MANŞET

Sınır Dışı (Deport Etmek) Nedir?

Sınır Dışı (Deport Etmek) Nedir

Yabancılar, sınır dışı etme (deport etmek) kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Deport veya sınır dışı etme işlemi, kişi veya grupların yasal olarak bulunmadıkları bir ülkede kalmalarının engellenmesini ve ilgili ülkeden uzaklaştırılmalarını amaçlar.

Deport (sınır dışı etme) kararı ile yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği bir ülkeye veyahut gideceği üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmektedir. Hakkında deport kararı verilecek olan yabancılar ile karara karşı dava yolu 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 52-60. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Deport cezası olarak da adlandırabileceğimiz bu duruma karşı dava yolu açıktır ve süresi içerisinde kararın kaldırılması için mahkemeye başvuru yapılabilir.

Deport (sınır dışı) kararının kaldırılması meşruhatlı vize alınması veya iptal davası açılması yoluyla mümkün olabilmektedir. İdari işlem niteliğinde olan deport cezasına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilecektir.,

Deport cezasının kaldırılması her ne kadar mümkün olsa da sınırdışı edilmenin sebebi bunda büyük rol oynamaktadır. Hakkında deport kararı verilmiş olan kimse gerekçesine göre 5 ay ile 5 yıl arasında Türkiye’ye giriş yasağıyla karşılaşabilmektedir. Fakat eğer ortada bir kriminal vaka ya da bulaşıcı hastalık varsa ve yabancı, bu sebeple sınırdışı edilmişse bu durumda deport cezasının kaldırılması kanunen mümkün olmayacaktır.

SINIR DIŞI ETME KARARINA KARŞI YARGI YOLU

Sınır dışı etme kararı yabancıya , yasal temsilcisine veya avukatına gerekçeleriyle birlikte tebliğ edilir. Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi kararı tebliğinden sonra kararı veren mahkemeye de başvurusunu bildirir.

İdare mahkemesine yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin sınır dışı edilme kararı hakkında verdiği karar kesindir. Bu karara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilmez. Hakkında sınır dışı edilme kararı verilen yabancı mahkeme sonuçlanıncaya kadar ülkeden sınır dışı edilmez.

Sınır Dışı Etmek Üzere İdari Gözetim

YUKK 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları hâlinde, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır ya da YUKK 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu