EN SON EKLENENLER

Merkezi Takip Sistemi İcra

Merkezi Takip Sistemi İcra

MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ

  • Merkezi Takip Sistemi’ne yönelik düzenlemeler 1 Haziran 2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmiştir.

Avukatlar tarafından yürütülen abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takiplerinin,

haciz aşamasına kadar olan işlemlerinin icra dairesine gelinmeden, UYAP ve PTT entegrasyonu ile oluşturulan bir sistem üzerinden yürütülmesine imkan tanıyan bir takip prosedürüdür.

Genel olarak; telefon borcu, su borcu, cep telefonu hattı borcu, Dijital TV platformlarından kaynaklanan borçlar, MTS sistemi üzerinden icra takibi olarak başlatılmaktadır.

MTS diğer adıyla Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmış olan icra takipleri 06.12.2018 tarihinde yayınlanmış olan

“ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN” ile mevzuatımıza girmiştir.

Kanuna ilişkin yönetmelik de 29.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.

Merkezi Takip Sistemi İcra
Merkezi Takip Sistemi İcra

Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezi Takip Sistemi’nde yer alan takip talebini dolduracak.

Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek.

Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak, ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.

Merkezi Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT’ye iletilecek.

PTT, bu bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine icraya devam olunacak, haciz aşamasına geçilecek.

  • Borçlu aleyhinde Mts icra takibi açıldığını nasıl öğrenebilir ?
  1. a) Vatandaş E-Devlet Sistemi üzerinden
  2. b) Kendisine Postane tarafından gönderilmiş olan tebligat (ödeme ihtarı) eline ulaştığı zaman

Bu aşamada sistem ödeme ihtarına Türkiye genelinde geçerli olacak olan merkezi takip numarası verecektir.

  • MTS (Merkezi Takip Sistemi) icra takibi kendisine ulaştığında borçlu ne yapabilir ?

Borçlu ödeme yapmak isterse, takip masrafları da dahil olmak üzere güncel borç miktarını MTS’den kontrol ederek PTT veya herhangi bir banka (internet) şubesinden MTS numarası ilişkilendirmek suretiyle borcunu yatırabilecektir.

Borçlu böyle bir borcu kabul etmeyip itiraz etmek isterse, itiraz dilekçesini herhangi bir icra dairesine sunabileceği gibi MTS üzerinden elektronik imza kullanarak veya kimlik tespiti yapılmak suretiyle herhangi bir PTT şubesine de itiraz edebilecektir.

  • Borçlu ödeme emrine nasıl itiraz edebilir?

1 )Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir.

İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı, en geç iki iş günü içinde sisteme yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir.

Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

2) Merkezî Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilir.

3) Süresi içinde borca yapılan itiraz üzerine icra takibi durur. Duran takip hakkında, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

4) İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılır.

5) Sadece yetkiye itiraz hâlinde alacaklı avukatı, yetki itirazında gösterilen icra dairesinde haciz işlemlerini başlatabilir.

Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için bu dairenin bağlı bulunduğu mahkemede yetki itirazının kaldırılması şarttır.

Mahkeme, yetki itirazını dosya üzerinden inceleyip kesin olarak karara bağlar.

Mahkemenin yetkili gördüğü icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için yeniden ödeme emri tebliği gerekmez.

  • Ödeme emrine itiraz edilmemesi durumunda ne olur?

1) Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması hâlinde, alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde yapacağı talep üzerine 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebrî icraya devam olunur.

2) İcra müdürü, cebrî icraya devam edilmesi talep edildiğinde; alacağın bu Kanun kapsamında bulunduğunu, ödeme emrinin tebliğ edildiğini, takibe itiraz edilmediğini veya itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebrî icra işlemlerine devam eder.

Aksi hâlde gerekçesini belirterek talebi reddeder. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu şikâyet yoluna başvurabilir.

3) İkinci fıkra uyarınca cebrî icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu hâllerde,

alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilir.

Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti ve detayı hakkında bilgi veremez; sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verebilir.

Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilir.

4) Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl içinde haciz talep edilmezse takip düşer.

İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması hâlinde davanın açıldığı tarihten hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu