MANŞETMARKA HUKUKU

Marka Hukuku Avukatı Gümüşhane

En İyi Marka Hukuku Avukatı Gümüşhane

 

MARKA PATENT AVUKATI

Marka patent avukatı kimdir neler yapar yazımıza geçmeden önce kısaca marka, patent ve tasarım hakkı gibi sınai haklar üzerine yazmak ve anlatmak gerekecektir.

Marka ve patent, günümüzde sürekli gelişen ve rekabetçi nitelik kazanan ticari ve bilimsel hayatta, kişilerin birer güvencesi niteliğindendir. Marka ve patente ilişkin meseleler genel olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemeleri içerisinde hükme bağlanmıştır.

Sınai Mülkiyet kanunu içerisinde; marka, coğrafi işaret, tasarım patent, faydalı model ve geleneksel ürünlerin adlarına ilişkin hakların korunması, ihlali durumunda uygulanacak hukuki ve cezai yaptırımlar yer almaktadır.

 

Marka Nedir

Marka, sahibini diğer kişilerin teşebbüslerinden ayırt edecek isim, şekil, renk, harf, sayı, ses veya herhangi biçimsel bir gösterimdir.

Başkalarına ait mal ve hizmetlerden ayrılmayı sağlar. Hukuki olarak korunabilmesi için bu konuda özel olarak oluşturulmuş bir sicile kaydedilmesi gerekmektedir.

Tabi burada doğal olarak bir tescil başvurusu süreci söz konusu olur.

Marka tescili kişinin her zaman lehine bir durumdur. Marka hakkı korunduğu gibi bunu ihlal edene karşı da tazminat davası açma hakkı doğar.

 

En İyi Marka Hukuku Avukatı Gümüşhane

Tasarım Hakkı Nedir

Tasarım; bir ürün üzerindeki süslemeler, çizgi veya şekiller, renk biçim malzeme yahut biçimsel özellikler bakımından ayırt edici görünümüne denir. Tasarım da aynı markada olduğu gibi hukuki zeminde korunan bir haktır.

Yani kişi tasarımını tescil ettirmesi halinde bunun üzerinden tam bir koruma hakkına sahip olacaktır. Ancak tasarımın tescil edilmemesi, koruma olmayacağı anlamına gelmez.

Somut olayın şartlarına göre tescil edilmemiş tasarım da koruma altında kabul edilebilir. Bu konunun ayrıntıları de gene Sınai Mülkiyet Kanunu m.55 ve devamı maddelerinde yer almaktadır.

 

Patent Nedir

Patent, uygulamada sanıldığının aksine teknolojik alandaki gelişmeler için verilen bir haktır. Eğer bir kişi teknolojinin herhangi bir alanında yeni bir buluş gerçekleştirmişse ve bu buluş teknolojik olarak önemli bir basamak niteliğinde ise ayrıca sanayi alanında uygulanabilirlik özelliğine sahipse bu buluşun sahibine patent verilir.

Patent ile ilgili verilebilecek – verilemeyecek durumlar, korumanın kapsamı, itirazlar, ihlaller vb. önemli ayrıntılar gene Sınai Mülkiyet Kanunu m. 82 ve devamı maddelerinde yer almıştır.

 

Marka avukatı veya patent avukatı şeklinde adlandırılan avukat ise bu alanda vekalet ettiği kişinin haklarını hukuki zeminde savunan kişidir.

Yazımızda marka ve patent konularının hukuki ayrıntılarına girmeyerek marka patent avukatının ne gibi faaliyetler gösterdiğini, bu alanda kişilerin ne gibi yargısal haklarının olduğunu ve bu süreçte genel itibariyle nasıl bir takip yolu izlenmesi gerektiğinden bahsedeceğiz.

En İyi Marka Hukuku Avukatı Gümüşhane

 

Marka Hukuku Hizmetlerimiz Nelerdir?

Marka başvurusu ve başvuruya itiraz,

Marka tescili,

Marka yenileme ve marka devir işlemleri,

Markada unvan ve adres değişikliği,

Marka hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir,

Marka ihlallerinin önlenmesi,

Sahte ürün Baskın ve el koyma,

Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı, haczi,

 

Marka Hakkı ve Kapsamı Nedir?

Marka, bir ticari malın tanıtımı, benzer mallardan ayrılmasına yardım eden, bahse konu malı simgeleyen, resim, imge, harf ve benzeri işaretlerden oluşan ibaredir. Marka, ayırt edici bir işaret olarak işletmenin bütününü temsil etmeye yarar.

Markanın 3 temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar kaynak gösterme, garanti ve reklam işlevleridir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve uluslararası antlaşmalar gereği yabancı ülke vatandaşları marka tescili için başvuru yapabilirler.

TC vatandaşları şahsen de başvuru yapabilecekken yabancı ülke vatandaşları ancak marka vekili aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

 

 

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurularının Türk Patent Enstitüsü’ne yapılması gerekmektedir. Marka tescil başvurusunun tarihi itibariyle koruma başlayacaktır. Yine ayırt edicilik ve tanınmışlık yönünden yapılacak olan incelemelerde başvuru tarihi esas alınacaktır.

Başvuru şartlarının tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda şekli inceleme yapılmış ve mutlak red sebepleri açısından reddedilecek bir husus tespit edilmemişse marka tescil başvurunuz Resmi Marka Bülteninde yayınlanacaktır.

Marka tescilinde mutlak ve nispi ret nedenleri Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde detaylı olarak yazılmıştır.

Marka tescilinin yapılmasından sonra kullanılması da esas kabul edilmiştir. Buna göre Kanunun 9. Maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden bulunmamasına karşın marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan veya marka sahibi tarafından kullanımına 5 yıl süre için kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilecektir.

Tescilli bir markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenecektir.

 

 

Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğünü ileri sürmek için bir dava açmak gerekmektedir. Bu dava, markanın haksız olarak tescil edildiği yahut markanın korunmasını gerektirecek sebeplerin tescil sonrasında hukuki dayanağını yitirdiği gerekçesiyle açılacaktır.

Türk Patent Enstitüsü’ne karşı markanın hükümsüzlüğünden bahisle dava açılamaz. Markanın hükümsüzlüğünü gerektiren haller kanunda sınırlı olarak sayılmıştır ve bu haller dışında bir sebeple markanın hükümsüzlüğü iddia edilemeyecektir.

 

Marka Hakkına Tecavüz

Marka hakkının ihlal edilmesi durumunda marka hakkı sahibi hukuki yollara başvurabilecektir. Marka hakkının ihlali için iktibas yani karışıklığa yol açmış olma ihtimali yeterlidir, yani karışıklığın meydana gelip gelmediği araştırılmaz.

Markaya tecavüzün belirlenmesindeki esas kriter malın hitap ettiği “ortalama düzeydeki tüketiciler”dir. Marka hakkına tecavüz edilmesinin hem cezai hem de hukuki sonuçları vardır. Tecavüzün tespitinin ardından marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler uygulanacak olup 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile kişilerin cezalandırılması öngörülmüştür.

Tecavüz eyleminden zarar görmüş olan marka hakkı sahipleri maddi ve manevi tazminat davası da açabilecektir.

 

Marka Patent Davaları ve Başvuru Süreçleri Ne Kadar Sürer?

Marka, tasarım ve patente ilişkin başvuruların ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi vermek çok güçtür. Çünkü burada başvuru yapılan kurumun yoğunluğu, başvurunun konusu, başvurunun değerlendirilmesi ve yayımlanması, üçüncü kişilerin itirazı, başvurunun reddi halinde izlenecek olan yargısal süreç, mahkemenin yoğunluğu vb. bir çok etken süreyi artırıcı veya azaltıcı etkiye sahiptir. Yani birkaç ay sürebilen bir süreç söz konusu olabileceği gibi birkaç yıl süren bir süreçle de karşı karşıya kalınabilir.

Tabi burada süreye olumlu etki edecek en önemli unsur deneyim sahibi bir marka patent avukatı ile sürecin yürütülmesidir. Marka patent avukatı yukarıda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz üzere mevzuata ve uygulamaya hakimdir. Dolayısıyla süreçte hatalı yahut ihmali işlemlerin önüne geçerek süreci hızlı ve etkin ilerlemesi için çaba gösterir.

 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu