Ana SayfaİCRA İFLAS HUKUKUMenfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası

icra takibi borçlusunun borcunu ödemeden önce herhangi bir borcu olmadığını tespit ettirmek için açtığı davadır.

Bu dava ile talip borçlusu borçlu olmadığını ispat edip hakkındaki icra takibini iptal ettirmeyi hedeflemektedir.

Borçlu açtığı bu davayı kazanırsa, takip iptal edilir ve borcu ödemekten kurtulur.

Borçlu takipten önce veya takipten sonra bir menfi tespit davası açarak borçlu olmadığının tespitini isteyebilir.

Menfi tespit davasında süre var mıdır?

Yasada herhangi bir hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.

Ancak borçlunun borçlu olmadığı hukuki sebebe göre zamanaşımı süresi söz konusu olabilir. Örneğin abonelik sözleşmesine bağlı talep edilen elektrik faturası borcu için bu süre 10 yıldır.

Menfi tespit davası kime karşı açılır?

Dava icra takibinin başlatıldığı yer ya da ikametgah adresinin olduğu mahkemede açılır.

Görevli mahkeme ise dava değerine göre asliye ya da sulh hukuk mahkemesidir.

Menfi tespit ve alacak davası birlikte açılabilir mi?

Borcun ödenmesi üzerine  tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüştüğünden, davacı borçlunun ödediği paranın geri verilmesi için ayrı bir istirdat davası açmakta hukuki yararı yoktur.

Buna rağmen, davacı ayrı bir istirdat davası açarsa, bu iki dava göre birleştirilir ve birlikte görülür.

Menfi tespit davası kısmi dava olarak açılabilir mı?

Dava; elektrik borcundan kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkindir.

Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün aynı hukuki ilişkiden (mesela, ödünç veya satış sözleşmesinden) doğmuş olması ve bu (aynı hukuki ilişkiden doğan) alacağın şimdilik bir kesiminin dava edilmesi gerekir.

Menfi Tespit Davası
Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davasında vekalet ücreti nispi mi?

İİK. ‘nun 72.maddesine göre açılmış menfi davası  nispi harca tabidir.

Bu durumda davanın kabulü veya reddi halinde yürürlükteki Avukatlık Ücreti Tarifesi hükümleri uyarınca taraflar yararına nispi vekalet ücretine hükmedilir

Menfi tespit davası kaç yıl sürer?

Zamanaşımı Süresi

Takibe itiraz etmemiş veya itirazı kaldırılmış olan borçlu eğer borcu ödemiş ise ödediği tarihten itibaren 1 sene içerisinde genel mahkeme de dava açarak bu paranın geri alınmasını istemelidir.

Menfi tespit davası teminat nereye yatırılır?

Mahkeme, menfi  davası açıldığı zaman icra işlemlerin durması için belli bir miktar teminat göstermesini davacıdan ister.

Bu teminat genelde dava değerinin % 15 i kadar nakit veya banka teminat mektubu olmaktadır.

Menfi tespit davasında davalı kimdir?

Hukukumuzda kural olarak ispat yükü dava açan tarafta olsa da menfi davalarında ispat yükü davalı olan alacaklı üzerindedir. Açılması için herhangi bir hak düşürücü süre kanunlarda öngörülmemiştir.

Menfi tespit davası basit yargılama mı?

Menfi davası yargılama usulü olarak basit yargılama usulüne tabidir.

Asliye hukuk mahkemelerinde yürütülen, normal dava seyrinde işlemektedir.

Dava dosyası, alacaklının talep ettiği borcun, borçlu tarafından ödenme zorunluluğunu ortadan kaldırmak amacıyla açılmaktadır.

Menfi tespit davasında tebligat kime yapılır?

Menfi davası, mevcut icra takibine karşı açıldığına göre, söz konusu icra takibini yürüten alacaklı vekiline (aynı dosyayla alakalı olduğu, açılan dava mevcut takibe ilişkin olduğu için) tebliğ edilebilir.

Menfi tespit davasında tazminat istenebilir mi?

Borçlu lehine sonuçlanması halinde ise, ayrıca bir hükme gerek kalmadan takip durur.

Bu durumda, borçlu olmadığını kanıtlayan davacı/borçlu, kendisine karşı başlatılmış olunan takip nedeniyle uğradığı zararlar neticesinde alacaklının tazminata mahkum edilmesini talep edebilir.

Menfi tespit davasında zamanaşımı defi ileri sürülebilir mi?

Zamanaşımına uğrayan bir alacak için ilamsız icra takibi yapılmış ve takip kesinleşmişse borçlu tarafından açılacak  tespit davasında zamanaşımı defi ileri sürülemez.

Borç ödendikten sonra menfi davası açılabilir mi?

Borçlu bu davayı kazanırsa hakkındaki icra tabi iptal edilir ve borcu ödeme yükümlülüğünden kurtulur.

Ancak borçlu borcu icra dairesine ödedikten sonra artık menfi tespit davası açamaz

Menfi davası açma süresi ne kadardır?

İcra takibinde önce ve sonra olarak da açılır.

İkinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 15 gündür. Bu süre hak düşürücü süredir.

Tespit davası adli tatilde görülür mü?

Adli tatilde görülecek davalardan değildir.

Bu nedenle 6100 sayılı HMK’nun 104.maddesi gereğince bu kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Menfi tespit davası takibi durdurur mu?

Başlamış olan takibi kendiliğinden durdurmaz. İcra takibinden sonra açılan menfi  davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez.

Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur.

Menfi tespit davası kesin hüküm teşkil eder mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda gerekse de İcra İflas Kanunu’nda (m.72) yer almıştır.

Aynı şekilde böyle bir dava açılabilmesi için öncelikle davalının bir hukuki ilişkinin varlığını iddia etmesi gerekir.

Mahkemece verilen tespit hükmü kesin hüküm ve kesin delil teşkil eder.

Menfi tespit davası kesinleşmeden vekalet ücreti icraya konulabilir mi?

Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.

Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı kesinleşmeden yargı gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine konu edilemez

 

Önceki İçerikMarka Avukatlığı
Sonraki İçerikİstirdat Davası

SON EKLENENLER

%d blogcu bunu beğendi: