MANŞET

Miras Hukuku Avukatı İstanbul Avcılar 2022

Miras Hukuku Avukatı İstanbul Avcılar 2022

Ölen kişinin arkasında bıraktığı gayrimenkuller ve maddi değere sahip olan malların, menkullerin paylaşımı için kanuna uygun şekilde mal bölümü yapılması gereklidir.

Mirasçılardan biri veya birkaçı tarafından size ait olan hakkın paylaşımıyla ilgili girişimde bulunulduğu taktirde, miras avukatı ile görüşerek, mirasın size ait payına yönelik dava açabilirsiniz. Sadece pay bölüşülmesiyle ilgili davalarda değil, mirasçılarla yapılacak olan görüşmelerde reddi miras davasının açılmasına yönelik durumlar için de özel olarak danışmanlık veriliyor.

Miras Hukuku Avukatı İstanbul Avcılar 2022

İki ve daha çok mirasçının payının bulunduğu menkul ve gayrimenkullerin paylaşımında anlaşma olması; mahkeme masrafları olmamasını ve yıllar boyunca beklememeyi sağlayacaktır. Miras avukatı sizin tarafınızdan, ortaklığın giderilmesi veya mahkeme yoluyla hissenizin tanımlanması için yapılacak olan başvuruyu mahkemeye iletecektir.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak partnerlerimiz hukuk bürolarımız ve tecrübeli miras hukuku avukatlarımızla Türkiye’nin her iline ve Uluslararası birçok ülkeye miras hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Mirasçı Kime Denir?

Miras hukuku kişinin ölümünden kaynaklı ya da gaip olması durumunda mirasının kime intikal edeceği (zümre sistemi), ne şartlarda kime intikal etmeyeceği ya da kimin ne oranda yüzdesi olduğuna dair düzenleme ile meydana gelen özel hukuk dalıdır.

Mirasbırakan vefat eden kişi olup, mirasbırakanın ölümü ile ardında bıraktığı tereke üzerinde hak sahibi kişidir mirasçı.

Miras Avukatı ne iş yapar?

Miras avukatı ölen bir kişinin mal paylaşımında yaşanan hukuki anlaşmazlıkları çözme konusunda hizmet verir.
Miras bırakanın mirasçısını gösteren belge (Veraset ilamının) alınması,
Vasiyetname hazırlanması,
Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,
Mirasta mal paylaşımı,
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek,
Miras bırakan kişinin malvarlığının tespitini içeren tereke davasının açılması ve takibi,
Mirasçılık belgesinin (Veraset ilamının) iptali davaları,
Miras reddi (Reddi miras) davasının açılması ve takibi,
Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları,
Saklı payın korunması davası,
Mirastan feragat sözleşmelerinin hukuka uygun olarak hazırlanması,
Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve takibi,
Mirasta iade davalarının açılması ve takibi,
Vasiyetnamenin tenfizi ve vasiyet iptali davalarının açılması ve takibi,
Taksim sözleşmelerinin hukuka uygun hazırlanması,
Tenkis davası açılması ve süreçlerin takip edilmesi,

Miras hukukunda iptal davasını kimler açabilir?,
Kimler Mirasta İptal Davası Açabilir?

İptal davası, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Dava, ölüme bağlı tasarrufun tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.

Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası – Nedenleri

Ölüme bağlı tasarrufların geçersizliğini bu geçersiz olmasından yararlanacak kişilerin ileri sürüp ispatlaması sonucu, yenilik doğurucu bir hüküm niteliğindeki mahkeme karar ile tespit edilmesi gerekir.
Ölüme bağlı tasarrufların iptali TMK m.557 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. İptal davasının sebepleri 557.maddede ele alınmıştır; Madde

557- Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:

Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.
Öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde itiraz etmez ise tasarruf geçerli hale gelir. Ölüme bağlı tasarrufta kişinin veya şeyin belirtilmesinde açık yanılma halinde mira bırakanın gerçek arzusu kesin olarak tespit edilebilirse, tasarruf bu arzuya göre düzeltilebilir.

Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Şartları

Terekenin tespiti ve defter tanzimi, terekenin yönetilmesi davası açmak,
Miras sözleşmesinin düzenlenmesi için miras alanında uzman vekilden yararlanılmalı, kanunen uygun bir miras sözleşmesi düzenlenmelidir.
Muris muvazaası (Mirastan mal kaçırma) davaları,
Mirastan feragat sözleşmesi düzenlemek,
Mirasın reddi davası açmak,
Mirasta denkleştirme davası açmak,
Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası açmak,
Miras paylaşımı için miras davası açmak,
Tenkis davası açmak,
Miras şirketinin yönetimini yapmak.
Bütün bu uyuşmazlık süreçlerinde hukuki kayıp yaşanmaması için öngörülen yasal süreleri kaçırmamak adına dikkat edilmesi ve uzman bir hukukçudan yardım alınması gerekmektedir.

Ölüme bağlı tasarruf nasıl yapılır?

Ölüme bağlı tasarruflar, hukuk sistemimiz içerisinde iki ayrı şekilde düzenlenmiştir. Miras sözleşmesi ve vasiyetname olmak üzere ölüme bağlı tasarruflar gerçekleşir. Vasiyetname düzenlemesi ile tek taraflı şekilde tasarruf yapılırken miras sözleşmesinde ise iki tarafın bulunduğu bir hukuki işlem bulunur.

Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası nedir?

Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, ölüme bağlı tasarrufları kanun gereği kendiliğinden hükümsüz kılan haller dışında hükümsüz kılmanın yollarından biridir. Kanunda gösterilen bazı sebeplerin varlığı halinde gerekli şartlar da sağlanırsa ölüme bağlı tasarrufların iptal edilebilmesi de mümkündür.

Ölüme bağlı tasarruf niteliği nedir?

Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın isteğine göre mirasçılığın ve mirasçılıkla ilgili düzenlemelerin sonuçlarını doğurabilmesi için yapılan hukuki işleme denir. Yani ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonraki talimatlarını, arzularını içeren bir hukuki işlemdir.

Saklı Pay Nedir?

Türk Medeni Kanununda bazı yasal mirasçıların yasal miras payının belli bir kısmını mirasbırakanın tasarrufundan koruyarak saklı pay ilan etmiştir. Bu paylar mirasçıların yasal miras payı esas alınarak kanunumuzda belirtilen oranlar üzerinden belirlenmektedir.

Saklı Pay Oranları

Saklı pay oranları Türk Medeni Kanunun 506. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Hükme göre saklı pay oranları Altsoy için yasal miras payının yarısı, Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü ‘’olarak belirlenmiştir.

Miras sözleşmesi iptal edilebilir mi?

Ölüme bağlı tasarruflar kural olarak kendiliğinden hükümsüz olmazlar. Bunların geçerliliklerini yitirmeleri için mahkeme tarafından iptal kararı verilmesi gerekmektedir. Mahkemenin iptal kararı vermesi için ise ilgili bir kişinin dava yolu ile talebi şarttır. Mahkeme talep olmaksızın res’en iptal kararı veremez.

Rızai Taksim sözleşmesi mirasçıları bağlar mı?

Rızai taksim sözleşmesi, mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlıyor.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası miras bırakanın ölümünden sonra geçerlilik şartlarına aykırı düzenlenen vasiyetnamenin geçmişe etkili olarak iptal edilmesi amacıyla açılmaktadır. İlgililer irade sakatlığı, ehliyetsizlik, hukuka veya ahlaka aykırılık, şekle aykırılık sebeplerinden birinin varlığı halinde vasiyetnamenin iptalini talep edebilir.

Vasiyetnameyi düzenleyen mirasbırakanın ehliyetsizliği ileri sürülerek bu dava açılmışsa tarafların iddiasını tanık beyanları, sağlık raporu gibi delillerle desteklemesi gerekmektedir. Mirasbırakanın ehliyet durumu, vasiyetnameyi düzenlediği tarih göz önünde tutularak belirlenecektir.

Vasiyetnamenin iptali sebeplerinden olan irade sakatlığı; yanılma, aldatma, korkutma veya zor kullanmayı ifade etmektedir. Vasiyetnamenin bu hallerden birinin varlığı ile hazırlanması iptale tabidir.
Miras bırakan vasiyetnamesini düzenlerken kanuna ve ahlaka aykırı hükümler getiremez. Aksi davranış, vasiyetnamenin iptali davası yoluyla ilgili hükümlerin iptali sonucunu doğuracaktır.

Miras bırakanın vasiyetnamesini, düzenlediği tarihte yürürlükte olan kanunlarda belirlenmiş şekil şartlarına uygun olarak yapması gerekmektedir. Şekil şartlarına aykırılık iptale tabidir.7

Vasiyetnamenin İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanununun 576. maddesinin 2. fıkrasına göre, iptal davasında yetkili mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yeri (ikametgahı) mahkemesidir.

Görevli mahkeme ise HMK. m.2 ’ye göre Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Vasiyetnamenin İptali Dava Konusu Ve İspat

Türk medeni kanunun 558/2,3 hükmünde iptal davasının, ölüme bağlı tasarrufun tamamına veya bir kısmına ilişkin olabileceği belirtilmiş ayrıca aynı hükümde İptal davasının, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamını değil, yalnız bu kazandırmaların iptal edileceği de düzenleme altına alınmıştır.
İptal davasında ispat yükü davacıya aittir. Davacı, ölüme bağlı tasarrufun iptalini gerektiren bir sebebin mevcut olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Vasiyetnamenin İptali Davasında Zamanaşımı

Bir yıllık süre: Davacı kişi kendi hak sahipliğini, ölüme bağlı tasarrufu ve iptal nedenini öğrenmesinden itibaren işlemeye başlar. Davacı bu hususları miras bırakanın ölümünden önce öğrenmiş olsa bile bu bir yıllık süre miras bırakanın ölümünden sonra işlemeye başlar.
On yıllık süre: Davalının iyi niyetli olması halinde vasiyetnamelerde vasiyetnamelerin açıldığı tarihten itibaren, miras sözleşmelerinde ise miras bırakanın ölümü ile 10 yıllık süre işlemeye başlar.
Yirmi yıllık süre: Davalının kötü niyetli olması halinde on yıllık süre yirmi yıl olarak esas alınır.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra kanun gereği kendiliğinden miras bırakana geçer. Ancak mirasçıların zilyetliğinden önce terekenin tamamı ya da bir kısmı haksız olarak üçüncü bir kimseye geçmiş olabilir.

Üçüncü kişinin haksız ele geçirme işlemi miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşebileceği gibi miras bırakan hayattayken olması da mümkündür.

Böyle bir durumun varlığı halinde mirasçılar, terekenin tamamı ya da bir kısmını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı miras sebebiyle istihkak davası açacaktır.

Miras sebebiyle istihkak davasında amaç mirasçının üstün hakkını ileri sürerek malının geri verilmesini sağlamaktır.

Miras sebebiyle istihkak davası miras bırakanın ölümünden sonra açılacaktır.

Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Mirasçılıktan çıkarma ölüme bağlı bir tasarrufla yapılır. Bu ölüme bağlı tasarruflar ise miras sözleşmesi ya da vasiyetname olarak düzenlenebilir.

Miras hukukunda kural olarak miras bırakan dahi mirasçıların saklı paylarına müdahale edememektedir. Fakat bu kuralın bir istisnası mirastan çıkarma işlemidir.

Mirastan çıkarma, miras bırakanın yaşarken yapmış olduğu bir ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçılarının terekeden faydalanmalarını önleme işlemidir. Mirasçılıktan çıkarma işlemi belirtildiği üzere ölüme bağlı tasarrufla yapılabilecek olup çoğunlukla vasiyetnamede gerçekleştirilmektedir.

Mirastan Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

Medeni kanun cezai amaçla mirasçılıktan çıkarma sebeplerini 510.maddede belirtmiştir.

Buna göre ;
Mirasçı miras bırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse,
Mirasçı ,miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse miras bırakan ,mirasçılarını mirastan ıskat edebilir.

İŞLENEN SUÇ TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALSA BİLE YİNE DE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ?

Medeni kanunun 510. Maddesine göre ,mirasçının mirasbırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi ,mirastan ıskat(mirasçılıktan çıkarma) sebebidir. Bu suç bir sonuca ulaşmasa ,teşebbüs aşamasında kalsa bile yine bir ıskat sebebi teşkil eder. Bu hususta ceza mahkemesince alınmış olan bir mahkumiyet kararı da zorunlu değildir .

Yurtdışından Miras Kaldığında Ne Yapılmalı?

Yurt dışından miras kalması halinde mirasa hangi ülke kanunların uygulanacağı mirasçıların merak ettiği konulardandır.
Murisin mirasçıları olan kişilerin aradaki soy bağını gösteren bir belge alması gerekir.

Ayrıca bu belge vatandaşı olunan ülkenin mahkemelerinden ya da nüfus müdürlüklerinden alınmalıdır. Talep edilen mirasçılık belgesinin taşınır ya da taşınmaz oluşuna göre mirasçılık belgesi verilir.
Veraset ilamı miras bırakanın mirasçılarını tespit eden resmi bir belgedir.

Alman vatandaşı Türkiye’den miras alabilir mi?

Bir Alman vatandaşı Türkiye’de veya Almanya’da öldüğü ve Türkiye’de miras olarak taşınır mal bıraktığı takdirde, Veraset Anlaşmasının 14. maddesine göre mirasçının Türkiye’de mirasçılık hakkını kanıtlaması için Almanya’da düzenlenmiş olan bir veraset ilamı yeterlidir.

Almanya’da veraset ilamı nasıl alınır?

Mirasçılar vefat eden kişinin veraset ilamını çıkartmak için, onun son oturduğu yerdeki yetkili Sulh Mahkemesine başvurmalıdır. Almanya’da Alman veraset ilamı çıkartmak için diğer bir imkân ise Noter’e gidip, talepte bulunmaktır. Veraset ilamını tek kişi veya diğer mirasçılar birlikte çıkartabilir.

Almanya’da ölüm belgesi nasıl alınır?

Almanya vatandaşı kişinin evde ve doğal nedenler ile vefatı gerçekleşti ise bağlı bulunan ilgili belediye aranarak tabip talebinde bulunulur. Belediye tarafından görevlendirilen tabip Almanya vatandaşı kişinin ölümünü teyit eder. Akabinde ölen kişinin pasaport bilgileri üzerinden ölüm belgesi düzenler.

Veraset ilamı nasıl kesinleşir?

Veraset ilamı kesinleşme süresi, belge için noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmanıza göre değişkenlik göstermektedir. Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan başvurularda veraset ilamı kesinleşme süresi genellikle 1 ayı bulmaktadır.

Reddi miras için hangi belgeler lazim?

Mirasın reddi için gerekli olan belgeler; mirasçının son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmış veraset ilamı ve mirasın reddi başvuru dilekçesinden ibarettir.

Reddi miras avukatsız yapılır mi?

Mirasçılar tarafından Sulh hukuk mahkemesine verilen bir dilekçe ile ya da sözlü beyanla yapılır. Hak kaybına uğramamak için avukat aracılığıyla yapılması tavsiye olunur.

Reddi miras yapmak için veraset ilamı şart mı?

Reddi Miras İçin Gerekli Belgeler
Veraset ilamı; kişinin mirasçı olduğunu belirten belgedir. Reddi miras davası için veraset ilamı dışında ek bir belgeye ihtiyaç duyulmasa da terekedeki malların neler olduğunun etraflıca araştırılması gerekir. Bunun en iyi yolu bir terekenin tespiti davası açmaktır.

Geçmiş ölüm belgesi nereden alınır?

Herhangi bir sebepten dolayı ölen baba, anne, eş, çocuk ve bebek için geçmişe dönük eski tarihli olarak yeniden ölüm belgesi çıkartmak mümkündür. Bunun için Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü kurumlarına başvurmanız gerekmektedir. Nüfustan Ölüm belgesi alma işlemi için T.C kimlik kartı ile başvuru yapabilirsiniz.

Veraset ilamı çıkarıldıktan sonra ne yapılır?

Veraset ilamını aldıktan sonra, veraset intikal işlemleri yapılabildiği gibi reddi miras işlemeleri de yapılabiliyor. Ancak mirasın reddedilmesi için bunun miras kaldıktan sonraki ilk 3 ay içinde beyan edilmesi gerekiyor. Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılıyor.

Veraset ilamı 4 ay içinde alınmazsa ne olur?

Veraset ilamını alan kimseler 3 ay içerisinde isterse mirası reddedebiliyor. Veraset ilamı almayan ve dolayısı ile kendisine kalan mirastan haberi olmayan kimseler, kalan mirası kabul etmiş oluyor. Veraset ilamı alınmazsa direkt bu durumun bir cezası olmuyor.

Miras Hukuku Avukatı İstanbul Avcılar 2022

Mirasın reddi altsoyu etkiler mi?

Mirasın reddi mirasçılık sıfatını geçmişe etkili olarak sona erdirir. Miras, mirası reddetmiş olan mirasçı miras bırakandan önce ölmüş gibi paylaştırılır. Mirası reddedenin altsoyu varsa miras payı onlara geçer, yoksa bu durumda onunla aynı zümrede mirasçı olanların miras payı artar.

Miras Hukuku Avukatı İstanbul Avcılar 2022

Miras Avukatı Ne Kadar Alır?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzenlenmektedir. Vekalet ücreti, tarifede belirtilen ücretin altında ücret belirleyemezler. Yalnız her miras davasında da aynı vekalet ücreti alınmamaktadır. Dosya sürecinin uzunluğuna ve kısalığına, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, dava değerine, davanın masrafına göre vekillik hizmeti için müvekkilinden vekalet ücreti ile masraf talep edecektir.

Bu nedenle vekillik ücretini kesin olarak belirtmek mümkün değildir. Sonuç olarak, miras avukatı asgari ücret tarifesinin altında belirlenen miktardan daha düşük miktarda ücret alamaz, fakat daha yüksek miktarda dava alabilecektir.

Asal Hukuk Danışmanlık olarak miras hukuku alanında uzmanlaşmış tecrübeli avukat kadrosuyla; müvekkilleri için hukuki süreçlerin başlatılması, yönetilmesi ve önemsiz prosedürlerin yerine getirilerek davaların bir an önce sonuçlanmasını adına profesyonel miras hukuku danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Miras Hukuku Avukatı İstanbul Avcılar 2022

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu