İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi – İş Hukuku Avukatı

İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi – İş Hukuku Avukatı

İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi

Çalışma hayatında işverenler işçinin kalifiye işçi olması ve aynı işverene ait başka bir işyerinde o işçiye ihtiyaç duyulması halinde işçinin farklı işyerinde çalışmasını isteyebilir. Bazen de işverenler kötüniyetli olarak mobbing, yıldırma amacıyla işçiyi istifaya sürüklemek için işçiyi farklı işyerinde görevlendirebilir, bu oldukça sık rastlanan kötüniyetli bir uygulamadır.

İşveren, işe alım sürecinde iş sözleşmesi veya personel yönetmeliği ile İşçinin işyeri değişikliğine onayına yönelik imza alabilir. Ancak işveren her ne kadar iş sözleşmesini, işçinin nakline yönelik ibare ile imzalatsa da bu başlı başına yeterli değildir. İşveren, nakil gerçekleşecekse mutlaka dürüstlük kuralına uygun davranmalıdır.

İş ilişkisi kurulurken işçinin görevi, ücreti, görev yeri ve diğer tüm çalışma şartları üzerine anlaşılır. İşçinin çalışacağı iş yerleri ya da çalışma sahası daha ilk iş görüşmelerinde işçi ile paylaşılır. Fakat işveren ihtiyaç doğduğunda işçiyi çalışmakta olduğu iş yerinden başka bir iş yerinde çalıştırmak isteyebilir. Bu İşyeri Değişikliği, işçinin gündelik hayatını değiştirecek ya da zorlaştıracak ölçüde zahmetli de olabilir. Değişikliğin işçinin aleyhine sonuçlar doğurması ve işçinin duruma razı gelmemesi anlaşmazlıklara neden olabilmektedir.

İş yeri değişikliği konusu İş Kanunu’nun 22. Maddesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu maddeye göre;

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.

Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.
İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.”

Bu madde hükümlerinden hareketle, işçinin iş yerinin değiştirilmesi çalışma şartlarının değiştiği anlamına gelmektedir. Bu değişikliğin esaslı bir değişiklik olup olmadığı işin seyrini değiştirmektedir.

İşyeri Değişikliği Yazılı Olarak Bildirilmeli

İşyeri değişikliği işçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik sayıldığı için mutlaka yazılı olmalı, işyeri değişikliği bildirim yazısı ile durum haber verilmelidir. Değişikliğin sözlü olarak yapılması yeterli olmayıp yazılı bildirim yapılmalıdır.

İşçi Tarafından 6 İş Günü İçerisinde Cevap Verilmelidir

İşçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi işyeri değişikliğini altı iş günü içerisinde ya kabul eder ya da reddeder. Görev değişikliğini kabul etmeyen işçi bu süre içerisinde işyeri değişikliği talebini reddetmelidir. Kanunda işgünü olarak belirtildiği için hafta tatilleri ve resmi tatiller sürenin hesabında dikkate alınmaz. İşçi tarafından işyeri değişikliğine ilişkin yanıt e-posta, sms kaydı ya da noter kanalıyla verilebilir. Tabiki ispat açısından en iyi yol noter yoluyla yapılmasıdır.

İşyeri Değişikliğini Kabul Etmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

İş sözleşmesinde işverenin başka iş yerlerinde çalışmayı kabul ettiğini belirten bir ifade kullanılmamışsa, iş yeri değişikliği için mutlaka işçinin rızası alınmalıdır. İşveren yazılı olarak iş yeri değişikliğini işçiye bildirir. İşçi 6 iş günü içinde işverene olumlu ya da olumsuz olarak yanıt döner. Bu yasal süre içerisinde işçinin yazılı cevap vermemesi halinde değişikliği kabul etmiş sayılır.

Olumsuz olarak yazılı dönüş yapması halinde işveren isterse iş sözleşmesini gerekçesini açık bir dille belirterek feshedebilir. Bu feshi gerçekleştirirken işçinin bildirim sürelerine uyar, bildirim süresi kullanılmayacaksa ihbar tazminatını öder. Kıdem ile ilgili diğer şartlar sağlanmışsa kıdem tazminatını da öder.

Özetle iş sözleşmesinde iş yeri değişikliği peşinen kabul edilse dahi işveren iş yeri değişikliğinde samimi ve iyi niyetli olmalıdır. İş yeri değişikliği yazı ile bildirilmeli ve işçi tarafından da yazılı onay verilmelidir. Aksi halde yapılan iş yeri değişikliği işçiyi bağlamayacaktır.

İşçinin İşyerinin Değiştirilmesi – İş Hukuku Avukatı

error: İçerik korunuyor !!