Kasten Öldürme Suçu Avukatı Amasya

 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇU “TCK 81”

 • Fail tarafından kasten insan öldürme suçunun işlendiğinin kabul edilebilmesi ve failin kasten öldürme suçuna ilişkin yaptırım olan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabilmesi için fail tarafından sağ olan, yaşayan bir insana karşı kasıtlı olarak, fail tarafından bilinerek ve istenerek öldürme, bu kişinin yaşamına son verme fiilinin gerçekleşmiş olması gerekir.

Kasten insan öldürme suçunun düzenlendiği yasal düzenleme olan Türk Ceza Kanunu m.81’e göre, suçun nitelikli hallerinin bulunmadığı temel şeklinde fail müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

“Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.”

 

KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ / Fail tarafından kasten öldürme suçunun işleniş şekline bağlı olarak nitelikli haller bulunuyorsa faile verilecek ceza artırılarak verilecektir ve fail kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

 • Failin mağduru tasarlayarak öldürmesi halinde,
 • Failin mağduru canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürmesi halinde,
 • Failin kasten öldürme suçunu yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak işlemesi halinde,
 • Failin kasten öldürme suçunu üstsoyuna, altsoyuna, eşine veya daha önceden evli olduğu fakat daha sonradan boşanmış olduğu eşine karşı işlemesi halinde,
 • Failin kamu görevlisi olması ve kasten öldüre suçunu kamu görevinin getirdiği kolaylıktan yararlanarak ya da kamu görevindeki nüfuzunu kötüye kullanarak işlemesi halinde,
 • Failin kasten öldürme suçunu çocuğa karşı veya ruhen ya da bedenen kendisini faile karşı savunamayacak mağdur bir kişiye karşı işlemesi halinde
 • Failin kasten öldürme suçunu gebe olduğunu bildiği bir kadına karşı işlemesi halinde,
 • Failin kasten öldürme suçunu, başka bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla işlemesi ya da bir suçu işleyememesinin kızgınlığı sonucu işlemesi halinde
 • Failin kasten öldürme suçunu töre saikiyle veya kan gütme saikiyle işlemesi halinde fail müebbet hapis yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

 

Kasten insan öldürme suçu şikayete tabi suçlar arasında mıdır?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu şikayete tabi suçlar arasında olmadığından Savcılık tarafından bu suçun işlendiği öğrenildiğinde suç re’sen soruşturulacaktır ve suça ilişkin herhangi bir şikayet süresi olmayacaktır.

 

Kasten insan öldürme suçuna ilişkin olarak açılmış ceza davasında zamanaşımı süresi nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin olarak açılmış ceza davasında dava zamanaşımı süresi suçun temel hali bakımından 25 yıl olduğundan, söz konusu 25 yıllık süre içerisinde dava açılmamış veya açılmış olsa dahi sonuca ulaşılamamış ise dava zamanaşımına uğrayacaktır.

 

İHMALİ DAVRANIŞLA GERÇEKLEŞEN KASTEN İNSAN ÖLDÜRME SUÇU

Failin icrai davranışıyla ihmali davranışının eşit değerde tutulduğu ve failin ihmali davranışıyla gerçekleşse dahi kasten öldürme suçundan cezalandırılabilmesi için,

 • Failin sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğü olması gerekir ve bu yükümlülüğe ihmali sonucu aykırı hareket etmiş olması gerekir. Örneğin failin bir doktor olması halinde gerçekleştirdiği bir ameliyatta hastanın kanamasına kasten müdahalede bulunmaması halinde kasten öldürme suçunu işlemiş gibi cezalandırılacaktır.
 • Failin kanundan kaynaklanan bir yükümlülüğü olması gerekir ve bu yükümlülüğe ihmali sonucu aykırı hareket etmiş olması sonucu bir kimsenin ölümüne sebep olmuş olması gerekir, bu halde kasten öldürme suçunu işlemiş gibi cezalandırılacaktır.
 • Failin ihmali bir hareketi sonucu hayati tehlikesi oluşan bir kimseye karşı yardım etmeyerek bu kişinin ölümüne sebebiyet vermesi halinde fail, kasten öldürme suçunu işlemiş gibi cezalandırılacaktır.

 

Kasten insan öldürme suçuna ilişkin kovuşturma evresinde açılmış kamu davasında yargılamaya yapmaya görevli mahkeme hangisidir?

Kasten insan öldürme suçuna ilişkin yargılamalar görevli mahkeme olarak,  Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmaktadır, bu sebeple Savcılık tarafından re’sen soruşturulan kasten öldürme suçuna ilişkin açılan ceza davası suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesinde görülecektir.

 

 

1. Ceza Dairesi

2021/8021 E. 

2021/14370 K.

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten öldürme, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

“Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme ve yağma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri tayin, takdire ilişen cezaları azaltıcı sebebin nitelik ve dereceleri takdir kılınmış, sanık savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, duruşmalı incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde düzeltme ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin kasten öldürme ve yağma suçuna yönelik temyiz dilekçesinde ve duruşmada ileri sürdüğü; eksik incelemeye, suçun sübutuna, savunma hakkının kısıtlandığına, katılan kurum vekili ile katılanlar vekilinin kasten öldürme ve yağma suçlarına yönelik temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri; sanığın kasten öldürme eylemini tasarlayarak ve canavarca hisle işlediğine, yağma suçundan daha fazla ceza verilmesi gerektiğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle,
Sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme ve yağma suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Sanık … hakkında maktul …’a yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
… almak için olay günü bankadan para çektiği sabit olan maktul …’ın adliyede çalıştığı zamandan tanıdığı ve taksicilik yapan sanık …’a konudan bahsettiği, sanık …’ın savunması ile sabit olduğu üzere olay günü maktulun parayı üzerine alarak galericilere araba bakmak amacıyla sanığın yanına gittiği, sanık ile maktulun birlikte sanığın aracına bindikleri, sanığın aracı … istikametine, şehir dışına doğru sürdüğü, Gümüşhane kavşağından dönüş yaparak müsait bir yerde aracı durdurduğu, sanığın savunmasına göre amacının “maktulun kendinden para istemesi ile tehdit ve şantajlarına son vermesi hususunda konuşmak olduğu”, sanığın aracı başka yöne sürmesi nedeniyle muhtemelen maktulun araç içinde tepki verdiği, sanığın bu esnada öncelikle maktulun yüzüne yumruk vurarak burunda kırığa yol açtığı, ardından 5 bıçak darbesi ile öldürdüğü olayda; sanığın aracına rıza ile binen maktulün isteği dışında aracını şehir dışına ıssız alana sürerek atılı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediği, eylemin sübut bulduğu, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Kasten Öldürme Suçu Avukatı Amasya

 

Ceza Dairesi         

2021/6967 E.

2021/13558 K.

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi

TEMYİZ EDENLER : Cumhuriyet savcısı, suça sürüklenen çocuk … müdafii, katılanlar vekili, kurum vekili ve kısmen re’sen

TÜRK MİLLETİ ADINA

“Suça sürüklenen çocuk …’un maktulün cesedinin bulunmasından hemen sonrasında köyü terk ettiği, köydeki kan alma işlemi için kolluk kuvvetleri tarafından defalarca çağrılmasına rağmen köye kan verme işlemi için gelmediği, suça sürüklenen çocuğun olay gününe ve olay günü bulunduğu yere ilişkin olarak yapmış olduğu çelişkili anlatımları, olaydan sonra gittiği … ilinde de çok sayıda suça karışmış bulunduğu, olay yeri ve maktulün bulunduğu yer ve bulunma şekli hususları birlikte değerlendirildiğinde suça sürüklenen çocuğun olaydan sonraki davranışları dikkate alınarak hakkında TCK’nin 62. maddesinin uygulanmasını gerektirir takdiri indirim nedenleri bulunmadığından, suça sürüklenen çocuk hakkında TCK’nin 62. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiş olup,

Dosyadaki delillere göre SSÇ … 7 yaşındaki maktuleyi mısır tarlasına götürerek orada el ve ayaklarını bağlamış, organ sokmak suretiyle cinsel istismarda bulunmuş ve dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporuna göre boğarak veya kafasına taşla vurmak suretiyle öldürmüştür. SSÇ’nin çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar suçlarını işlediği dosyaya göre sabittir. Maktuleye karşı bu suçları işleyen SSÇ yakalanmamak ve de delilleri gizlemek amacıyla yaşı küçük çocuğu öldürmüş olup bu suçu sadece canavarca his saiki ile işlediğine dair dosya da delil yoktur. Hem işlediği suçu gizlemek saiki hem de canavarca his saiki bir olayda aynı anda iki ağırlaştırıcı nitelikli hal olarak uygulanamaz. Canavarca his saiki TCK’nin 82/1-b maddesinde düzenlenen, sanığın suç işlerken kendisinin iç dünyasında beliren ve dış dünyaya yansıyan saikini cezalandırmaktadır. Yasada canavarca his tanımlanmamıştır. Doktrin ve içtihatlara göre sanık başka bir saik (sebep) olmaksızın canavarca sayılabilecek bir hissin etkisi ile bu suçu işlemelidir, başka saiklerle adam öldürme suçu işlenmiş ise aynı olayda ayrıca canavarca his saiki ile suçun işlendiği kabul edilemez, somut olayda sanık cinsel istismar ve alıkoyma suçlarını işlemiş ve bu suçların delillerini gizlemek için yaşı küçük maktuleyi öldürmüş olup TCK’nin 82/1-e-h. maddelerinden cezalandırılması gerekir iken 82/1-b, e, h. maddelerinden cezalandırılmasına dair yerel mahkemenin kararı ile bu kararı onaylayan Dairemizin çoğunluk görüşüne katılmıyorum.”

Kasten Öldürme Suçu Avukatı Amasya

Stajyer Derya MERİÇ

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.