İsim Soyadı Değişikliği 2021

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI KAÇ KERE AÇILABİLİR?

İsim ve soyadı değişikliği bazı şartların varlığında, mahkeme kararı ile nüfus kaydında değişikliğe yol açacak bir hukuki durumdur.

İsim ve soyisim değişikliği ile nüfus veya tapu kaydında ismin düzeltilmesi (tashihi) davalarını birbirine karıştırmamak gerekir.

İsim tashihi davası, resmi kayıtlarda maddi hata sonucu yanlış yazımın düzeltilmesi sonucunu doğurur.

İsim değişikliği davası ise, kayıtlardaki bir yanlışlıktan kaynaklanmaz; düzeltmenin ötesinde, haklı nedenlerin varlığında yeni bir isim alınması veya ikinci ismin silinmesi ya da ismin yanına bir başka ismin eklenmesi sonucunu doğurur.

Türk Medeni Kanunu isim değişikliklerine yönelik düzenlemeler içermektedir. Zira isimler kişiler bebek iken konulmaktadır. Aileler çocuklarına diledikleri ismi koyabilmektedir. Ancak çocuklar gelecekte bu isimleri kişiliği ile özdeşleştiremeyebilir.

İsim Soyadı Değişikliği 2021

Soyadı Değişikliği Davası Kaç Kere Açılabilir?

Bu davanın sadece bir kez açılabileceğine ilişkin kanun hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu sebeple artık birden fazla soyadı değiştirme davası açılabilmektedir.

Yani soyadı değişikliği davası açmak için bir sayı sınırlaması konulmamıştır.
Uygulamada önceden adın değiştirilmesi ancak haklı sebepler halinde mümkün olabiliyordu. Ancak artık haklı sebep aranmaksızın ”Adını benimseyen, adını kişiliği ile özdeşleştiremeyen kişi adını değiştirebiliyor.

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin ilk fıkrasının b bendinde aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davasının bir kere açılabileceğine dair hüküm bulunmakta idi.

Ancak Anayasa Mahkemesinin 30.03.2012 tarihli 2011/34-48 sayılı kararıyla bu hüküm iptal edilmiş, Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla hüküm kaldırılmıştır.

İlgili hükmün gerekçesinde, dava hakkının bir kere sınırlandırılmasıyla maddi gerçeğin resmi kayıtlara geçmesinin engellendiği, hak arama özgürlüğüne müdahale niteliğinde olduğu belirtilmiştir.

Nüfus kaydının düzeltilmesine dair dava açma hakkının bir kereyle sınırlandırılmasının Anayasanın 17. ve 36. maddesine aykırı olduğu da belirtilmiştir.
30.03.2012 tarihine kadar nüfus kayıtlarında ancak bir defaya mahsus değişiklik yapılması mümkündü.

Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu‘nun 36/1-b maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilerek BİRDEN FAZLA İSİM, SOYİSİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeden önce, yalnız bir kez isim değiştirilebileceğine dair bir hüküm mevcuttu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal ederek bu davayı ikinci kez açmanın yolunu açmış oldu.

Yani şu anda fazla sayıda açmak için bir sayı sınırlaması yoktur. İkinci kez ya da daha fazla da açılabilir.

İsim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme davası bir veya iki celsede neticelendirilebildiğinden çok uzun sürmemektedir. Lakin davanın açıldığı yetkili ve görevli Asliye Hukuk Mahkemesinin iş ve dava yoğunluğuna göre de süre kısalabilmekte veya uzayabilmektedir.

Soyisim Değişikliği Nasıl Açılır?

Soy isim değişikliği davası haklı nedenlerinizi belirttiğiniz ve gerekçelendirdiğiniz bir dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasıyla ve mahkeme veznesine harcın yatırılmasıyla açılmış olur. Bu davanın kabulü için önemli husus haklı nedenlerin varlığı ve kanıtlanmasıdır.

Diğer bir önemli husus ise davanın karşı tarafının Nüfus Müdürlüğü olarak gösterilmesidir. Davanın karşı tarafının kişinin soy ismini aldığı babası olarak göstermesi hatalı bir durum olmaktadır.

Dava dilekçesinde soy isim değiştirmek için sunduğunuz haklı nedenlerin varlığını gösteren nedenleri gösterir evrakları da sunmanız gerekmektedir.

Mahkemece duruşma yapılarak soy isim değişikliği nedeninizin haklı olup olmadığı araştırılır, tanıklar dinlenir ve eğer talebinizde haklı bulunursanız soy isim değişikliğinize karar verilebilir. Soy isim değiştirilmesinde dava dilekçesindeki gerekçeler ve davanın takibi talebinizin kabulü bakımından önem taşımaktadır.

Hal böyleyken isim değiştirme avukatından yardım almanız lehinize olacaktır.

Soyisim Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Soyisim değiştirme davası mahkemeye sunacağınız dava dilekçesi ile açılacaktır. Soy isminizi değiştirmenizde sübjektif sebepleriniz varsa ve bu sebebe dair belge ve evrakları da delil olarak mahkemeye sunabilirsiniz.

Örneğin, soyadı yüzünden resmi işlemlerde sorun yaşamış iseniz, bu hususları ispatlayan belgeler dava açılırken dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca tanık beyanları da soy isim değişikliği için dayandığınız sübjektif nedenlerin ispatında önem arz edecektir.

Hazırladığınız dava dilekçesi ve gerekli evrakların yetkili ve görevli mahkemeye sunulması ve yargılama giderlerinin mahkeme veznesine yatırılması ile dava açılır. Yargılamanın yapılabilmesi için gerekli harç ve gider avansı peşin olarak mahkeme veznesine ödenmek zorundadır. Bu işlemlerin ardından dilekçeniz mahkeme esasına kaydedilecek ve davanız açılmış sayılacaktır.

Soy İsim Değiştirme Davasını Kimler Açabilir?

Soy isim değiştirme davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan ancak kişinin kendisi veya özel yetkili vekaletname verdiği avukat açılabilir. İsim değiştirilmesini talep eden kişinin yaşı küçük ise, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri avukat tarafından da dava açılabilir.

Soyisim Değiştirme Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Soyisim değiştirme davasında kural olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak soyisim değiştirme davası özel yetkili vekaletname verdiğiniz bir avukat aracılığı ile veya talep eden şahıs tarafından tek başına da açılabilen bir davadır.

Ancak soy isim değiştirme şahıs varlığı hakkını içerdiğinden önemli bir dava olup bu davalarda uzman isim değiştirme avukatından yardım almanız yararınıza olacaktır. Soy isim değiştirme davasında karşı taraf Nüfus Müdürlüğü olup duruşmalara da Nüfus Müdürlüğü tarafından bir temsilci katılmaktadır.

Davaya katılan temsilci tarafından soy isim değiştirme nedenlerinize itiraz edilebilecek ve davanız reddedilebilecektir. Ayrıca dava dilekçesinde haklı nedenin varlığı gerekçeli izah edilmezse veya kanuni dayanaklarınız ifade edilemezse mahkeme tarafından talebiniz reddedilebilecek ve bu durum zararınızı doğurabilecektir. Bu sebeple uzman isim değiştirme avukatından yardım almanız lehinize olacaktır.

İsim ve Soyadı Değişikliği Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İsim değiştirme davası, yaş düzeltme davası gibi, Nüfus Hizmetleri Kanunu’na dayanan, nüfus kaydının düzeltilmesi niteliğinde bir davadır. Bu davalarda görevli mahkeme, Nüfus Kanunu açık düzenlemesi uyarınca Asliye hukuk mahkemeleridir. Dava Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılır ve cumhuriyet savcılığına ihbar edilir.

İsim değiştirme davalarının çekişmesiz yargı işi olduğundan bahisle sulh hukuk mahkemelerinin görevli olacağı şeklindeki Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’ nin 2012/6345 E, 2012/11271 K ve 17.10.2012 tarihli kararı uygulamada bir süre karışıklığa neden olmuştur. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun 2014/210 E, 2015/2028 K sy kararı ile bu tartışma son bulmuştur.

Bu karara göre de isim ve soyadı değiştirme davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

“Nüfus kayıtlarına ilişkin her türlü düzeltme ve tespit davalarında görevli mahkeme anılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1/a bendine göre asliye hukuk mahkemesidir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 03.11.2010 gün ve 2010/18-563 E. 2010/554 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi herhangi bir ayrım yapılmadan kayıt düzeltme davalarını düzenleme altına almakta olup madde uyarınca, ad ve soyadı değişikliği davaları da nüfus davalarının bir türüdür.

Buna göre soyadı değişikliğine ilişkin davalar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 36. maddesinde düzenlenen nüfus davalarından olup, anılan madde uyarınca uyuşmazlığın çözümünde asliye hukuk mahkemesi görevlidir.”

İsim ve soyisim değişikliği davasında yetkili mahkeme ise isim değişikliği talebinde bulunan kişinin (davacının) ikametgahının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemeleridir. Yani kişi, isim değiştirme davasını, yaşadığı yerde bulunan asliye hukuk mahkemesinde açabilir.

İsim Soyadı Değişikliği 2021

İsim ve Soyisim Değişikliği Davası Dilekçe Örneği

( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
KONU : Müvekkilimin ……. olarak nüfus kaydına işlenmiş olan adının gerçekte kullandığı ve tüm aile ve çevresinin kendisini tanıdığı ………. adı ile değiştirilmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR :
1-…… İli, ….. İlçesi, ….. Köyü Mahallesi, …. Cilt No, …..Aile Sıra No ve ….. Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan müvekkilimin ismini velayeten anne ve babası ….. olarak değiştirmek istemektedir.
2-Küçük…….’nin gerçek ismi ……. olup nüfusa kaydı esnasında her nasılsa …….. olarak tescil edilmiştir. Aile içinde ve tüm çevresinde küçüğün ismi …….. olarak bilinmekte ve kendisine bu şekilde hitap edilmektedir.

Müvekkil küçük önümüzdeki yıl okul hayatına başlayacaktır. Kendisi de ismini ……. olarak bilmektedir. Üstelik müvekkilim kendisini kendini tanıdığı bildiği isim ile özdeşleştirmektedir. Nüfus kaydı ile gerçekte olan arasındaki bu farklılığın giderilmesi küçüğün hayatı için bir zorunluluk haline gelmiştir. Zira sürekli bu durumu izah etmek zorunda kalması küçüğün psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayrıca küçüğün hayatında da bu durum sıkıntı yaratmaktadır. Nüfus memurunun sehven küçüğün adını yanlış yazmasından küçük sorumlu tutulmamalıdır.

T.C.YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ 2017/6122 E. 2017/14423 K. sayılı karar gereğince ”Adını benimsemeyen, kişiliği ile özdeşleştirmeyen kişinin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır.”

3-Yukarıda belirtilen gerekçelerle müvekkilimin isminin ….. olarak değiştirmek için bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK,HMK Ve İlgili Mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve her tür kanıt.

NETİCE VE TALEP : Açıklanan nedenler ile küçük ……..’nin adının nüfusta ……. olan isminin …….olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

İsim Soyadı Değişikliği 2021