Ölümlü Trafik Kazası 2022

DAVANIN TARAFLARI

Ölümlü Trafik Kazalarında Dava Açabilecek Olanlar

Trafik kazası sonucu ölen kişiden destek alan kişilerin bu desteği ispatlaması halinde maddi ve manevi tazminat davası açma hakları bulunmaktadır. Ölen kişi evli ise eşi ve çocuklarının; bekâr ise anne ve babasının destek gördüğü kabul edilir. Destek gördüklerini ispatlamak zorunda değillerdir

Ölümlü Trafik Kazalarında Neler talep edilebilir ?

Trafik kazalarında meydana gelen zararlar maddi olabileceği gibi manevi zararlar da söz konusu olabilir.

Ortaya çıkan maddi ve manevi zararların yanında zarar gören kişinin tedavisinden kaynaklanan veya ölüm halinde defin masraflarını da talep edilebilir. Hatta araçta meydana gelen zararlar ve araçta bulunan eşyanın uğradığı zararın da tazmini mümkündür.

Borçlar kanunumuzun maddi tazminatı düzenleyen 45. madde göre, “Bir adam öldüğü takdirde zarar ve ziyan, bilhassa defin masraflarını da ihtiva eder.

Ölüm, derhal vuku bulmamış ise zarar ve ziyan tedavi masraflarını ve çalışmağa muktedir olamamaktan mütevellit zararı ihtiva eder.

Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir” şeklindedir.

Borçlar kanununun 47 maddesin de, “Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyla adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir” denilmiştir.

Trafik kazası sonucunda ölüm olayı gerçekleşmişse; Mirasçıları, ölenin desteğinden yoksun kaldıklarından destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masraflarını talep edebileceği gibi, ölenin, ölümü nedeniyle duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminatta talep edebilirler.

Ölümlü Trafik Kazalarında Kimlere Karşı Dava Açılabilir:

Maddi ve manevi tazminat davaları kusurlu araç sürücüsüne, araç sahibine, aracın işletenine ve sigorta şirketine karşı açılabilir.

Bunun yanı sıra kazaya ve zarara neden olan araç tespit edilemiyorsa yalnız maddi zararların tazmini için 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuş olan Güvence Hesabı’na başvuru hakkı vardır.

Ölümlü Trafik Kazalarında GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

a) Görevli Mahkeme: Kural olarak görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olmakla birlikte, sigorta şirketlerine karşı açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir.
b)  Yetkili Mahkeme: Seçimlik yetki düzenlemelerinin var olduğu bir dava türüdür. Genel yetki kuralına göre davalılardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesinde dava açılabilir. Bunun yanı sıra trafik kazalarında niteliği gereği haksız fiil hükümleri uygulandığından HMK madde 16 hükmüne göre trafik kazasının gerçekleştiği yer mahkemesinde veya zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde de dava açılabilir.

Ölümlü Trafik Kazalarında MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN KAPSAMI

Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesinde belirtildiği üzere trafik kazalarından doğacak zararlara ilişkin açılacak tazminat davalarında Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Tazminat taleplerinin içeriği, şartları, tazminat miktarlarının belirlenmesi gibi tüm hukuki işlemlerde haksız fiil hükümleri esas alınacaktır.

Buna göre manevi tazminata ilişkin TBK’nın 56. Maddesindeki hüküm esas alınacaktır.

Maddi tazminat talepleri bakımından ise TBK’nın haksız fiile ilişkin kısmının ölüm başlıklı 53.maddesi dikkate alınacaktır.

Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

Cenaze giderleri,
Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar

Destekten Yoksunlukta Kişilere Göre Zarar Süreleri

Eşin Destek Süre Hesaplaması,
Çocukların Destek Süre Hesaplamaları,
Çocukların Anne ve Babaya Destek Süreleri,
Kardeşlerin Destekten Yoksunluk Süre Hesaplaması,

Trafik Kazasında Destekten Yoksunlukta Zarar Süreleri Hesaplaması

Ölümlü trafik kazalarında kimler tazminat alır?

Ölümlü trafik kazalarında; Ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilir. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

Ölümlü trafik kazalarında; Ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilir.

Ayrıca kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ızdırap için manevi tazminat talep edebilirler.

Trafik kazasında ölüm olursa ne olur?

Trafik kazasında ölüm meydana gelmişse dava Asliye Hukuk Mahkemesi yerine Ağır Ceza Mahkemesi‘nde açılır. Bu davalarınız için bir ceza avukatı ile görüşebilirsiniz.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki dava sonunda kişiye verilebilecek en ağır ceza 7 yıl olarak belirlenir.

Ölümlü Trafik Kazası 2022