Tanık Koruma Tedbirleri | Tanık ve Yakınları

Tanık Nedir?

Tanık, herhangi bir olayı durumuna göre bilen veya onunla ilgisi olan kişinin bilgisine danışılması, dinlenmesidir. Ceza muhakemesinde ise tanık;  tanık olarak dinlenen kişiyi, tanık sıfatıyla dinlenen suç mağdurlarını ve yakınlarını iade eder.

Tanık Koruma Kanunu Nedir? 

Tanık koruma kanunu ile ceza muhakemesinde tanık görevi sebebi ile kendilerini ve yakınlarının can ve mal güvenliğinin koruma altına alınması gereken kişilerin korunması amaçlanmıştır. Kanunda düzenlenen bu tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Tanık, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis, ve alt sınırı on yıl ve daha fazla olan hapis cezasını gerektiren suçlarda koruma altına alınmalıdır.

 

Tanık Koruma Tedbirleri alınması Gereken Suçlar Nelerdir? 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ve ceza hükmü içeren özel kanunlarda yer alan ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve alt sınırı on yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar.

b) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen alt sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar.

 

Koruma Tedbiri Altına Alınacak Kişiler Kimlerdir? 

a) Ceza muhakemesinde tanık olarak dinlenen suç mağdurları.

b) dinlenenlerin nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, ikinci derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın ilişki içerisinde olduğu kişiler.

 Tanık koruma tedbirleri, yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi bir tehlike içinde bulunması ve korunmalarının zorunlu olması halinde uygulanabilir.

Tanık Koruma Tedbirleri | Tanık ve Yakınları

Tanık Koruma Tedbirleri Nelerdir?

a) Kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilmesi.

b) Duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenmesi ya da ses veya görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi.

c) Tutuklu veya hükümlü olanların durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve tutukevlerine yerleştirilmesi.

ç) Fizikî koruma sağlanması.

d) Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi:

1) Adlî sicil, askerlik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik ve benzeri bilgi ve kayıtlarının değiştirilmesi ve düzenlenmesi.

2) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma ve her türlü ruhsat gibi resmî belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi.

3) Taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik işlemlerin yapılması.

e) Geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddî yardımda bulunulması.

f) Çalışan kişinin iş yerinin ya da iş alanının değiştirilmesi veya öğrenim görenin devam etmekte olduğu her türlü eğitim ve öğretim kurumunun değiştirilmesi.

g) Yurt içinde başka bir yerleşim biriminde yaşamasının sağlanması.

ğ) Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici olarak başka bir ülkede yerleştirilmesinin sağlanması.

h) Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi.

 

Tanık Koruma Tedbirleri | Tanık ve Yakınları

Stajyer İrem ÇELİK

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere asalhukukdanismanlik@gmail.com adresine gönderebilirler.