MANŞET

Vatandaşlık Avukatı İzmir

Vatandaşlık Avukatı İzmir 

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında,

Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
Vatandaşlık avukatının yaptığı iş ve işlemler konusunda genel kapsam, vatandaşlık hukuku mevzuatı dahilindeki uyuşmazlıklara hukuki destek sağlamaktır.

Bu kapsamda vatandaşlık hukuku avukatının genel görevleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

Vatandaşlık kazanılması işlemlerinin yapılması,
Türk vatandaşlığından çıkma işlemlerinin yapılması,
Çifte vatandaşlık uyuşmazlıklarının takibi,
Çoklu vatandaşlık uyuşmazlıklarının takibi
Vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda dava sürecine girilmesi ve sürecin takibi

Vatandaşlık Avukatı İzmir 

Vatandaşlık başvurusunu avukat yapabilir mi?

Belgeler hazırlandıktan ve hizmet bedeli yatırıldıktan sonra kişi yerleşim yerinde bulunan valiliğe başvuruda bulunabilir.

Vatandaşlık başvurusunu avukat aracılığı ile yapmak mümkündür.

Yabancıların Edinebileceği Haklar
Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü,
Sözleşme Yapma Hakkı,
Basın Özgürlüğü,
Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü,
Kişi Dokunulmazlığı,
Yabancıların Türkiye’de Çalışması,
Çalışma İzni,
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma,
Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları,
Yabancı Sermayeli Şirket Kurma Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı,
Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakları,
Eğitim Hak ve Özgürlüğü,
Gayrimenkul Edinme Hakkı,
Miras Hakkı

Vatandaşlık Avukatı İzmir 

YATIRIM YOLU İLE VATANDAŞLIK PROGRAMI

Yatırım yoluyla vatandaşlık, özel bir yatırım karşılığında alternatif bir pasaportu güvence altına almanın en etkili yoludur.
Yeni düzenlemeyle yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanması kolaylaştırılmıştır.

Dünya’daki en umut vaat eden emlak pazarlarından biri olan Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumun yanı sıra güçlü inşaat sektörü ile gayrimenkul yatırımcılarına önemli fırsatlar sunmaktadır.

Gayrimenkul Yatırımı Aracılığıyla

Türk Vatandaşlığına Başvuru Adımları
Vergi Sicil Numarası Alın
Vergi sicil numarası, Türkiye’deki herhangi bir vergi dairesinden alınabilir.
Pasaportun aslı ve fotoğraf gereklidir

Türkiye’de Banka Hesabı Açma

Satın alma aşamasındaki işlemlerin belgelenmesi gerekecektir.
Pasaportun aslı ve vergi sicil numarası gereklidir.
Mevcut adresinizi gösteren resmi bir belge (kamu hizmet faturaları gibi) beyan edilmesi zorunludur.

Gayrimenkulü Bulma

Toplam 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yahut karşılığı Türk Lirası (bir veya birden fazla mülk)
Tamamlanmış veya tamamlanmaya yakın
İskân ruhsatı verilmiş
Kat irtifakı veya tapu senedi hazır
Resmi Değerleme Ölçümüne uygun

Gayrimenkulü Satın Alma

Banka havalesi aracılığıyla ödeme yapılır ve bu işlem dekont ile belgelendir.
“3 Yıl Boyunca Satılmayacak” ibaresi yer alan tapu senedi ve/veya noter tasdikli satış sözleşmesi/satış vaadi sözleşmesi alınır.

Uygunluk Belgesi Alma

Resmi Değerleme Çalışması talep edilir ve sağlanır.
Banka havalesi dekontu gönderilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulur.

Türk Vatandaşlığına Başvuru

Gerekli belgeler toplanır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

VATANDAŞ OLMA ŞARTLARI NELERDİR ?

250.000 USD lık gayrimenkul yatırımı yapan yabancı uyruklu kişiler beklemeden Türkiye’de vatandaşlık alabilirler.
500.000 USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapmak
50 kişilik istihdam oluşturmak.
500.000 USD tutarında 3 yıl tutmak şartıyla devlet borçlanma araçlarını satın almak.
500.000 USD tutarında 3 yıl elinde tutmak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payı girişim sermayesi yatırım fonu katılım payı satın almak.

Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Yabancılar Hukuku ve Vatandaşlık Hukuku, Türkiye’deki yabancıların kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır. İkamet ve seyahatleri, çalışma izinlerini, evlilik ve boşanma işlemlerini, T.C vatandaşından çocuk sahibi olma ve nüfus kayıt işlemleri ile vatandaşlık başvuru işlemlerini içerir.

Yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili bir devletin ülkesine gelen yabancılar için uyguladığı mevzuattan oluşan hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukukunun temelinde esasında mütekabiliyet ilkesi vardır. Dolayısıyla Yabancı ülke vatandaşlarına Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları bir parça da o yabancı ülke vatandaşının tabiyetinde bulunduğu ülkeye göre de değişiklikler arz etmektedir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının ilk önce karşılaştığı problemlerin başında Türkiye’ye girişte zaman zaman karşılaşılan GİRİŞ YASAKLARI ve TAHDİT KODLARI gelmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girmiş olup, Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalmaları ve çıkmaları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak uluslararası korumanın kapsamı, buna ilişkin uygulama usulü ve esasları bu kanunla belirlenmiştir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri kanunda belirtilen kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gibi gerekçelerle yasaklanabileceği gibi bazı durumlarda Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişebilmektedir.

Aynı zamanda yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi konusu ise 2644 sayılı Tapu Kanunu ve bazı özel kanunlar tarafından düzenlenmiş olup, belirli sınırlamalar dâhilinde yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi mümkündür.

Yabancılar Hukuku Deneyimli Avukat Desteği

Yabancılar hukuku avukatı, yabancılık unsuru içeren konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren avukat olarak tanımlanabilir. Yabancılar hukuku avukatı gerek yürürlükte bulunan mevzuatlara gerekse Yargıtay içtihat ve kararlarına hakimdir.

Kolay olmayan prosedürler çerçevesinde Asal Hukuk Danışmanlık Bürosu yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel dava ve danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünü sağlamaktadır.

Yabancılar Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Avukatlık ofisimizin yabancılar hukuku ve vatandaşlık ile ilgili hukuki yardım verdiği alanlar;

Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,

Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,

Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi,

Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,

Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Uluslararası sözleşmelerin ihtilaflı hükümlerinin yorumlanması.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinleri 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

Amaçlarımız ve hukuki misyonumuz ışığında; çözüm odaklı yaklaşım anlayışı ortaya koyarak yabancı vatandaşlara 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında kaliteli hizmet desteği sağlamaktır.

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancı vatandaşların oturma izni başvurularının yapılması, uzatılması ve süreçlerinin sonuçlandırılana kadar takip edilmesi

Türk vatandaşlığının istisnai, genel veya evlilik ile kazanılması süreçlerinde detaylı destek verilerek ve süreçlerin titizlikle takip edilmesi
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların başvuru işlemlerinin detaylandırılarak başvuru süreçlerinin başlatılması, yakından takip edilmesi

6735 Sayılı Kanun kapsamında, Turkuaz Kart başvuru süreçlerinin başlatılması ve takip edilmesi
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Yabancı vatandaşların Türkiye’de taşınmaz edinimlerinin KDV muafiyeti başvuru işlemlerinin başlatılması ve süreçlerin titizlikle takip edilmesi

Vatandaşlık Hukuku Ücretleri Ne Kadar?

Vatandaşlık hukuku avukatı ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takip edilecek iş, işlem veya başvuruların niteliğine göre avukat ile müvekkil arasında gerçekleştirilecek görüşme neticesinde kurulacak sözleşme ile belirlenecektir.

Vatandaşlık Nedir?

Vatandaşlık, Anayasal ülkelerde politik kurumlarının bir parçası olmak anlamına gelir. Her anayasal ülkenin vatandaşlık gereklilikleri anayasalarında belirtilmiştir.

Sınır Dışı Edilme Sebepleri Nelerdir?

Sınır dışı veya deport edilme sebebi farklı kriterlere göre düzenlenir. Cezai güvenlik tedbiri veya kolluk güvenlik tedbiri olmak üzere iki farklı başlıkta yabancılar deport edilebilir.

En sık karşılaşılan sınır dışı edilme sebepleri şunlardır:

Oturma izni olan yabancının çalışma iznine sahip olmadığı halde ülke içinde bir işe girmesi,
Sahte evlilik yapan yabancıların V70 tahdit koduyla deport edilmesi,
Ülkeye kaçak yollarla veya sahte evrakla giriş yapılması,
Terör örgütü üyeliği, desteği olanlar, örgüt kurucuları ve sempatizanları sınır dışı edilir,
Vize süresi dolan ancak ülkeden çıkış yapmayanlar deport edilir,
Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler,
İkamet izni başvurusu reddedilenler,
2 yıldan daha fazla hapis cezası alanlar,
Ahlaka aykırı eylemde bulunanlar (fuhuş vb.).

İstanbul vatandaşlık avukatı ve ofisleri bu davalarda kişinin adli yargılanma sürecini sağlayacaktır.

Sınır Dışı Edilme Süreci Nasıl İlerler?

Türkiye’de yaşayan yabancılar kolluk kuvvetleri tarafından yakalanabilir veya idari birimler tarafından fark edilebilir. Öte yandan yabancının kendi isteğiyle kolluk kuvvetlerine teslim olması da mümkündür.

Yakalanan veya kendisi gelen yabancılar öncelikle en yakın sağlık kuruluşuna götürülür ve sağlık muayeneleri yaptırılır. Bu süreçte İstanbul uluslararası hukuk avukatı ile iletişime geçmek kişinin deport yasağını durdurabilir.

İl Göç İdaresi tarafından belirlenen yerde yabancılar bekletilirken gerekli evraklar hazırlanır. Evrakları hazırlanan yabancılar kadın ve erkekler için ayrı olan Geri Gönderme Merkezlerinde bekletilmektedir.

Bu süre içinde yabancılar, kendileri için avukat tutabilir ve avukatla görüşme sağlanır. İstanbul avukat tutmayan yabancılar kendi ülkelerine gönderilir.

Avukat ile görüşen yabancılara terke davet gönderisi çıkartılabilir. Bu gönderiyi alanlar en az on beş en fazla otuz gün içinde ülkeyi terk etmek zorundadır. Ancak bazı durumlarda bu terke davet gönderisi de iptal edilir ve yabancılar Türkiye’de kalabilir.

Deport Kaldırma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Deport (sınır dışı) iptali davası ile yabancılar yasak ve deport kararından etkilenmeyebilir. Bunun için yabancılar kendileri veya avukatları aracılığıyla yürütmeyi durdurma ve kararın iptali için dava açmalıdır.

Deport davası için yabancılar on beş gün içerisinde idari mahkemelere başvurabilir. Çoğu zaman deport kararı iptal edilir ve yabancılar Türkiye’de kalır. Ancak burada yabancının sınır dışı edilme sebebi en önemli faktördür.

İstanbul hukuk büroları sürecin yabancının lehine olması için gerekli savunma ve işlemleri yürütür. Aynı zamanda yabancılar, idari mahkeme sonuçlanana kadar sınır dışı edilemez.

Meşruhatlı Vize Nedir?

Sınır dışı edilen yabancılar meşruhatlı vize işlemleri ile yeniden Türkiye’ye dönebilir. Yabancılar evlilik, tedavi, eğitim vb. sebepleri gerekçe göstererek meşruhatlı vize hakkından faydalanır. Bu hakkını kullanmak isteyen yabancılar gerekli durumu belgeleriyle ispatlamak zorundadır.

Aksi takdirde yapılan başvurular reddedilir.
Terör örgütü üyeliği, kamu düzenini bozma veya halk sağlığını tehdit etme vb. gibi suçlarla deport edilenler hem meşruhatlı vize hem de sınır dışı iptali davasından faydalanamayabilir.

İstanbul avukat ve hukuki danışmanlık, İstanbul’da hukuki ve adli konularda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İstanbul’un ilçeleri Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde ve tüm İstanbul ilçelerinde hukuki hizmet vermekteyiz. Türkiye’nin dört bir yanına Edirne, Tekirdağ , Kocaeli , İzmir , Ankara gibi illerden dava almaktayız.

İstanbul avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık Avukatı İzmir 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu