İşe İade Davası Avukatı 2022

İşe iade davası, iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmaksızın işveren tarafından sonlandırılması durumunda açılan davadır. 4857 sayılı İş Kanunu iş güvencesi kapsamında işverenin hangi hallerde haklı gerekçelerle işten çıkarma yapabileceğini belirtmiştir. Buna göre haklı bir neden olmaksızın işçinin işten çıkartılması durumunda işe iade davası açılabilmektedir.

İşe İade Davaları İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İşe İade Davası Nedir?

4857 sayılı iş kanununun işçiye tanıdığı haklardan birisi haksız nedenle iş sözleşmesinin feshedilerek mağdur edilmemesidir. Bu bağlamda işverenin kanunda yer alan haklı gerekçelere dayanmayan işten çıkarmalarında işçi işe dönüş davası açabilmektedir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Haksız nedenle işten çıkartılan kişilerin işe dönüş davası açmak istemeleri durumunda hazırlayacakları bir dilekçe ile dava açmaları mümkündür. Fakat dava açmak kadar sürecin doğru yürütülmesi de işçi açısından önemli bir konudur. Zira uzlaştırma ve dava süreçleri karmaşık hukuki prosedürleri de beraberinde getirecektir.

İş dönüş davası olarak da adlandırılan bu süreçte davayı açan işçidir. İşveren mahkemede haklı nedenle işten çıkardığını ispatlamakla yükümlüdür. Aksi durumda işçi davayı kazanır. İşçi açısından da bu süreçte hukuki adımların doğru atılması gerekir. Bu süreçte yapılacak olan hatalar işçi açısından hak kaybı yaşanmasına sebep olacaktır.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşten çıkartılan kişinin işe iade talebiyle dava açma hakkı vardır. Fakat davanın işçi lehine sonuçlanabilmesi için belirli şartların varlığı aranır. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işe dönüş şartları şu şekildedir;

İşçi işyerinde en az 6 ay çalışmış olmalıdır. 6 aydan daha kısa süreli çalışmalarda işe dönüş söz konusu olmaz.

İşe dönüş için dava açacak kişiler açısından davanın geçerli olabilmesi için en az 30 çalışanın olması gerekir. 30 çalışanın altında olan işyerlerine işe iade davası açılamaz. İş yerinde kaç kişinin çalıştığını mahkeme resen araştırır.

Yine çalışma süresinde olduğu gibi burada da işverenin farklı şubelerindeki çalışanların hepsi toplanarak 30 kişi şartı incelenir.

İşçi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmelerinde işe iade hakkı bulunmaz. Fakat işçinin sözleşmesinin niteliğinin tespiti büyük önem taşır.

İşveren vekili veya yardımcısı ya da işe alma ve işten çıkarma yetkisi olan kişiler işe iade davası açamazlar. Yani işten haksız nedenle çıkartılan kişilerin yukarıda belirttiğimiz kişiler olması durumunda işe dönüş davası hakları yoktur.

İşe dönüş talebiyle dava açacak olan kişiler mutlaka haksız bir sebeple işten çıkartılmış olmalıdır. İşverenin hangi durumlarda işten çıkartabileceği iş kanununda yer almaktadır. Geçerli bir sebep olmaksızın işten çıkarılma durumunda işçi işe iade davası açabilir.

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir?

Ne Kadar Ödenir?

İşe iade davalarında davanın işçi lehine sonuçlanması durumunda mahkeme işe başlatılmama durumunu gözeterek işe başlatmama tazminatı belirler.

İşe başlatmama tazminatı, işçinin işe iadesini talep etmesinden sonra işveren tarafından işe geri alınmadığı durumlarda ödenir. Mahkeme işe başlatmama tazminat miktarını en az 4 ay en fazla 8 aylık ücret tutarında kararlaştırır.

İşçiyi işe başlatmayan işveren bu tutarı ödemek zorundadır. İşe başlatmama tazminatı, boşta geçen süreler için ödenecek tazminat ile karıştırılmamalıdır. Boşta geçen süreler için belirlenen tazminat, işveren işe başlatsa da başlatmasa da ödenir.

İşe Dönüş Davası ve Boşta Geçen Sürelere İlişkin Tazminat

İşe dönüş davaları, mahkemelerin iş yoğunluğuna göre uzun sürelerde sonuçlandırılabilmektedir.

Bu sebeple kanun işçinin dava süresinde çalışmadığı günlere istinaden en fazla 4 aylık tazminat ödenmesine hükmedebilir. Yani işçi için dava sürecinde çalışmadığı 4 aylık ücretin işverenden tahsil edilmesi mümkündür.

Bu dört aylık ücret içerisine yemek, yol, gıda yardımı gibi haklar da eklenir. Fakat haftalık tatil, yıllık izin, bayram tatili gibi ücretli izinler bu ücrete dahil edilmez.

İşe İade Davası Avukatı 2022

İşe dönüş davalarında hukuki süreç yıpratıcı ve karmaşık olmaktadır. Bu süreçte taraflar yapılan iş sözleşmesi feshinin geçerli olup olmadığı yönünde adımlar atarlar. Dava ile ilgili prosedürlerin doğru bir şekilde yerine getirilememesi adil bir yargılama yapılmasını engelleyecektir. O yüzden bu süreçte deneyimli bir işe iade davası avukatı tarafından destek alınması önerilir.

İşe iade davası sonuçları nelerdir?

İşçi işe iade davası neticesinde işe başvuru yapmışsa ve işveren de işçiyi işe başlatmışsa, geçersiz hale gelmiş fesih nedeniyle ödediği ihbar ve kıdem tazminatını talep edecektir. Burada tüm tazminatların işçi tarafından ödenmesi yerine, kendisine yapılacak ödemeden mahsup edilmesi gereklidir.

İşe iade davası ilk duruşmada sonuçlanır mi?

Evet, İş Kanunu işe iade davasının ne kadar sürede sonuçlanması gerektiğini açık şekilde belirlemiştir. Buna göre; işe iade davası seri muhakeme usulüne uygun olarak 2 ay içinde sonuçlandırılmalıdır. Hatta, tarafların dava sonucunu Yargıtay’a götürmeleri halinde, Yargıtay da kararını 1 ay içinde vermelidir.

İşe iade davasını kazanan işçi ne yapmalı?

İşe iade davasını kazanan işçilere, işten atıldıktan sonra boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücret ödenir. İşe iade kararı verilen işçinin, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı başvurması gerekiyor.

İşe iade davasında karar ne zaman kesinleşir?

İlk derece mahkemesinde işe iade davasının sonuçlanması durumunda taraflar tefhim ya da tebliğ ile hükümden haberdar olurlar ve temyiz süresi işlemeye başlar. Bu kararın temyiz edilmemesi üzerine telhim veya tebliğden itibaren 8 günün sonunda karar kesinleşir.

İşe iade davası istinaf kararı kesin mi?

Mahkemece verilen karar hakkında işçi yada işveren taraf istinaf yoluna başvurulabilir. Bu durumda Bölge Adliye Mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir. İşe iade davalarında istinaf mahkemesi kararları kesindir, bu nedenle işe iade davaları temyiz edilemez.

Işe geri dönüş Mahkemesi ne kadar sürer?

İtiraz halinde dosyanın incelendiği bölge adliye mahkemelerinden ise kararlar ortalama 6-12 ay içerisinde gelmektedir. Sonuç olarak mevcut durumda işe iade davası ne kadar sürer sorusunun cevap ortalama 2 yıldır.

İşe İade Davasını Kimler Açabilir?

İş Kanununa göre en az 30 kişinin çalıştığı işyerinde en az 6 aydır belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan ve haksız nedenle işten çıkarılan kişiler dava açabilirler.

İşe İade Davasını Kimler Açamaz?

İş Kanununda belirtilen şartları yerine getirmeyen kişilerin işe iadeleri mümkün değildir. Şartların ne olduğu ile ilgili olarak yazımızı okuyabilirsiniz.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

Kanuna göre işe iade dava sürecinin 2 ay içerisinde sonuçlanması gerekir. Fakat pratikte mahkemelerin iş yoğunluğu sebebiyle davalar daha uzun sürmektedir.

İşe İade Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşe iade süreçlerinde boşta geçen sürelere ilişkin hesaplama yapılırken, gıda yardımı, yol yardımı, prim… gibi ücrete ek kazançlar da hesaplanarak tazminata karar verilir.

İşe Başlatmama Tazminatı Ne Kadar?

Mahkeme işçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek olan tazminatı en az 4 en fazla 8 aylık ücret tutarında belirler.

İşe Dönüş Davasından Sonra İşveren İşe Başlatmazsa Ne Olur?

Mahkemenin vermiş olduğu işe başlatmama tazminatını işveren ödemekle yükümlü olmaktadır.

İşe Dönüş Davası Ne Kadar Sürede Açılır?

İş sözleşmesi haksız nedenle feshedildikten sonra 30 gün içerisinde dava açılmalıdır. Bu tarih fesih bildirimi ile başlar.

İşe İade Davası Avukat Vekalet Ücreti Ne Kadar?

İşe iade davası ücreti hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşe İade Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İşe dönüş dava dilekçesi işçinin haksız nedenle işten çıkarıldığına ilişkin hazırlanır. Mahkemeden iş güvencesi kapsamında tekrar işe dönüşü talep edilir. Dilekçenin hukuki anlamda doğru hazırlanması önemlidir.

İşe İade Davası Avukatı 2022