakma sayılmayacağı,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 3 üncü bendinde de,

herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tâbi işlemleri bulunmayan mükelleflerin de beyanname vermek mecburîyetinde oldukları kurala bağlanmıştır.

 

Dosyanın incelenmesinden 31.1.1996 tarihinde … Caddesindeki şirket merkezini kapattığını vergi dairesine bildiren yükümlünün yasal olarak faaliyetine son vermediği,

bilâkis 26.6.1997 tarihli genel kurul kararı ile sermaye artırımında bulunarak aynı tarihli dilekçe ile bu konuda ilgili bakanlığa bilgi verdiği anlaşılmakta olup,

vergiye tâbi işlemlerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mükellefiyetin devamı süresince,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 3 üncü bendi uyarınca beyannamelerini düzenli olarak vermek zorunda olduğundan

213 sayılı Yasanın 252 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendi uyarınca kesilen usulsüzlük cezasında isabetsizlik bulunmamaktadır.

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ

Yükümlü şirketin ilgili dönemlerde faaliyeti bulunmadığı gerekçesiyle usulsüzlük cezalarının kaldırılması yolundaki ısrar kararında yasaya uygunluk görülmemiştir.

Bu nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, … Vergi Mahkemesinin 11.6.2001 gün ve E:2001/481, K:2001/499 sayılı ısrar kararının bozulmasına, 25.1.2002 gününde oy çokluğu ile karar verildi.

SON EKLENENLER