Ana SayfaMARKA HUKUKUMARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

MARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

MARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV VE SİCİL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık yapma ve (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekillerinin niteliklerine, sınav ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği sınavına başvuran gerçek kişileri,
b) (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum:

Türk Patent ve Marka Kurumunu,
c) Kanun: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

ç) Marka vekili: Marka, coğrafi işaret ve tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

d) Patent vekili: Patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,
e) Sınav: Patent vekilliği sınavı ve/veya marka vekilliği sınavını,

f) Sicil: (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum tarafından, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı tutulan Patent Vekilleri Sicili ve/veya Marka Vekilleri Sicilini,
g) Yönetim Kurulu: (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vekilliğe Kabul Şartları, Tüzel Kişi Vekiller
Patent vekilliği veya marka vekilliğine kabul şartları

MADDE 4 – (1) Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak,
d) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak,
e) Sınavda başarılı olmak,
f) Sicile kayıt olmak,

MARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

Tüzel kişi vekiller

MADDE 5 – (1) Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması zorunludur.

(2) Tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur.

(3) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir.

Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz.

Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar
Sınav, sınavın ilanı ve başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Sınav, iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılır.
(2) Sınav, genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.
(3) Sınav (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Yönetim

Kurulu sınavın başka kurum, kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına da karar verebilir.

Bu durumda sınavın yapılmasına ilişkin hususlar, (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum ile sınavı yapacak kurum, kuruluş veya üniversite arasında ayrıca belirlenir.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek için başvurabilir.

(5) Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az otuz gün önce (Değişik ibare: RG-5/5/2017-30057)

Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, sınav tarihinden en az yirmi gün önce olacak şekilde belirlenen son başvuru tarihi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir.

MARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

(6) Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi ve sınav konuları sınav tarihinden en az on beş gün önce (Değişik ibare: RG-5/5/2017-30057) Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Sınav başvurusunda istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Sınava başvuracak adaylar;

a) Girilmek istenen sınavı ve tebligat adresini belirtir beyanı,
b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,
c) Sabıka kaydına ilişkin beyanı,
ç) Öğrenim durumuna ilişkin beyanı,
d) Vesikalık fotoğrafını,
e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgiyi
son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar sınav ilanında belirtilen başvuru yerine teslim etmek veya sınav ilanında belirtilen internet sitesine girmek ve/veya yüklemek zorundadır.

(2) Posta ile yapılan başvurularda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgiler ile (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen beyanlara ilişkin belgelerin en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine ulaşması şarttır.

Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

MARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

Sınav ilanında başvuruların internet üzerinden kabul edileceği belirtilmişse, başvuruların internet üzerinden yapılması zorunludur.

Sınav hazırlık komisyonu ve sınav kurulları

MADDE 8 – (1) Sınav hazırlık çalışmaları, (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen en az üç kişiden oluşan sınav hazırlık komisyonu tarafından yürütülür ve sınava girecek adayların listesi sınav hazırlık komisyonu tarafından düzenlenir.

MARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

(2) Patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları için soruları hazırlamak ve/veya itirazları değerlendirmek, sınav sürecinin gözetimi ve denetimini sağlamak üzere (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum Başkanı tarafından iki ayrı sınav kurulu belirlenir.

Sınav kurulları, (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum Başkanının veya görevlendireceği kurul başkanının başkanlığında, başkan dahil beşer üyeden oluşur.

Ayrıca kurullar için beşer yedek üye belirlenir.

Asıl üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamaması halinde yedek üyeler kurula katılır.

Genel yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Genel yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.
(2) (Değişik:RG-5/5/2017-30057) Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki toplam ağırlığı % 80’dir.

b) Aşağıda belirtilen hukuk dallarının sınav içindeki toplam ağırlığı % 20’dir:

1) Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri.
2) Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri.
3) Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri.

(3) Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.
Mesleki yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Mesleki yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

MARKA PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ DAİR YÖNETMELİK

(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları içerir:

a) Marka vekilliği sınavı için; marka, coğrafi işaret ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

b) Patent vekilliği sınavı için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

(3) Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve geçerliliği (Değişik başlık:RG-18/12/2015-29566)
MADDE 11 – (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde

(Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınavda başarısız kabul edilen aday, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma itiraz edebilir.

Postada geciken veya süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(3) (Ek:RG-18/12/2015-29566) Mesleki yeterlik sınavında başarısız sayılan adayların, genel yeterlik sınavı sonuçları sonraki yıllarda yapılacak mesleki yeterlik sınavları için kazanılmış hak teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sicil
Sicile kayıt
MADDE 12 – (1) Sınavda başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma başvuru yapılır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olunduğuna dair diploma veya belge.

b) Sabıka kaydına ilişkin beyan.
c) Tebligat adresine ilişkin beyan.
ç) Sicil kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
d) 4,5×6 cm boyutunda son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.
e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.

f) Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı.

g) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararı.

ğ) Gerçek kişi yanında çalışan vekilin, yanında çalıştığı kişiyi (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı belge.

h) Gerçek kişi vekiller için, bağlı olunan vergi dairesinden (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış faaliyet konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belge.

(3) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge verilir. Belgenin tekrar istenmesi halinde ücret tebliğinde belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

(4) Sicile kayıt tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma eksiksiz olarak verildiği tarih olup, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibariyle Sicil kaydı sona erer.

(5) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, Sicile kayıtları yapılmaz ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Sicile kaydı yapılmaz.

(6) Vekilin, Sicile kayıt edilen bilgilerinde meydana gelen her türlü değişikliği (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma bildirmesi zorunludur.

Sicil yenileme

MADDE 13 – (1) Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi dikkate alınarak her yıl yenilenir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma başvuru yapılır:

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.
b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.

c) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik var ise bu bilgi ve belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri Sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.

Adres, unvan ve nevi değişikliği
MADDE 14 – (1) Adres değişikliğinin Sicile kaydı için talep dilekçesi ile birlikte (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma başvuru yapılır.

(2) Unvan ve nevi değişikliğinin Sicile kaydı için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057)Kuruma başvuru yapılır:
a) Talep dilekçesi.
b) Unvan veya nevi değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı.

Sicilden silinme ve yeniden kayıt hakkı

MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-5/5/2017-30057) Sicile kayıt edilmiş olan bir vekilin Sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması, vekilin yazılı talebi veya vekile Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen cezanın uygulanması halinde vekilin kaydı Sicilden silinir.

(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden vekil, Sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.
(3) Sicile yeniden kayıt olma talebinde bulunan vekil, 12 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan bilgi ve belgeler ile birlikte (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kuruma başvuru yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik yolla yapılan başvuru ve talepler
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki başvuru ve taleplerin elektronik imza, mobil imza veya (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum tarafından sağlanan diğer

yöntemlerle elektronik yolla yapılması halinde başvuru veya talep ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu, başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının elektronik yolla imzalanması suretiyle kabul edilir.

Elektronik yolla işlem yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(2) Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Kurum kayıtları esas alınır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) 25/7/2007 tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yapılmış başvuruların durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, Sicile kayıt veya Sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.
Tüzel kişi vekillerin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sicile kayıtlı tüzel kişi vekillerin, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenen şartı, Sicil yenileme tarihine kadar yerine getirmeleri gerekir. Aksi takdirde tüzel kişi vekilin Sicil kaydı yenilenmez.
Mevcut vekillik belgelerinin yenilenmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-5/5/2017-30057)

(1) Patent vekillerinin ve marka vekillerinin vekillik belgeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle sicil yenileme talebi üzerine bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz yenilenir.
Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-5/5/2017-30057) Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

(1) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin adı “Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/6/2015 29399
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 18/12/2015 29566
2. 5/5/2017 30057
3.

Devamı

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: